SFS 2012:930 Lag om ändring i lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade

Du är här: Start / Socialrätt / Lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade / SFS 2012:930 Lag om ändring i lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade
120930.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1993:387) om stöd och service
till vissa funktionshindrade

;

utfärdad den 18 december 2012.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs i fråga om lagen (1993:387) om stöd

och service till vissa funktionshindrade

dels att nuvarande 9 c § ska betecknas 9 e §,
dels att 9 a, 13, 15, 23, 26, 26 f, 26 g och 27 §§ ska ha följande lydelse,
dels att det i lagen ska införas fyra nya paragrafer, 9 c, 9 d, 11 a och 24 §§,

av följande lydelse.

9 a §

2

Med personlig assistans enligt 9 § 2 avses personligt utformat stöd

som ges av ett begränsat antal personer åt den som på grund av stora och var-
aktiga funktionshinder behöver hjälp med sin personliga hygien, måltider,
att klä av och på sig, att kommunicera med andra eller annan hjälp som för-
utsätter ingående kunskaper om den funktionshindrade (grundläggande
behov).

Den som har behov av personlig assistans för sina grundläggande behov

har även rätt till insats enligt 9 § 2 för andra personliga behov om behoven
inte tillgodoses på annat sätt.

Den som har behov av mer än en personlig assistent samtidigt, har rätt till

två eller flera assistenter endast om möjligheterna att få bidrag enligt lagen
(1992:1574) om bostadsanpassningsbidrag m.m., eller hjälpmedel enligt
hälso- och sjukvårdslagen (1982:763), har utretts.

9 c §

3

När ekonomiskt stöd enligt 9 § 2 har beviljats och assistans utförs av

någon som är närstående till eller lever i hushållsgemenskap med den insats-
berättigade och som inte är anställd av kommunen, ska

1. kommunen få besöka den insatsberättigade när det behövs för bedöm-

ningen av rätten till eller behovet av insatsen eller i övrigt för tillämpningen
av denna lag, och

2. Socialstyrelsen få tillträde till bostaden för att inspektera assistansen

enligt 26 d §.

Vid inspektion enligt första stycket 2 gäller inte 26 e §. Om en myndighet

vid upprepade tillfällen utan giltig anledning vägras besök eller inspektion

1 Prop. 2012/13:1, utg.omr. 9, bet. 2012/13:SoU1, rskr. 2012//13:115.

2 Senaste lydelse 2010:480. �ndringen innebär att tredje stycket upphävs.

3 Senaste lydelse av tidigare 9 c § 2000:1441.

SFS 2012:930

Utkom från trycket
den 28 december 2012

background image

2

SFS 2012:930

enligt första stycket, får det ekonomiska stödet enligt 9 § 2 dras in eller
sättas ned. För att stödet ska få dras in eller sättas ned krävs att den insats-
berättigade har informerats om denna påföljd.

Med närstående enligt första stycket avses make, sambo, barn, förälder

och syskon samt deras makar, sambor och barn.

9 d §

Som kostnad för personlig assistans enligt 9 § 2 anses inte ersättning

för assistans som utförs av någon

1. som inte har fyllt 18 år,
2. som är bosatt utanför Europeiska ekonomiska samarbetsområdet,
3. som till följd av sjukdom, ålderdom eller liknande orsak saknar för-

måga att utföra arbete som personlig assistent, eller

4. på arbetstid som överstiger den tid som anges i 2�4 §§ lagen

(1970:943) om arbetstid m.m. i husligt arbete, 5�10 b §§ arbetstidslagen
(1982:673) eller kollektivavtal som uppfyller kraven i 3 § arbetstidslagen.

11 a §

Den som är arbetsgivare för eller uppdragsgivare åt en personlig

assistent ska lämna följande uppgifter till kommunen:

1. Uppgifter som visar om assistenten är närstående till eller lever i hus-

hållsgemenskap med den insatsberättigade, om assistenten har fyllt 18 år och
om assistenten är bosatt inom eller utanför EES-området. Uppgifterna ska
lämnas innan assistansen börjar utföras och vid ändrade förhållanden.

2. Uppgifter som visar den arbetstid som assistenten har arbetat hos en

insatsberättigad. Uppgifterna ska lämnas månadsvis i efterhand.

3. Uppgifter som visar att något förhållande som anges i 9 d § 3 inte före-

ligger. Uppgifterna ska lämnas på begäran av kommunen.

