SFS 2012:940 Lag om ändring i lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade

Du är här: Start / Socialrätt / Lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade / SFS 2012:940 Lag om ändring i lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade
120940.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1993:387) om stöd och service
till vissa funktionshindrade

;

utfärdad den 18 december 2012.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 23, 23 c, 23 d, 24 f, 25, 26 a, 26 c,

26 d, 26 f�26 i, 27, 28 c, 28 f, 28 g och 28 i §§ lagen (1993:387) om stöd och
service till vissa funktionshindrade ska ha följande lydelse.

23 §

2

En enskild person får inte utan tillstånd av Inspektionen för vård och

omsorg yrkesmässigt bedriva verksamhet med personlig assistans som avses
i 9 § 2 eller verksamhet som avses i 9 § 6�10.

Kommun och landsting som driver verksamhet som avses i 9 § 6�10 ska

anmäla denna verksamhet till Inspektionen för vård och omsorg innan verk-
samheten påbörjas.

Den som har beviljats ekonomiskt stöd för personlig assistans enligt 9 § 2

eller assistansersättning enligt 51 kap. socialförsäkringsbalken, och som har
anställt någon för sådan personlig assistans, ska göra en anmälan till Inspek-
tionen för vård och omsorg innan assistenten påbörjar sitt arbete.

23 c §

3

En handling i en personakt i enskild verksamhet ska, om det begärs

av den som akten rör, så snart som möjligt tillhandahållas denne för läsning
eller avskrivning på stället eller i avskrift eller kopia, om inte annat följer av
29 §.

En fråga om utlämnande enligt första stycket prövas av den som ansvarar

för personakten. Anser denne att personakten eller någon del av den inte bör
lämnas ut ska han eller hon genast med eget yttrande överlämna frågan till
Inspektionen för vård och omsorg för prövning.

23 d §

4

Inspektionen för vård och omsorg får besluta att en personakt i

enskild verksamhet ska tas om hand

1. om verksamheten upphör,
2. om det på sannolika skäl kan antas att personakten inte kommer att

handhas enligt föreskrifterna i denna lag eller enligt föreskrifter som medde-
lats med stöd av lagen, eller

1 Prop. 2012/13:20, bet. 2012/13:SoU5, rskr. 2012/13:116.

2 Senaste lydelse 2010:480.

3 Senaste lydelse 2009:597.

4 Senaste lydelse 2009:597.

SFS 2012:940

Utkom från trycket
den 28 december 2012

background image

2

SFS 2012:940

3. om den som ansvarar för personakten ansöker om det och det finns ett

påtagligt behov av att akten tas om hand.

En omhändertagen personakt ska återlämnas, om det är möjligt och det

inte finns skäl för omhändertagande enligt första stycket. Beslut i fråga om
återlämnande meddelas av Inspektionen för vård och omsorg efter ansökan
av den som vid beslutet om omhändertagande ansvarade för personakten.

Personakter som tagits om hand ska förvaras avskilda hos arkivmyndig-

heten i den kommun där akterna omhändertagits. Personakter ska bevaras i
minst två år från det att de kom in till arkivmyndigheten, dock får handlingar
som avses i 23 b § inte gallras. En myndighet som har hand om en personakt
som har omhändertagits har, om en uppgift ur akten begärs för ett särskilt
fall, samma skyldighet att lämna uppgiften som den haft som ansvarat för
akten före omhändertagandet.

24 f §

5

Ett allvarligt missförhållande eller en påtaglig risk för ett allvarligt

missförhållande, ska snarast anmälas till Inspektionen för vård och omsorg.
Den utredning som gjorts med anledning av det inträffade ska bifogas anmä-
lan. Anmälan ska göras av

1. berörda nämnder som avses i 22 §, eller
2. den som bedriver yrkesmässig enskild verksamhet.
Den som bedriver yrkesmässig enskild verksamhet ska informera berörda

nämnder som avses i 22 § om anmälan.

25 §

6

Inspektionen för vård och omsorg utövar tillsyn över all verksamhet

som bedrivs enligt denna lag.

26 a §

7

Inspektionen för vård och omsorg ska inom ramen för sin tillsyn

1. lämna råd och ge vägledning,
2. kontrollera att brister och missförhållanden avhjälps,
3. förmedla kunskap och erfarenheter som erhålls genom tillsynen, och
4. informera och ge råd till allmänheten.

