SFS 1996:1648 Lag om ändring i lagen (1990:52) med särskilda be-stämmelser om vård av unga

Du är här: Start / Socialrätt / Lag (1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av unga / SFS 1996:1648 Lag om ändring i lagen (1990:52) med särskilda be-stämmelser om vård av unga
SFS 1996_1648 Lag om ändring i lagen (1990_52) med särskilda be-stämmelser om vård av unga

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

Lag
om ändring i lagen (1990:52) med särskilda be-
stämmelser om vård av unga;

SFS 1996:1648
Utkom från trycket
den 7 januari 1997

utfärdad den 12 december 1996.

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 36 och 39 §§ lagen (1990:52)

med särskilda bestämmelser om vård av unga skall ha följande lydelse.

36 §2 Om den unge har fyllt 15 år, har han rätt att själv föra sin talan i
mål och ärenden enligt denna lag.

Den som är förordnad som offentligt biträde enligt 39 § för någon

som är under 15 år, utan att samtidigt vara biträde för vårdnadshava-
ren, är utan särskilt förordnande den unges ställföreträdare i det mål
eller ärende som förordnandet avser.

Barn som är yngre än 15 år bör höras, om det kan vara till nytta för

utredningen och det kan antas att barnet inte tar skada av att höras.

39 § I mål och ärenden angående beredande av vård enligt 2 eller 3 §,
omedelbart omhändertagande enligt 6 §, upphörande av vård enligt
21 §, flyttningsförbud enligt 24 § eller upphörande av flyttningsförbud
enligt 26 § eller vid överklagande enligt 41 § första stycket 1 skall
offentligt biträde förordnas för den som åtgärden avser samt för dennes

vårdnadshavare, om det inte måste antas att behov av biträde saknas.

Behövs offentligt biträde både för den unge och för dennes vård-

nadshavare, förordnas gemensamt biträde, om det inte finns motstridiga
intressen mellan dem.

Offentligt biträde förordnas av den domstol som handlägger målet. I

ärenden hos socialnämnd eller social distriktsnämnd förordnas offent-
ligt biträde av länsrätten.

Denna lag träder i kraft den 1 december 1997.

På regeringens vägnar

MARGOT WALLSTR�M

Björn Reuterstrand
(Socialdepartementet)

1

Prop. 1996/97:9, bet. 1996/97:JuU3, rskr. 1996/97:55.

2

Senaste lydelse 1995:1244.

3034

Viktiga lagar inom socialrätten

Viktiga lagar inom socialrätten

LSS
LVM
LVU
Socialtjänstlagen
JP Infonets socialrättsliga tjänster

JP Infonets socialrättsliga tjänster

Jobbar du med socialrätt? JP Infonet förser dagligen ett stort antal kunder med det juridiska underlag de behöver för att kunna fatta rättssäkra beslut. Vi kan tillgodose hela ditt behov av information och stöd oavsett om du arbetar inom kommunal socialtjänst, annan myndighet, domstol, advokatbyrå eller i privat verksamhet. Se allt inom socialrätt.