SFS 2015:985 Lag om ändring i lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade

Du är här: Start / Socialrätt / Lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade / SFS 2015:985 Lag om ändring i lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade
150985.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1993:387) om stöd och service
till vissa funktionshindrade;

utfärdad den 17 december 2015.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 16 d § lagen (1993:387) om stöd

och service till vissa funktionshindrade ska ha följande lydelse.

16 d §

2

En kommun har ansvar enligt denna lag gentemot en person som till

följd av ett beslut av kommunen är bosatt i en annan kommun i

1. familjehem, stödboende eller hem för vård eller boende enligt 6 kap.

socialtjänstlagen (2001:453),

2. boende för service och omvårdnad för äldre människor enligt 5 kap. 5 §

andra stycket eller 7 kap. 1 § första stycket 2 socialtjänstlagen, eller

3. bostad med särskild service enligt 5 kap. 7 § tredje stycket eller 7 kap.

1 § första stycket 2 socialtjänstlagen.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2016.

På regeringens vägnar

�&SA REGN�0R

Kjell Rempler
(Socialdepartementet)

1 Prop. 2015/16:43, bet. 2015/16:SoU5, rskr. 2015/16:101.

2 Senaste lydelse 2011:329.

SFS 2015:985

Utkom från trycket
den 29 december 2015

background image

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2015

Viktiga lagar inom socialrätten

Viktiga lagar inom socialrätten

JP Infonets socialrättsliga tjänster

JP Infonets socialrättsliga tjänster

Jobbar du med socialrätt? JP Infonet förser dagligen ett stort antal kunder med det juridiska underlag de behöver för att kunna fatta rättssäkra beslut. Vi kan tillgodose hela ditt behov av information och stöd oavsett om du arbetar inom kommunal socialtjänst, annan myndighet, domstol, advokatbyrå eller i privat verksamhet. Se allt inom socialrätt. 

Populära lagar

Populära lagar

LSS
LVM
LVU
Socialtjänstlagen