26 c §

8

Den som bedriver verksamhet som står under tillsyn enligt denna

lag är skyldig att på Inspektionen för vård och omsorgs begäran lämna över
handlingar och annat material som rör verksamheten och lämna de upplys-
ningar om verksamheten som inspektionen behöver för sin tillsyn.

Inspektionen för vård och omsorg får förelägga den som bedriver verk-

samheten att lämna vad som begärs enligt första stycket. Ett beslut om före-
läggande får förenas med vite.

26 d §

9

Inspektionen för vård och omsorg eller den som myndigheten

förordnar har rätt att inspektera verksamhet som står under dess tillsyn. Den
som utför inspektionen har rätt att få tillträde till lokaler eller andra utrym-
men som används för verksamheten. För tillträde till bostäder krävs dock att
den eller de boende lämnar sitt samtycke till inspektionen. Den som utför

5 Senaste lydelse 2010:430.

6 Senaste lydelse 2010:480.

7 Senaste lydelse 2009:597.

8 Senaste lydelse 2009:597.

9 Senaste lydelse 2009:597.

background image

3

SFS 2012:940

inspektionen har rätt att tillfälligt omhänderta handlingar och annat material
som rör verksamheten. Den vars verksamhet inspekteras är skyldig att lämna
den hjälp som behövs vid inspektionen.

26 f §

10

Om Inspektionen för vård och omsorg finner att det i verksamhet

som står under tillsyn enligt denna lag förekommer ett missförhållande som
har betydelse för enskildas möjligheter att kunna få de insatser de har rätt
till, får inspektionen förelägga den som svarar för verksamheten att avhjälpa
missförhållandet. Ett föreläggande ska innehålla uppgifter om de åtgärder
som inspektionen anser nödvändiga för att det påtalade missförhållandet ska
kunna avhjälpas. Ett beslut om föreläggande får förenas med vite.

Inspektionen för vård och omsorg får även förelägga den kommun eller

det landsting som inte har fullgjort sin anmälningsskyldighet enligt 23 §
andra stycket att fullgöra denna skyldighet. Ett beslut om föreläggande får
förenas med vite.

26 g §

11

Om ett missförhållande enligt 26 f § första stycket är allvarligt och

Inspektionen för vård och omsorgs föreläggande inte följts, får inspektionen
besluta att helt eller delvis återkalla tillståndet för verksamheten. Om verk-
samheten inte är tillståndspliktig får inspektionen i stället besluta att helt
eller delvis förbjuda fortsatt verksamhet.

Om missförhållandet innebär fara för enskildas liv, hälsa eller personliga

säkerhet i övrigt, får Inspektionen för vård och omsorg besluta att utan före-
gående föreläggande helt eller delvis återkalla tillståndet för verksamheten.
Om verksamheten inte är tillståndspliktig får inspektionen i stället besluta att
helt eller delvis förbjuda fortsatt verksamhet.

26 h §

12

Om det finns sannolika skäl för att ett tillstånd helt eller delvis

kommer att återkallas eller om det finns sannolika skäl för att verksamheten
helt eller delvis kommer att förbjudas enligt 26 g §, och ett sådant beslut inte
kan avvaktas, får Inspektionen för vård och omsorg besluta att tills vidare
helt eller delvis förbjuda fortsatt verksamhet.

Beslut enligt första stycket gäller i högst sex månader. Om det finns

synnerliga skäl, får beslutets giltighet förlängas med ytterligare sex månader.

26 i §

13

Vid allvarlig underlåtenhet att iaktta skyldigheterna enligt lagen

(2010:479) om registerkontroll av personal som utför vissa insatser åt barn
med funktionshinder, får Inspektionen för vård och omsorg besluta att åter-
kalla tillståndet för verksamheten. Om verksamheten inte är tillståndspliktig
får inspektionen besluta att förbjuda fortsatt verksamhet.

