SFS 1995:1316 Lag om ändring i lagen (1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av unga

Du är här: Start / Socialrätt / Lag (1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av unga / SFS 1995:1316 Lag om ändring i lagen (1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av unga
SFS 1995_1316 Lag om ändring i lagen (1990_52) med särskilda bestämmelser om vård av unga

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

2410

SFS 1995:1316 Lag

om ändring i lagen (1990:52) med särskilda
bestämmelser om vård av unga;

Utkom från trycket
den 18 december 1995

utfärdad den 7 december 1995.

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 12 § lagen (1990:52) med särskil-

da bestämmelser om vård av unga skall ha följande lydelse.

12 §2 För vård av unga som på någon grund som anges i 3 § behöver stå

under särskilt noggrann tillsyn skall det finnas särskilda ungdomshem.

Om socialnämnden har beslutat att den unge skall vistas i ett hem som

avses i första stycket skall Statens institutionsstyrelse anvisa plats i ett
sådant hem.

Får någon som tillhör hälso- och sjukvårdspersonalen och är verksam vid

ett särskilt ungdomshem kännedom om att den unge har en sådan smittsam
sjukdom som enligt smittskyddslagen (1988:1472) utgör en samhällsfarlig

1

Prop. 1995/96:23, bet. 1995/96:SoU7, rskr. 1995/96:64.

2

Senaste lydelse 1993:2.

background image

2411

SFS 1995:1316

sjukdom, skall föreståndaren för hemmet underrättas, om det inte står klart
att det inte finns risk för smittspridning.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1996.

På regeringens vägnar

INGELA THAL�0N

Björn Reuterstrand
(Socialdepartementet)

Viktiga lagar inom socialrätten

Viktiga lagar inom socialrätten

LSS
LVM
LVU
Socialtjänstlagen
JP Infonets socialrättsliga tjänster

JP Infonets socialrättsliga tjänster

Jobbar du med socialrätt? JP Infonet förser dagligen ett stort antal kunder med det juridiska underlag de behöver för att kunna fatta rättssäkra beslut. Vi kan tillgodose hela ditt behov av information och stöd oavsett om du arbetar inom kommunal socialtjänst, annan myndighet, domstol, advokatbyrå eller i privat verksamhet. Se allt inom socialrätt.