SFS 1990:52

900052.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

Lag

SFS 1990:52

med särskilda bestämmelser om vård av unga;

utkom från trycket

den 20 mars 199 0

Utfärdad den 8 mars 1990.

Enligt riksdagens beslut' föreskrivs följande.

Inledande bestämmelse

I § Insatser inom socialtjänsten för barn oc h ungdom skall göras i sam­

förstånd med den unge och hans vårdnadshavare enligt bestämmelserna i

socialtjänstlagen (1980:620).

Den som är under 18 år sk all do ck bered as vård enl igt denna lag , om

någon av de situationer som anges i 2 eller 3 § föreligger och det kan antas

att behövlig vård inte kan ges d en unge med samtycke av den ell er dem
som har vårdnaden om honom och, när den unge har fyllt 15 år, av honom
själv.

' Prop. 1989/90:28. SoU 15, rskr. 112.

69

¬

background image

SFS 1990:52

Vård med stöd av 3 § får även beredas den som har fyllt 18 men inte

år, om sådan vård med hänsyn till den unges behov och personliga for
landen i övrigt är lämpligare än någon a nnan vård och det kan antas a ^

behövlig vård inte kan ges med den unges samtycke.

Vissa andra åtgärder får vidtas utan samtycke enligt 22 och 24 §§.

,

v

Beredande av vård

2 § Vård skall beslutas om det på grund av misshandel, otillbörligt
utnyttjande, brister i omsorgen eller något annat forhållande i hemmet

finns en påtaglig risk for att den unges hälsa eller utveckling skadas.

3 § Vård skall också beslutas om den unge utsätter sin hälsa eller utveck­

ling for en påtaglig risk att skadas genom missbruk av beroendeframkallam'
de medel, brottslig verksamhet eller något annat socialt nedbrytande bete­
ende.

4 § Beslut om vård med stöd av denna lag meddelas av länsrätten efter .
ansökan av socialnämnden.

Ansökan skall innehålla en redogörelse for den unges forhållanden, de

omständigheter som utgör grund for att den unge be höver beredas vård,
tidigare vidtagna åtgärder och den vård som socialnämnden avser att
anordna.

5 § Rättens beslut om vård upphör att gälla, om vården inte har på­

börjats inom fyra veckor från den dag då beslutet vann laga kra ft.

Omedelbart omhändertagande
6 § Socialnämnden får besluta att den som är under 20 år omedelbart -
skall omhändertas, om

1. det är sannolikt att den unge behöver beredas vård med stöd av

denna lag, och

2. rättens beslut om vård inte kan avvaktas med hänsyn till risken for ⬢

den unges hälsa eller utveckling eller till att den fortsatta utredningen
allvarligt kan forsvå ras eller vidare åtgärder hindras.

Om socialnämndens beslut om omhändertagande inte kan avvaktas, får

nämndens ordförande eller någon annan ledamot som nämnden har for­

ordnat besluta om omhändertagande. Beslutet skall anmälas vid nämn­

dens nästa sammanträde.

När socialnämnden har ansökt om vård med stöd av lagen, får även

rätten besluta att den unge omedelbart skall omhändertas.

7 § Har socialnämnden beslutat om omedelbart omhändertagande, skall

beslutet underställas länsrätten inom en vecka från den dag då beslutet

fattades. Därvid skall beslutet jämte handlingarna i ärendet tillställas

rätten.

Länsrätten skall pröva beslutet så sn art det kan ske. Om det inte finns "

synnerliga hinder, skall prövningen ske inom en vecka från den dag då

70

beslutet och handli ngarna kom in till rätten.

¬

background image

Om beslutet inte har underställts länsrätten inom föreskriven tid, upp-

SFS 1990:52

hör omhändertagandet.

Har socialnämnden beslutat om omedelbart omhändertagande efter det

att nämnden har ansökt om vård med stöd av lagen, skall beslutet under­

ställas den rätt som prövar frågan om vård. Därvid gäller bestämmelserna

i första�tredje styck ena.

