SFS 1984:367

840367.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

SFS 1984:367 Lag

Utkom från trycket

om äEdriing i lagcE (1980): 621) med särsEiilda

den 15 juni 1984

bestämmelser om vård av inega;

utfärdad den 7 juni 1984.

Enligt riksdagens beslut' föreskrivs att 8 och 14 §§ lagen (1980:621) med

särskilda bestämmelser om vård av unga skall ha nedan angivna lydelse.

938

' Prop. 1983/84:174, SoU 33, rskr 377.

¬

background image

8 § Om länsrätten fastställer ett beslut om omedelbart omhändertagande,

SFS 1984:367

skall socialnämnden inom fyra veckor från den dag då omhändertagandet

verkställdes ansöka hos länsrätten om att den unge skall beredas vård med

stöd av denna lag.

Omhändertagandet upphör

1. om ansökan om vård inte har gjorts inom den tid som anges i första

stycket,

2. när rätten avgör frågan om vård,

3. om den unge häktas.

Om det inte längre finns skäl för omhändertagandet, skall socialnämn­

den besluta att detta genast skall upphöra. Sådant beslut kan meddelas
också av den rätt som prövar fråga om vård med stöd av lagen.

14

Den för vilken bestämmelserna i 13 § gäller får inte inneha alkohol-

haltiga d rycker eller andra berusningsmedel, injektionssprutor eller ka­
nyler, som kan användas för insprutning i människokroppen, eller något

annat som kan vara till men för vården eller ordningen vid hemmet.
Påträffas sådan egendom hos den unge, får den omhändertas.

Om det anses påkallat får den unge kroppsvisiteras eller ytligt kroppsbe-

siktigas, när han kommer till hemmet, för kontroll att han inte bär på sig

något som han inte far inneha där. Detsamma gäller om det under vistelsen
i hemmet uppkommer misstanke att sådan egendom skall påträffas hos
honom.

Kroppsvisitation och ytlig kroppsbesiktning får inte göras mer ingående

än vad ändamålet med åtgärden kräver. All den hänsyn som omständighe­
terna medger skall iakttas. Om möjligt skall ett vittne närvara.

Bestämmelserna i första�tredje styckena skall gälla för alla som vårdas i

ett sådant hem som avses i 12 §, om det är nödvändigt för att genomföra

vården och upprätthålla ordningen vid hemmet och regeringen eller, efter
regeringens bemyndigande, socialstyrelsen medger det.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 1984.

På regeringens vägnar

G. SIGURDSEN

Lars Hultstrand

(Socialdepartementet)

^ Senaste lydelse 1982:403.

¬

Viktiga lagar inom socialrätten

Viktiga lagar inom socialrätten

LSS
LVM
LVU
Socialtjänstlagen
JP Infonets socialrättsliga tjänster

JP Infonets socialrättsliga tjänster

Jobbar du med socialrätt? JP Infonet förser dagligen ett stort antal kunder med det juridiska underlag de behöver för att kunna fatta rättssäkra beslut. Vi kan tillgodose hela ditt behov av information och stöd oavsett om du arbetar inom kommunal socialtjänst, annan myndighet, domstol, advokatbyrå eller i privat verksamhet. Se allt inom socialrätt.