SFS 2012:961 Lag om ändring i lagen (2012:930) om ändring i lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade

Du är här: Start / Socialrätt / Lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade / SFS 2012:961 Lag om ändring i lagen (2012:930) om ändring i lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade
120961.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (2012:930) om ändring i lagen
(1993:387) om stöd och service till vissa
funktionshindrade

;

utfärdad den 18 december 2012.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 9 c, 15, 23, 26 f, 26 g och 27 §§

lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade i stället för
dess lydelse enligt lagen (2012:930) om ändring i nämnda lag ska ha föl-
jande lydelse.

9 c §

När ekonomiskt stöd enligt 9 § 2 har beviljats och assistans utförs av

någon som är närstående till eller lever i hushållsgemenskap med den insats-
berättigade och som inte är anställd av kommunen, ska

1. kommunen få besöka den insatsberättigade när det behövs för bedöm-

ningen av rätten till eller behovet av insatsen eller i övrigt för tillämpningen
av denna lag, och

2. Inspektionen för vård och omsorg få tillträde till bostaden för att

inspektera assistansen enligt 26 d §.

Vid inspektion enligt första stycket 2 gäller inte 26 e §. Om en myndighet

vid upprepade tillfällen utan giltig anledning vägras besök eller inspektion
enligt första stycket, får det ekonomiska stödet enligt 9 § 2 dras in eller
sättas ned. För att stödet ska få dras in eller sättas ned krävs att den insats-
berättigade har informerats om denna påföljd.

Med närstående enligt första stycket avses make, sambo, barn, förälder

och syskon samt deras makar, sambor och barn.

15 §

Till kommunens uppgifter hör att

1. fortlöpande följa upp vilka som omfattas av lagen och vilka deras

behov av stöd och service är,

2. verka för att personer som anges i 1 § får sina behov tillgodosedda,
3. informera om mål och medel för verksamheten enligt denna lag,
4. medverka till att personer som anges i 1 § får tillgång till arbete eller

studier,

5. verka för att det allmänna fritids- och kulturutbudet blir tillgängligt för

personer som anges i 1 §,

1 Prop. 2012/13:20, bet. 2012/13:SoU5, rskr. 2012/13:116.

SFS 2012:961

Utkom från trycket
den 28 december 2012

background image

2

SFS 2012:961

6. anmäla till överförmyndaren dels när en person som omfattas av 1 §

kan antas behöva förmyndare, förvaltare eller god man, dels när ett förmyn-
derskap, förvaltarskap eller godmanskap bör kunna upphöra,

7. samverka med organisationer som företräder människor med omfat-

tande funktionshinder,

8. anmäla till Försäkringskassan när någon som har ansökt om biträde av

personlig assistent eller ekonomiskt stöd till sådan assistans enligt 9 § 2 kan
antas ha rätt till assistansersättning enligt 51 kap. socialförsäkringsbalken,

9. underrätta Försäkringskassan när någon som får assistansersättning

enligt 51 kap. socialförsäkringsbalken beviljas boende med särskild service,
daglig verksamhet, barnomsorg eller någon annan insats som kan påverka
behovet av personlig assistans,

10. anmäla till Försäkringskassan om det finns anledning att anta att assis-

tansersättning enligt 51 kap. socialförsäkringsbalken används för annat än
köp av personlig assistans eller kostnader för personliga assistenter, och

11. anmäla till Inspektionen för vård och omsorg om det finns anledning

att anta att en tillståndshavares lämplighet för att bedriva verksamhet med
personlig assistans kan ifrågasättas.

23 §

En enskild person får inte utan tillstånd av Inspektionen för vård och

omsorg yrkesmässigt bedriva verksamhet med personlig assistans som avses
i 9 § 2 eller verksamhet som avses i 9 § 6�10.

Tillstånd att bedriva verksamhet som avses i första stycket får meddelas

endast den som med hänsyn till sina ekonomiska förhållanden och omstän-
digheterna i övrigt visar sig lämplig att bedriva sådan verksamhet. I fråga om
en juridisk person ska lämplighetsprövningen även avse

1. den verkställande direktören och annan som genom en ledande ställ-

ning eller på annat sätt har ett bestämmande inflytande över verksamheten,

2. de styrelseledamöter och styrelsesuppleanter som till följd av eget eller

närståendes ekonomiska intresse har en väsentlig gemenskap med den juri-
diska personen, som är grundad på andelsrätt eller därmed jämförligt ekono-
miskt intresse, och

3. bolagsmännen i kommanditbolag eller andra handelsbolag.
Kommun och landsting som ska bedriva verksamhet som avses i första

stycket ska anmäla denna verksamhet till Inspektionen för vård och omsorg
innan verksamheten påbörjas.

