SFS 2018:1723 Lag om ändring i lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade

Du är här: Start / Socialrätt / Lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade / SFS 2018:1723 Lag om ändring i lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade
SFS2018-1723.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag

om ändring i lagen (1993:387) om stöd och service till

vissa funktionshindrade

Utfärdad den 15 november 2018

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 16 d § lagen (1993:387) om stöd och
service till vissa funktionshindrade ska ha följande lydelse.

16 d §2 En kommun har ansvar enligt denna lag gentemot en person som
till följd av ett beslut av kommunen är bosatt i en annan kommun i

1. familjehem, stödboende eller hem för vård eller boende enligt 6 kap.

socialtjänstlagen (2001:453),

2. särskild boendeform för äldre människor enligt 5 kap. 5 § andra eller

tredje stycket eller 7 kap. 1 § första stycket 2 socialtjänstlagen, eller

3. bostad med särskild service enligt 5 kap. 7 § tredje stycket eller 7 kap.

1 § första stycket 2 socialtjänstlagen.

Denna lag träder i kraft den 2 april 2019.

På regeringens vägnar

LENA HALLENGREN

Kjell Rempler
(Socialdepartementet)

1 Prop. 2017/18:273, bet. 2018/19:SoU4, rskr. 2018/19:11.

2 Senaste lydelse 2015:985.

SFS

2018:1723

Publicerad
den

23 november 2018

Viktiga lagar inom socialrätten

Viktiga lagar inom socialrätten

JP Infonets socialrättsliga tjänster

JP Infonets socialrättsliga tjänster

Jobbar du med socialrätt? JP Infonet förser dagligen ett stort antal kunder med det juridiska underlag de behöver för att kunna fatta rättssäkra beslut. Vi kan tillgodose hela ditt behov av information och stöd oavsett om du arbetar inom kommunal socialtjänst, annan myndighet, domstol, advokatbyrå eller i privat verksamhet. Se allt inom socialrätt. 

Populära lagar

Populära lagar

LSS
LVM
LVU
Socialtjänstlagen