27 §

14

Beslut av en nämnd som avses i 22 § eller av Inspektionen för vård

och omsorg får överklagas till allmän förvaltningsdomstol om beslutet avser

1. insatser för en enskild enligt 9 §,
2. utbetalning till någon annan enligt 11 §,

10 Senaste lydelse 2009:597.

11 Senaste lydelse 2009:597.

12 Senaste lydelse 2009:597.

13 Senaste lydelse 2010:480.

14 Senaste lydelse 2011:329.

background image

4

SFS 2012:940

3. återbetalning enligt 12 §,
4. förhandsbesked om rätt till insatser enligt 16 § andra eller tredje

stycket,

5. tillstånd till enskild verksamhet enligt 23 §,
6. omhändertagande av personakt enligt 23 d §,
7. föreläggande enligt 26 c och 26 f §§, eller
8. återkallelse av tillstånd och förbud enligt 26 g�26 i §§.
Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätten.
I fråga om överklagande av Inspektionen för vård och omsorgs beslut

enligt 23 c § gäller i tillämpliga delar 6 kap. 7�11 §§ offentlighets- och
sekretesslagen (2009:400).

Beslut i frågor som avses i första stycket gäller omedelbart.
Förvaltningsrätten eller kammarrätten får dock förordna att dess beslut

ska gälla först sedan det vunnit laga kraft.

28 c §

15

Frågor om särskild avgift prövas efter ansökan av Inspektionen för

vård och omsorg av den förvaltningsrätt inom vars domkrets kommunen är
belägen. En ansökan som avser ett landsting prövas av den förvaltningsrätt
inom vars domkrets landstingets förvaltning utövas.

Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätten.

28 f §

16

En nämnd som avses i 22 § ska till Inspektionen för vård och om-

sorg och till de revisorer som avses i 3 kap. 8 § kommunallagen (1991:900)
rapportera alla gynnande nämndbeslut enligt 9 § som inte har verkställts
inom tre månader från dagen för beslutet. För varje beslut ska nämnden ange
tidpunkten för beslutet och vilken typ av insats beslutet gäller samt kortfattat
uppge skälen för dröjsmålet.

Nämnden ska vidare dels till Inspektionen för vård och omsorg, dels till

revisorerna rapportera alla gynnande nämndbeslut enligt 9 § som inte har
verkställts på nytt inom tre månader från den dag då verkställigheten av-
bröts. För varje beslut ska nämnden ange tidpunkten för beslutet och vilken
typ av insats beslutet gäller samt kortfattat uppge skälen för dröjsmålet.

Rapportering enligt denna paragraf ska ske en gång per kvartal.

28 g §

17

En nämnd som avses i 22 § ska till Inspektionen för vård och om-

sorg och till de revisorer som avses i 3 kap. 8 § kommunallagen (1991:900)
anmäla när nämnden har verkställt ett gynnande beslut som enligt 28 f § har
rapporterats som ej verkställt. Datum för verkställigheten ska då anges.

28 i §

18

Om en bosättningskommun har begärt verkställighet enligt

16 a § 2, ska skyldigheten i 28 f�28 h §§ att rapportera till Inspektionen för
vård och omsorg och till kommunfullmäktige avse även vistelsekommunen.

15 Senaste lydelse 2009:813.

16 Senaste lydelse 2009:597.

17 Senaste lydelse 2009:597.

18 Senaste lydelse 2011:329.

background image

5

SFS 2012:940

1. Denna lag träder i kraft den 1 juni 2013.
2. Vid tillämpning av 7 a § förvaltningsprocesslagen (1971:291) ska

Inspektionen för vård och omsorg vara den enskildes motpart.

På regeringens vägnar

MARIA LARSSON

Kjell Rempler
(Socialdepartementet)

background image

Karnov Group Sweden AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2012

Viktiga lagar inom socialrätten

Viktiga lagar inom socialrätten

JP Infonets socialrättsliga tjänster

JP Infonets socialrättsliga tjänster

Jobbar du med socialrätt? JP Infonet förser dagligen ett stort antal kunder med det juridiska underlag de behöver för att kunna fatta rättssäkra beslut. Vi kan tillgodose hela ditt behov av information och stöd oavsett om du arbetar inom kommunal socialtjänst, annan myndighet, domstol, advokatbyrå eller i privat verksamhet. Se allt inom socialrätt. 

Populära lagar

Populära lagar

LSS
LVM
LVU
Socialtjänstlagen