SFS 1995:1244 Lag om ändring i lagen (1990:52) med särskilda be-stämmelser om vård av unga

Du är här: Start / Socialrätt / Lag (1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av unga / SFS 1995:1244 Lag om ändring i lagen (1990:52) med särskilda be-stämmelser om vård av unga
SFS 1995_1244 Lag om ändring i lagen (1990_52) med särskilda be-stämmelser om vård av unga

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

2285

SFS 1995:1244

Utkom från trycket
den 11 december 1995

Lag
om ändring i lagen (1990:52) med särskilda be-
stämmelser om vård av unga;

utfärdad den 30 november 1995.

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 36 § lagen (1990:52) med

särskilda bestämmelser om vård av unga skall ha följande lydelse.

36 § Om den unge har fyllt 15 år, har han rätt att själv föra sin talan i
mål och ärenden enligt denna lag.

Den som är förordnad enligt rättshjälpslagen (1972:429) som of-

fentligt biträde för någon som är under 15 år, utan att samtidigt vara
biträde för vårdnadshavaren, är utan särskilt förordnande den unges

ställföreträdare i det mål eller ärende som förordnandet avser.

Barn som är yngre än 15 år bör höras, om det kan vara till nytta för

utredningen och det kan antas att barnet inte tar skada av att höras.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1996.

På regeringens vägnar

MARITA ULVSKOG

Björn Reuterstrand
(Socialdepartementet)

1

Prop. 1994/95:224, bet. 1995/96:LU2, rskr. 1995/96:35.

Viktiga lagar inom socialrätten

Viktiga lagar inom socialrätten

LSS
LVM
LVU
Socialtjänstlagen
JP Infonets socialrättsliga tjänster

JP Infonets socialrättsliga tjänster

Jobbar du med socialrätt? JP Infonet förser dagligen ett stort antal kunder med det juridiska underlag de behöver för att kunna fatta rättssäkra beslut. Vi kan tillgodose hela ditt behov av information och stöd oavsett om du arbetar inom kommunal socialtjänst, annan myndighet, domstol, advokatbyrå eller i privat verksamhet. Se allt inom socialrätt.