8 § Om länsrätten fastställer ett beslut om omedelbart omhändertagan­

de, skall socialnämnden inom fyra veckor från den dag då omhändertagan­
det verkställdes ansöka hos länsrätten om att den unge skall beredas vård

med stöd av denna lag. Länsrätten får medge förlängning av denna tid, om

ytterligare utredning eller någon annan särskild omständighet gör det

nödvändigt.

9 § Ett omedelbart omhändertagande upphör

1. om ansökan om vård inte har gjorts inom den tid som anges i 8 § och

inte heller förlängning av tiden har begärts, eller

2. när rätten avgör frågan om vård.

Ett beslut om omedelbart omhändertagande för inte verkställas om den

unge är häktad.

Om det inte längre finns skäl för ett omhändertagande, skall social­

nämnden besluta att detta genast skall upphöra. Ett sådant beslut får
meddelas också av den rätt som prövar en fråga om vård med stöd av

lagen.

Vården

10 § Vården skall anses påböijad när den unge på grund av ett beslut om

omedelbart omhändertagande eller om vård har placerats utanför sitt eget

hem.

För vårdens innehåll och utformning gäller bestämmelserna i social­

tjänstlagen (1980:620) och föreskrifterna i 11 � 20 §§.

11 § Socialnämnden bestämmer hur vården av den unge skall ordnas
och var han skall vistas under vårdtiden.

Nämnden får medge att den unge vistas i si tt eget hem, om detta kan

antas vara bäst ägnat att främja vården av honom. Vård med stöd av

denna lag skall dock alltid inledas utanför den unges eget he m.

Om nämndens beslut enligt första eller andra stycket inte kan avvaktas,

får ordföranden eller någon annan ledamot som nämnden har förordnat
besluta i frågan. Beslutet skall anm älas vid nämndens nästa sammanträde.

Nämnden eller den åt vilken nämnden har uppdragit vården skall ha

uppsikt över den unge och, i den utsträckning det behövs för att genomföra
vården, bestämma om hans personliga förhållanden.

12 § För vård av unga som på någon grund som anges i 3 § behöver stå

under särskilt noggrann tillsyn skall det finnas särskilda ungdomshem.
Regeringen eller, efter regeringens bemyndigande, socialstyrelsen beslutar
vilka hem som skall vara sådana hem.

71

¬

background image

SFS 1990:52 ^

13 § Socialnämnden skall noga följa vården av den som får vård m

stöd av denna lag.

'

Har den unge beretts vård med stöd av 2 §, skall socialnä mnden minst;

en gång var sjätte månad överväga om vård enligt lagen f ortfarande be­

hövs.

. 'i

Har den unge beretts vård med stöd av 3 §, skall socialnämnden inom,

sex månader från dagen för verkställighet av vårdbeslutet pröva om vård

med stöd av lagen skall upphöra. Denna fråga skall därefter prövas fortlö­

pande inom sex månader från senaste prövning.

14 § Socialnämnden har ett ansvar för att den unges behov av umgänge

med föräldrar eller andra som har vårdnaden om honom så långt möjligt
tillgodoses.

;

Om det är nödvändigt med hänsyn till ändamålet med vård enligt denna '

lag, får socialnämnden

1. besluta hur den unges umgänge med föräldrar eller andra som har

vårdnaden om honom skall utövas, eller

2. besluta att den unges vistelseort inte skall röjas för föräldrar eller I

vårdnadshavare.

Socialnämnden skall minst en gång var tredje månad överväga om ett,

sådant beslut som avses i and ra stycket fortfarande behövs.

Särskilda befogenheter
15 § Om den unge vårdas på någon grund som anges i 3 § och vistas i ett

hem för särskilt noggrann tillsyn, får han hindras att lämna hemmet och i

övrigt underkastas den begränsning av rörelsefriheten som är nödvändig

för att vården skall kunna genomföras. Den unges rörelsef rihet får också

inskränkas när det behövs av hänsyn till andra intagnas eller personalens

säkerhet.

16 § Den som om fattas av bestämmelserna i 15 § får inte inneha narko­

tika, alkoholhaltiga drycker eller andra berusningsmedel eller injektions­

sprutor, kanyler eller andra föremål som är särskilt ägnade att användas

för missbruk av eller annan befattning med narkotika. Den unge får inte
heller inneha något annat som kan vara till men för vården eller ordningen

vid hemmet. Påträffas sådan egendom hos den unge, får den omhändertas.