13 §

4

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får i

fråga om verksamhet enligt 9 § meddela föreskrifter till skydd för enskildas
liv, personliga säkerhet eller hälsa.

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela

föreskrifter om villkor för tillstånd enligt 23 §.

15 §

5

Till kommunens uppgifter hör att

1. fortlöpande följa upp vilka som omfattas av lagen och vilka deras

behov av stöd och service är,

2. verka för att personer som anges i 1 § får sina behov tillgodosedda,
3. informera om mål och medel för verksamheten enligt denna lag,
4. medverka till att personer som anges i 1 § får tillgång till arbete eller

studier,

5. verka för att det allmänna fritids- och kulturutbudet blir tillgängligt för

personer som anges i 1 §,

6. anmäla till överförmyndaren dels när en person som omfattas av 1 §

kan antas behöva förmyndare, förvaltare eller god man, dels när ett förmyn-
derskap, förvaltarskap eller godmanskap bör kunna upphöra,

7. samverka med organisationer som företräder människor med omfat-

tande funktionshinder,

4 Senaste lydelse 2009:597.

5 Senaste lydelse 2010:480.

background image

3

SFS 2012:930

8. anmäla till Försäkringskassan när någon som har ansökt om biträde av

personlig assistent eller ekonomiskt stöd till sådan assistans enligt 9 § 2 kan
antas ha rätt till assistansersättning enligt 51 kap. socialförsäkringsbalken,

9. underrätta Försäkringskassan när någon som får assistansersättning

enligt 51 kap. socialförsäkringsbalken beviljas boende med särskild service,
daglig verksamhet, barnomsorg eller någon annan insats som kan påverka
behovet av personlig assistans,

10. anmäla till Försäkringskassan om det finns anledning att anta att

assistansersättning enligt 51 kap. socialförsäkringsbalken används för annat
än köp av personlig assistans eller kostnader för personliga assistenter, och

11. anmäla till Socialstyrelsen om det finns anledning att anta att en till-

ståndshavares lämplighet för att bedriva verksamhet med personlig assistans
kan ifrågasättas.

23 §

6

En enskild person får inte utan tillstånd av Socialstyrelsen yrkesmäs-

sigt bedriva verksamhet med personlig assistans som avses i 9 § 2 eller verk-
samhet som avses i 9 § 6�10.

Tillstånd att bedriva verksamhet som avses i första stycket får meddelas

endast den som med hänsyn till sina ekonomiska förhållanden och omstän-
digheterna i övrigt visar sig lämplig att bedriva sådan verksamhet. I fråga om
en juridisk person ska lämplighetsprövningen även avse

1. den verkställande direktören och annan som genom en ledande ställ-

ning eller på annat sätt har ett bestämmande inflytande över verksamheten,

2. de styrelseledamöter och styrelsesuppleanter som till följd av eget eller

närståendes ekonomiska intresse har en väsentlig gemenskap med den juri-
diska personen, som är grundad på andelsrätt eller därmed jämförligt ekono-
miskt intresse, och

3. bolagsmännen i kommanditbolag eller andra handelsbolag.
Kommun och landsting som ska bedriva verksamhet som avses i första

stycket ska anmäla denna verksamhet till Socialstyrelsen innan verksam-
heten påbörjas.

Den som har beviljats ekonomiskt stöd för personlig assistans enligt 9 § 2

eller assistansersättning enligt 51 kap. socialförsäkringsbalken, och som har
anställt någon för sådan personlig assistans, ska göra en anmälan till Social-
styrelsen innan assistenten påbörjar sitt arbete.

24 §

7

Den som har meddelats tillstånd enligt 23 § och som har anlitats för

att utföra personlig assistans åt en enskild, är skyldig att tillhandahålla all
den assistans för vilken den enskilde har beviljats ekonomiskt stöd enligt
9 § 2 eller assistansersättning enligt 51 kap. socialförsäkringsbalken. Detta
gäller dock inte om tillståndshavaren har särskilda skäl för att inte tillhanda-
hålla all assistans.

26 §

8

Tillsyn enligt denna lag innebär granskning av att verksamheten upp-

fyller krav och mål enligt lagar och andra föreskrifter samt beslut som har
meddelats med stöd av sådana föreskrifter. Tillsynen innebär även gransk-

6 Senaste lydelse 2010:480.

7 Tidigare 24 § upphävd genom 2009:597.

8 Senaste lydelse 2009:597.

background image

4

SFS 2012:930

ning av att den som har meddelats tillstånd enligt 23 § fortlöpande uppfyller
lämplighetskravet i 23 § andra stycket.

