SFS 2018:223 Lag om ändring i lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade

Du är här: Start / Socialrätt / Lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade / SFS 2018:223 Lag om ändring i lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade
SFS2018-223.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag

om ändring i lagen (1993:387) om stöd och service till

vissa funktionshindrade

Utfärdad den 19 april 2018

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 9 a § lagen (1993:387) om stöd och
service till vissa funktionshindrade ska ha följande lydelse.

9 a §2 Med personlig assistans enligt 9 § 2 avses personligt utformat stöd
som ges av ett begränsat antal personer åt den som på grund av stora och
varaktiga funktionshinder behöver hjälp med sin personliga hygien, mål-
tider, att klä av och på sig, att kommunicera med andra eller annan hjälp som
förutsätter ingående kunskaper om den funktionshindrade (grundläggande
behov).

Den som har behov av personlig assistans för sina grundläggande behov

har även rätt till insats enligt 9 § 2 för andra personliga behov om behoven
inte tillgodoses på annat sätt. Personlig assistans för andra personliga behov
avser även

1.

tid under den enskildes dygnsvila när en assistent behöver vara tillgäng-

lig i väntan på att den enskilde behöver hjälp utan att det är fråga om tillsyn
(väntetid),

2.

tid under den enskildes dygnsvila när en assistent i stället behöver

finnas till förfogande på annan plats i väntan på att den enskilde behöver
hjälp (beredskap), och

3.

tid när en assistent behöver vara närvarande i samband med en aktivitet

utanför den enskildes hem på grund av att ett hjälpbehov kan förväntas
uppstå.

Den som har behov av mer än en personlig assistent samtidigt, har rätt till

två eller flera assistenter endast om möjligheterna att få bidrag enligt lagen
(2018:

222) om bostadsanpassningsbidrag eller hjälpmedel enligt hälso- och

sjukvårdslagen (2017:30), har utretts.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2018.

På regeringens vägnar

LENA HALLENGREN

Kjell Rempler
(Socialdepartementet)

1 Prop. 2017/18:80, bet. 2017/18:CU6, rskr. 2017/18:210.

2 Senaste lydelse 2018:113.

SFS

2018:223

Publicerad

den

24 april 2018

Viktiga lagar inom socialrätten

Viktiga lagar inom socialrätten

JP Infonets socialrättsliga tjänster

JP Infonets socialrättsliga tjänster

Jobbar du med socialrätt? JP Infonet förser dagligen ett stort antal kunder med det juridiska underlag de behöver för att kunna fatta rättssäkra beslut. Vi kan tillgodose hela ditt behov av information och stöd oavsett om du arbetar inom kommunal socialtjänst, annan myndighet, domstol, advokatbyrå eller i privat verksamhet. Se allt inom socialrätt. 

Populära lagar

Populära lagar

LSS
LVM
LVU
Socialtjänstlagen