17 § Om det anses påkallat, får den som omfattas av bestämmelserna i

15 § kroppsvisiteras eller ytligt kroppsbesiktigas, när han kommer till
hemmet, för kontroll av att han inte bär på sig något som han inte får
inneha där. Detsamma gäller om det under vistelsen i hemmet uppkom­
mer misstanke att sådan egendom skall påträffas hos honom.

Kroppsvisitation och ytlig kroppsbesiktning får inte göras mer ingående

än vad ändamålet med åtgärden kräver. All den hänsyn som omständigh e­
terna medger skall iakttas. Om möjligt skall ett vit tne närvara.

18 § Bestämmelserna i 16 och 17 §§ skall gälla för alla som vårdas i ett

hem för särskilt noggrann tillsyn, om det är nödvändigt för att genomföra

72

¬

background image

vården och upprätthålla ordningen vid hemmet och regeringen eller, ef ter

SFS 1990; 52

regeringens bemyndigande, socialstyrelsen medger det.

19 § Den som omfattas av bestämmelserna i 15 § får underkastas över­

vakning av sina brev och andra försändelser, om detta är påkallat med
hänsyn till ordningen vid hemmet eller till den unges särskilda förhållan­

den, För detta ändamål får den som förestår vården vid hemmet öppna
och ta del av försändelser som kommer till eller sänds från den unge. Om
en ankommande försändelse innehåller egendom som den unge inte får

inneha enligt 16 §, skall egendomen omhändertas.

Brev mellan d en unge och en svensk myndighet eller advokat eller hans

offentliga biträde skall vidarebefordras utan föregående granskning.

20 § Har narkotika, alkoholhaltiga drycker eller andra berusningsmedel
omhändertagits enligt 16 eller 19 § eller har sådan egendom påträffats
inom ett hem för särskilt noggrann tillsyn utan att det finns någon känd

ägare till egendomen, skall den som förestår vården vid hemmet låta

förstöra eller försälja egendomen enligt bestämmelserna om beslagtagen

egendom i 2 § 1 första stycket lagen (1958:205) om förverkande av alko­

holhaltiga drycker m. m. Belopp som har erhållits vid försäljning tillfaller

staten.

Detsamma skall gälla i fråga om injektionssprutor, kanyler och andra

föremål som är särskilt ägnade att användas för missbruk av eller annan
befattning med narkotika.

Upphörande av vård
21 § När vård med stöd av denna lag in te längre behövs, skall social­

nämnden besluta att vården skall upphöra. Nämnden skall noga förbereda

den unges återförening med den eller dem som har vårdnaden om honom.

Vård som har beslutats med stöd av 2 § skall upphöra senast när den

unge fyller 18 år.

Vård som har beslutats med stöd av 3 § skall upphöra senast när den

unge fyller 21 år.

Andra åtgärder
Förebyggande insatser

22 § Om det kan antas att den som är under 20 år till följd av ett
beteende som avses i 3 § kommer att behöva beredas vård enligt denna lag
om beteendet fortsätter och det stöd eller den behandling som den unge
behöver inte kan ges med samtycke av honom själv, om han har fyllt 15 år,

och av hans vårdnadshavare, får socialnämnden besluta

1. att den unge skall hålla regelbunden kontakt med en särskilt utsedd

kontaktperson, eller

2. att den unge skall delta i beha ndling i öppna former inom socialtjäns­

ten.

När ett sådant beslut meddelas skall en särskild behandlingsplan finnas.

Bestämmelserna i 13 § första och tredje styckena samt 21 § första och

tredje styckena gäller i tillämpliga delar också i fråga om beslut enligt

första stycket. Prövning enligt 13 § tredje stycket av frågan om sådant

73

¬

background image

SFS 1990:52

beslut skall upphöra att gälla skall ske första g ången inom sex mån

från dagen för nämndens beslut.

23 § Ett beslut enligt 22 § upphör att gälla, om

1. beslut fattas om omedelbart omhändertagande, eller

2. ansökan om vård bifalls.

(

j'

Flyitningsförbud m. m.