Den som har beviljats ekonomiskt stöd för personlig assistans enligt 9 § 2

eller assistansersättning enligt 51 kap. socialförsäkringsbalken, och som har
anställt någon för sådan personlig assistans, ska göra en anmälan till Inspek-
tionen för vård och omsorg innan assistenten påbörjar sitt arbete.

26 f §

Om Inspektionen för vård och omsorg finner att det i verksamhet

som står under tillsyn enligt denna lag förekommer ett missförhållande som
har betydelse för enskildas möjligheter att kunna få de insatser de har rätt
till, får inspektionen förelägga den som svarar för verksamheten att avhjälpa
missförhållandet. Ett föreläggande ska innehålla uppgifter om de åtgärder
som inspektionen anser nödvändiga för att det påtalade missförhållandet ska
kunna avhjälpas. Ett beslut om föreläggande får förenas med vite.

Inspektionen för vård och omsorg får även förelägga den kommun eller

det landsting som inte har fullgjort sin anmälningsskyldighet enligt 23 §

background image

3

SFS 2012:961

tredje stycket att fullgöra denna skyldighet. Ett beslut om föreläggande får
förenas med vite.

26 g §

Om ett missförhållande enligt 26 f § första stycket är allvarligt och

Inspektionen för vård och omsorgs föreläggande inte följts, får inspektionen
besluta att helt eller delvis återkalla tillståndet för verksamheten. Om verk-
samheten inte är tillståndspliktig får inspektionen i stället besluta att helt
eller delvis förbjuda fortsatt verksamhet.

Om missförhållandet innebär fara för enskildas liv, hälsa eller personliga

säkerhet i övrigt, får Inspektionen för vård och omsorg besluta att utan före-
gående föreläggande helt eller delvis återkalla tillståndet för verksamheten.
Om verksamheten inte är tillståndspliktig får inspektionen i stället besluta att
helt eller delvis förbjuda fortsatt verksamhet.

Ett tillstånd att bedriva verksamhet får även återkallas om tillståndshava-

ren inte kan anses lämplig enligt 23 § andra stycket eller inte tillhandahåller
assistans enligt 24 §.

27 §

Beslut av en nämnd som avses i 22 § eller av Inspektionen för vård

och omsorg får överklagas till allmän förvaltningsdomstol om beslutet avser

1. insatser för en enskild enligt 9 §,
2. utbetalning till någon annan enligt 11 §,
3. återbetalning enligt 12 §,
4. förhandsbesked om rätt till insatser enligt 16 § andra eller tredje

stycket,

5. tillstånd till enskild verksamhet enligt 23 §,
6. omhändertagande av personakt enligt 23 d §,
7. föreläggande enligt 26 c och 26 f §§,
8. återkallelse av tillstånd och förbud enligt 26 g�26 i §§, eller
9. indragning eller nedsättning av ekonomiskt stöd enligt 9 c § andra

stycket.

Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätten.
I fråga om överklagande av Inspektionen för vård och omsorgs beslut

enligt 23 c § gäller i tillämpliga delar 6 kap. 7�11 §§ offentlighets- och
sekretesslagen (2009:400).

Beslut i frågor som avses i första stycket gäller omedelbart.
Förvaltningsrätten eller kammarrätten får dock förordna att dess beslut

ska gälla först sedan det vunnit laga kraft.

På regeringens vägnar

MARIA LARSSON

Kjell Rempler
(Socialdepartementet)

background image

Karnov Group Sweden AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2012

Viktiga lagar inom socialrätten

Viktiga lagar inom socialrätten

JP Infonets socialrättsliga tjänster

JP Infonets socialrättsliga tjänster

Jobbar du med socialrätt? JP Infonet förser dagligen ett stort antal kunder med det juridiska underlag de behöver för att kunna fatta rättssäkra beslut. Vi kan tillgodose hela ditt behov av information och stöd oavsett om du arbetar inom kommunal socialtjänst, annan myndighet, domstol, advokatbyrå eller i privat verksamhet. Se allt inom socialrätt. 

Populära lagar

Populära lagar

LSS
LVM
LVU
Socialtjänstlagen