SFS 2017:735 Lag om ändring i lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade

Du är här: Start / Socialrätt / Lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade / SFS 2017:735 Lag om ändring i lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade
170735.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1993:387) om stöd och service
till vissa funktionshindrade;

utfärdad den 22 juni 2017.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 28 f och 28 g §§ lagen (1993:387)

om stöd och service till vissa funktionshindrade ska ha följande lydelse.

28 f §

2

En nämnd som avses i 22 § ska till Inspektionen för vård och omsorg

och till de revisorer som avses i 3 kap. 10 § kommunallagen (2017:725) rap-
portera alla gynnande nämndbeslut enligt 9 § som inte har verkställts inom tre
månader från dagen för beslutet. För varje beslut ska nämnden ange tidpunk-
ten för beslutet och vilken typ av insats beslutet gäller samt kortfattat uppge
skälen för dröjsmålet.

Nämnden ska vidare dels till Inspektionen för vård och omsorg, dels till re-

visorerna rapportera alla gynnande nämndbeslut enligt 9 § som inte har verk-
ställts på nytt inom tre månader från den dag då verkställigheten avbröts. För
varje beslut ska nämnden ange tidpunkten för beslutet och vilken typ av insats
beslutet gäller samt kortfattat uppge skälen för dröjsmålet.

Rapportering enligt denna paragraf ska ske en gång per kvartal.

28 g §

3

En nämnd som avses i 22 § ska till Inspektionen för vård och om-

sorg och till de revisorer som avses i 3 kap. 10 § kommunallagen (2017:725)
anmäla när nämnden har verkställt ett gynnande beslut som enligt 28 f § har
rapporterats som ej verkställt. Datum för verkställigheten ska då anges.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2018.

På regeringens vägnar

ANNIKA STRANDH�LL

Kjell Rempler
(Socialdepartementet)

1 Prop. 2016/17:171, bet. 2016/17:KU30, rskr. 2016/17:336.

2 Senaste lydelse 2012:940.

3 Senaste lydelse 2012:940.

SFS 2017:735

Utkom från trycket
den 4 juli 2017

background image

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2017

Viktiga lagar inom socialrätten

Viktiga lagar inom socialrätten

JP Infonets socialrättsliga tjänster

JP Infonets socialrättsliga tjänster

Jobbar du med socialrätt? JP Infonet förser dagligen ett stort antal kunder med det juridiska underlag de behöver för att kunna fatta rättssäkra beslut. Vi kan tillgodose hela ditt behov av information och stöd oavsett om du arbetar inom kommunal socialtjänst, annan myndighet, domstol, advokatbyrå eller i privat verksamhet. Se allt inom socialrätt. 

Populära lagar

Populära lagar

LSS
LVM
LVU
Socialtjänstlagen