,

24 § Länsrätten får efter ansökan av socialnämnden för viss tid eller ti

vidare förbjuda den som har vårdnaden om en underårig att ta denne från

ett hem so m avses i 25 § socialtjänstlagen (1980:620), om det finns en^

påtaglig risk för att den ung es hälsa eller utveckling skadas om han s kiljs

från hemmet (flyttningsförbud).

25 § Ansökan om flyttningsförbud görs av den socialnämnd som har

lämnat medgivande enligt 25 § socialtjänstlagen (1980:620) att ta emo t

den unge i ett enskilt hem. Samma nämnd beslutar om tillfälligt flyttnings-,

förbud enligt 27 §.

26 § Socialnämnden skall minst en gång var tredje månad överväga oni

ett flyttningsförbud fortfarande behövs.

När ett flyttningsförbud inte längre behövs, skall socialnämnden besluta

att förbudet skall upphöra.

27 § Socialnämnden får besluta om t illfälligt flyttningsförbud, om

1. det är sannolikt att ett flyttningsförbud behövs, och
2. rättens beslut om flyttningsförbud inte kan avvaktas med hänsyn till

risken för den unges hälsa eller utveckling.

Om soci alnämndens bes lut om tillfälligt flyttningsförbud inte kan a v-,

vaktas, får nämnden s ordförande eller någon annan ledam ot som nä mn­

den har förordnat besluta om ett sådant förbud. Beslutet skall anmälas vid

nämndens nästa sammanträde.

När socialn ämnden har ansökt om flyttningsförbud, får även rätten

besluta om ett tillfälligt flyttningsförbud.

'

28 § Har socialnämnden beslutat om tillfälligt flyttningsförbud, skall

beslutet underställas länsrätten. Därvid gäller bestämmelserna i 7 §

första�tredje styckena.

29 § Om länsr ätten fasts täller ett beslut om tillf älligt flyttningsförbud,

skall social nämnden inom två veckor från dage n för länsrättens beslut

ansöka om flyttningsförbud.

30 § Ett tillfälligt flyttningsförbud upphör

1. om ansö kan om f lyttningsförbud inte har gjorts inom den tid so m

anges i 29 §, eller

2. när rätten avgör frågan om flyttningsförbud.
Om det inte läng re finns skäl för ett tillfälligt flyttningsförbud, skall '

socialnämnden besluta att detta genast skall upphöra. Ett sådant beslut får,

74

meddelas också av den rätt som prövar en fråga om flyttningsförbud.

¬

background image

31 § Om det är nödvändigt med hänsyn till ändamålet med ett flytt-

SFS 1990:52

ningsforbud eller ett tillfälligt flyttningsforbud, får socialnämnden besluta
hur den unges umgänge med föräldrar eller andra som har vårdnaden om
honom skall utövas.

Läkarundersökning
32 § I ett ärende enligt denna lag får socialnämnden besluta om läkarun­
dersökning av den unge samt utse läkare for undersökningen. Om under­

sökningen inte lämpligen kan genomforas i den unges hem, får nämnden

bestämma någon annan plats for den. I ett mål enligt denna lag har rätten

samma befogenhet.

Läkarundersökning skall, om den inte av särskilda skäl är obehövlig, ske

innan nämnden gör ansökan enligt 4 §.

Bestämmelser om handläggningen
33 § Mål och ärenden enligt denna lag skall handläggas skyndsamt.

34 § �r den unge omhändertagen eller har ett tillfälligt flyttningsforbud

meddelats, skall länsrätten ta upp målet till avgörande inom två veckor
från den dag då ansökan om vård eller flyttningsforbud kom in. Länsrätten
får forlänga denna tid, om ytterligare utredning eller någon annan särskild
omständighet gör det nödvändigt.

35 § 1 mål om beredande eller upphörande av vård eller om flyttnings­

forbud enligt denna lag skall länsrätten och kammarrätten hålla muntlig
forhandling, om detta inte är uppenbart obehövligt. Muntlig förhandling
skall alltid hållas, om någon part begär det. Parterna skall upplysas om sin

rätt att begära muntlig forhandling.

