SFS 2018:113 Lag om ändring i lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade

Du är här: Start / Socialrätt / Lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade / SFS 2018:113 Lag om ändring i lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade
180113.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1993:387) om stöd och service
till vissa funktionshindrade;

utfärdad den 1 mars 2018.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 9 a § lagen (1993:387) om stöd och

service till vissa funktionshindrade ska ha följande lydelse.

9 a §

2

Med personlig assistans enligt 9 § 2 avses personligt utformat stöd

som ges av ett begränsat antal personer åt den som på grund av stora och var-
aktiga funktionshinder behöver hjälp med sin personliga hygien, måltider, att
klä av och på sig, att kommunicera med andra eller annan hjälp som för-
utsätter ingående kunskaper om den funktionshindrade (grundläggande be-
hov).

Den som har behov av personlig assistans för sina grundläggande behov

har även rätt till insats enligt 9 § 2 för andra personliga behov om behoven
inte tillgodoses på annat sätt. Personlig assistans för andra personliga behov
avser även

1. tid under den enskildes dygnsvila när en assistent behöver vara till-

gänglig i väntan på att den enskilde behöver hjälp utan att det är fråga om till-
syn (väntetid),

2. tid under den enskildes dygnsvila när en assistent i stället behöver finnas

till förfogande på annan plats i väntan på att den enskilde behöver hjälp
(beredskap), och

3. tid när en assistent behöver vara närvarande i samband med en aktivitet

utanför den enskildes hem på grund av att ett hjälpbehov kan förväntas upp-
stå.

Den som har behov av mer än en personlig assistent samtidigt, har rätt till

två eller flera assistenter endast om möjligheterna att få bidrag enligt lagen
(1992:1574) om bostadsanpassningsbidrag m.m., eller hjälpmedel enligt
hälso- och sjukvårdslagen (2017:30), har utretts.

1. Denna lag träder i kraft den 1 april 2018.
2. �ldre bestämmelser gäller fortfarande för personlig assistans som

avser tid före ikraftträdandet.

1 Prop. 2017/18:78, bet. 2017/18:SoU17, rskr. 2017/18:164.

2 Senaste lydelse 2017:39.

SFS 2018:113

Utkom från trycket
den 13 mars 2018

background image

2

SFS 2018:113

Norstedts Juridik AB

Elanders Sverige AB, 2018

På regeringens vägnar

YLVA JOHANSSON

Kjell Rempler
(Socialdepartementet)

Viktiga lagar inom socialrätten

Viktiga lagar inom socialrätten

JP Infonets socialrättsliga tjänster

JP Infonets socialrättsliga tjänster

Jobbar du med socialrätt? JP Infonet förser dagligen ett stort antal kunder med det juridiska underlag de behöver för att kunna fatta rättssäkra beslut. Vi kan tillgodose hela ditt behov av information och stöd oavsett om du arbetar inom kommunal socialtjänst, annan myndighet, domstol, advokatbyrå eller i privat verksamhet. Se allt inom socialrätt.