SFS 1996:1381 Lag om ändring i lagen (1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av unga

Du är här: Start / Socialrätt / Lag (1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av unga / SFS 1996:1381 Lag om ändring i lagen (1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av unga
SFS 1996_1381 Lag om ändring i lagen (1990_52) med särskilda bestämmelser om vård av unga

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

SFS 1996:1381
Utkom från trycket
den 20 december 1996

Lag
om ändring i lagen (1990:52) med särskilda
bestämmelser om vård av unga;

utfärdad den 12 december 1996.

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att det i lagen (1990:52) med särskil-

da bestämmelser om vård av unga skall införas en ny paragraf, 21 a §, av
följande lydelse.

21 a § Beslut om vård med stöd av denna lag hindrar inte beslut om

1. avvisning eller utvisning enligt utlänningslagen (1989:529),

2. utvisning enligt lagen (1991:572) om särskild utlänningskontroll,
3. utlämning enligt lagen (1957:668) om utlämning för brott,

4. utlämning enligt lagen (1959:254) om utlämning för brott till Dan-

mark, Finland, Island eller Norge, eller

5. utlämning enligt lagen (1970:375) om utlämning till Danmark, Fin-

land, Island eller Norge för verkställighet av beslut om vård eller behand-
ling.

Vård med stöd av denna lag upphör när ett beslut enligt första stycket har

verkställts.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1997.

På regeringens vägnar

MARGOT WALLSTR�M

Björn Reuterstrand

(Socialdepartementet)

1

Prop. 1996/97:25, bet. 1996/97:SfU5, rskr. 1996/97:80.

2545

Viktiga lagar inom socialrätten

Viktiga lagar inom socialrätten

LSS
LVM
LVU
Socialtjänstlagen
JP Infonets socialrättsliga tjänster

JP Infonets socialrättsliga tjänster

Jobbar du med socialrätt? JP Infonet förser dagligen ett stort antal kunder med det juridiska underlag de behöver för att kunna fatta rättssäkra beslut. Vi kan tillgodose hela ditt behov av information och stöd oavsett om du arbetar inom kommunal socialtjänst, annan myndighet, domstol, advokatbyrå eller i privat verksamhet. Se allt inom socialrätt.