Om en enskild part som har kallats vid vite att inställa sig personligen

till en forhandling uteblir, får rätten forordna att han skall hämtas till
rätten antingen omedelbart eller till en senare dag.

36 § Om den unge har fyllt 15 år, har han rätt att själv fora sin talan i mål
och ärenden enligt denna lag.

Barn som är yngre bör höras, om det kan vara till nytta for utredningen

och det kan antas att barnet inte tar skada av att höras.

37.§ Vid handläggning i kammarrätt av andra mål enligt denna lag än

mål om omedelbart omhändertagande och tillfälligt flyttningsforbud skall
nämndemän ingå i rä tten.

38 § 1 mål och ärenden enligt denna lag får delgivning med den enskilde

inte ske med tillämpning av 12 eller 15 § delgivningslagen (1970:428).

39 § Om offentligt biträde och annan rättshjälp i mål och ärenden enligt
denna lag finns bestämmelser i rättshjälpslagen (1972:429).

40 § Beslut om omedelbart omhändertagande, om forebyggande in­
satser eller om tillfälligt flyttningsforbud gäller omedelbart.

75

¬

background image

SFS 1990:52

Andra beslut av socialnämnden enligt denna lag gäller omedelbart, o

nämnden inte förordnar något annat.

Rätten får förordna att andra beslut som rätten har meddelat skall gälla

omedelbart.

.1

Bestämmelser om överklagande

41 § Socialnämndens beslut får överklagas hos länsrätten, när nämnden

har

'

1. beslutat om var vården av den unge skall inledas eller beslutat i fråga

om att flytta den unge från det hem där han vistas,

'

2. beslutat i fråga om fortsat t vård med stöd av lagen,
3. med stöd av 14 § beslutat i fråga om umgänge eller beslutat att den

unges vistelseort inte skall röjas,

4. fattat beslut enligt 22 § eller prövat om ett sådant beslut skall upphö­

ra attgälla,

5. med stöd av 31 § beslutat i fråga om umgänge, eller
6. beslutat-i fråga om forts att flyttningsförbud.
Andra beslut av nämnden enligt denna lag får inte överklagas.
Rättens beslut enligt 8 § i fråga o m förlängd ansökningstid och enligt

32 § om läkarundersökning får inte överklagas.

42 § Ett beslut av den som förestår vården vid ett hem för särskilt

noggrann tillsyn får överklagas hos länsrätten, om beslutet avser förstöran­

de eller försäljning av egendom enligt 20 §.

Polishandräckning

43 § Polismyndigheten skall lämna biträde för att på begäran av

1. socialnämnden eller nämndens ordförande eller rätten bereda en

läkare, som avses i 32 §, tillträd e till den unges hem eller för att föra den

unge till läkarundersökningen,

2. socialnämnden eller någon l edamot eller tjänsteman som nämnden

har förordnat genomföra beslut om vård eller omhändertagande med stöd ,

av denna lag, och

3. den som förestår vården vid ett hem för särskilt noggrann tillsyn

efterforska och återhämta den som vårdas där på någon grund som anges i

3 §, om den unge har avvikit från hemmet, eller för att ombesörja någon

annan förflyttning av honom.

Böter

44 § Den som överträder ett flyttningsförbud eller ett tillfälligt flytt­

ningsförbud skall dömas till böter.

Allmänt åtal får väckas endast efter medgivande av socialnämnden,

länsstyrelsen eller socialstyrelsen.

1. Denna lag (nya lagen) träder i kraft den 1 juli 1990, då lagen

(1980:621) med särskilda bestämmelser om vård av unga (gamla lagen)

76

skall upphöra att gälla.

¬

Viktiga lagar inom socialrätten

Viktiga lagar inom socialrätten

LSS
LVM
LVU
Socialtjänstlagen
JP Infonets socialrättsliga tjänster

JP Infonets socialrättsliga tjänster

Jobbar du med socialrätt? JP Infonet förser dagligen ett stort antal kunder med det juridiska underlag de behöver för att kunna fatta rättssäkra beslut. Vi kan tillgodose hela ditt behov av information och stöd oavsett om du arbetar inom kommunal socialtjänst, annan myndighet, domstol, advokatbyrå eller i privat verksamhet. Se allt inom socialrätt.