Föreläggande enligt 26 c och 26 f §§, återkallelse av tillstånd och förbud

enligt 26 g § första och andra styckena och 26 h § får användas endast när
verksamheten inte uppfyller de krav som framgår av lagar och andra före-
skrifter.

26 f §

9

Om Socialstyrelsen finner att det i verksamhet som står under till-

syn enligt denna lag förekommer ett missförhållande som har betydelse för
enskildas möjligheter att kunna få de insatser de har rätt till, får Socialstyrel-
sen förelägga den som svarar för verksamheten att avhjälpa missförhållan-
det. Ett föreläggande ska innehålla uppgifter om de åtgärder som Social-
styrelsen anser nödvändiga för att det påtalade missförhållandet ska kunna
avhjälpas. Föreläggandet får förenas med vite.

Socialstyrelsen får även förelägga den kommun eller det landsting som

inte har fullgjort sin anmälningsskyldighet enligt 23 § tredje stycket att full-
göra denna skyldighet. Föreläggandet får förenas med vite.

26 g §

10

Om ett missförhållande enligt 26 f § första stycket är allvarligt och

Socialstyrelsens föreläggande inte följts, får Socialstyrelsen helt eller delvis
återkalla tillståndet för verksamheten. Om verksamheten inte är tillstånds-
pliktig får Socialstyrelsen i stället helt eller delvis förbjuda fortsatt verksam-
het.

Om missförhållandet innebär fara för enskildas liv, hälsa eller personliga

säkerhet i övrigt, får Socialstyrelsen utan föregående föreläggande helt eller
delvis återkalla tillståndet för verksamheten. Om verksamheten inte är till-
ståndspliktig får Socialstyrelsen i stället helt eller delvis förbjuda fortsatt
verksamhet.

Ett tillstånd att bedriva verksamhet får även återkallas om tillståndshava-

ren inte kan anses lämplig enligt 23 § andra stycket eller inte tillhandahåller
assistans enligt 24 §.

27 §

11

Beslut av en sådan nämnd som avses i 22 § eller av Socialstyrelsen

får överklagas hos allmän förvaltningsdomstol om beslutet avser

1. insatser för en enskild enligt 9 §,
2. utbetalning till någon annan enligt 11 §,
3. återbetalning enligt 12 §,
4. förhandsbesked om rätt till insatser enligt 16 § andra eller tredje

stycket,

5. tillstånd till enskild verksamhet enligt 23 §,
6. omhändertagande av personakt enligt 23 d §,
7. föreläggande enligt 26 c och 26 f §§,
8. återkallelse av tillstånd och förbud enligt 26 g�26 i §§, eller
9. indragning eller nedsättning av ekonomiskt stöd enligt 9 c § andra

stycket.

Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätten.

9 Senaste lydelse 2009:597.

10 Senaste lydelse 2009:597.

11 Senaste lydelse 2011:329.

background image

5

SFS 2012:930

I fråga om överklagande av Socialstyrelsens beslut enligt 23 c § gäller i

tillämpliga delar bestämmelserna i 6 kap. 7�11 §§ offentlighets- och sekre-
tesslagen (2009:400).

Beslut i frågor som avses i första stycket gäller omedelbart.
Förvaltningsrätten eller kammarrätten får dock förordna att dess beslut

ska gälla först sedan det vunnit laga kraft.

1. Denna lag träder i kraft den 1 juli 2013.
2. Föreskrifterna i 9 d § 1 och 2 tillämpas inte när en personlig assistent

har anställts före ikraftträdandet.

På regeringens vägnar

MARIA LARSSON

Kjell Rempler
(Socialdepartementet)

background image

Karnov Group Sweden AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2012

Viktiga lagar inom socialrätten

Viktiga lagar inom socialrätten

JP Infonets socialrättsliga tjänster

JP Infonets socialrättsliga tjänster

Jobbar du med socialrätt? JP Infonet förser dagligen ett stort antal kunder med det juridiska underlag de behöver för att kunna fatta rättssäkra beslut. Vi kan tillgodose hela ditt behov av information och stöd oavsett om du arbetar inom kommunal socialtjänst, annan myndighet, domstol, advokatbyrå eller i privat verksamhet. Se allt inom socialrätt.