SFS 1993:387 Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade

Du är här: Start / Socialrätt / Lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade / SFS 1993:387 Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade
SFS 1993_387 Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

Lag
om stöd och service till vissa funktionshindrade;

utfärdad den 27 maj 1993.

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs följande.

Inledande bestämmelser

1 § Denna lag innehåller bestämmelser om insatser för särskilt stöd och

särskild service åt personer

1. med utvecklingsstörning, autism eller autismliknande tillstånd,

2. med betydande och bestående begåvningsmässigt funktionshinder

efter hjärnskada i vuxen ålder föranledd av yttre våld eller kroppslig
sjukdom, eller

3. med andra varaktiga fysiska eller psykiska funktionshinder som up-

penbart inte beror på normalt åldrande, om de är stora och förorsakar
betydande svårigheter i den dagliga livsföringen och därmed ett omfattan-
de behov av stöd eller service.

2 § Varje landsting skall, om inte något annat avtalats enligt 17 §, svara
för insatser enligt 9 § första stycket 1.

Varje kommun skall, om inte något annat avtalats enligt 17 §, svara för

insatser enligt 9 § första stycket 2 - 1 0 .

3 § Vad som föreskrivs för landsting i denna lag gäller också kommuner
som inte ingår i något landsting.

4 § Denna lag innebär ingen inskränkning i de rättigheter som den
enskilde kan ha enligt någon annan lag.

Verksamhetens mål och allmänna inriktning

5 § Verksamhet enligt denna lag skall främja jämlikhet i levnadsvillkor
och full delaktighet i samhällslivet för de personer som anges i 1 §. Målet
skall vara att den enskilde får möjlighet att leva som andra.

1

Prop. 1992/93: 159, bet. 1992/93:SoU19, rskr. 1992/93:321.

998

Utkom från trycket

den 8 juni 1993

SFS 1993:387

background image

6 § Verksamheten enligt denna lag skall bedrivas i samarbete med andra
berörda samhällsorgan och myndigheter. Verksamheten skall vara grun-
dad på respekt for den enskildes självbestämmanderätt och integritet. Den
enskilde skall i största möjliga utsträckning ges inflytande och medbestäm-
mande över insatser som ges.

För verksamheten enligt denna lag skall det finnas den personal som

behövs för att ett gott stöd och en god service och omvårdnad skall kunna
ges.

Rätten till insatser

7 § Personer som anges i 1 § har rätt till insatser i form av särskilt stöd
och särskild service enligt 9 § första stycket 1�9, om de behöver sådan
hjälp i sin livsföring och om deras behov inte tillgodoses på annat sätt.

Personer som anges i 1 § 1 och 2 har, under samma förutsättningar, även
rätt till insatser enligt 9 § första stycket 10.

Den enskilde skall genom insatserna tillförsäkras goda levnadsvillkor.

Insatserna skall vara varaktiga och samordnade. De skall anpassas till
mottagarens individuella behov samt utformas så att de är lätt tillgängliga
för de personer som behöver dem och stärker deras förmåga att leva ett
självständigt liv.

8 § Insatser enligt denna lag skall ges den enskilde endast om han begär
det. Om den enskilde är under 15 år eller uppenbart saknar förmåga att på
egen hand ta ställning i frågan kan vårdnadshavare, god man, förmyndare
eller förvaltare begära insatser för honom.

Insatserna för särskilt stöd och särskild service

9 § Insatserna för särskilt stöd och särskild service är

1. rådgivning och annat personligt stöd som ställer krav på särskild

kunskap om problem och livsbetingelser för människor med stora och
varaktiga funktionshinder,

2. biträde av personlig assistent eller ekonomiskt stöd till skäliga kostna-

der för sådan assistans, till den del behovet av ekonomiskt stöd inte täcks
av assistansersättning enligt lagen (1993: 389) om assistansersättning,

3. ledsagarservice,

4. biträde av kontaktperson,

5. avlösarservice i hemmet,

6. korttidsvistelse utanför det egna hemmet,
7. korttidstillsyn för skolungdom över 12 år utanför det egna hemmet i

anslutning till skoldagen samt under lov,

8. boende i familjehem eller i bostad med särskild service för barn och

ungdomar som behöver bo utanför föräldrahemmet,

9. bostad med särskild service för vuxna eller annan särskilt anpassad

bostad för vuxna,

10. daglig verksamhet för personer i yrkesverksam ålder som saknar

förvärvsarbete och inte utbildar sig.

Insatser enligt första stycket 2 avser inte tid efter det att den insatsberät-

tigade har fyllt 65 år.

999

SFS 1993:387

background image

SFS 1993:387

I insatserna enligt första stycket 5 � 8 och 10 samt i insatsen bostad med

särskild service för vuxna ingår också omvårdnad. I insatserna bostad med
särskild service för barn och ungdomar samt bostad med särskild service
för vuxna ingår också fritidsverksamhet och kulturella aktiviteter.

10 § I samband med att insats enligt denna lag beviljas kan den enskilde

begära att en individuell plan med beslutade och planerade insatser upp-
rättas i samråd med honom. I planen skall även redovisas åtgärder som
vidtas av andra än kommunen eller landstinget. Planen skall fortlöpande
och minst en gång om året omprövas.

Landstinget och kommunen skall underrätta varandra om upprättade

planer.

11 § Om någon till följd av ålderdomssvaghet, sjuklighet, långvarigt

missbruk av beroendeframkallande medel eller någon annan liknande
orsak är ur stånd att själv ta hand om sådant ekonomiskt stöd från
kommunen som avses i 9 § första stycket 2, får kommunen besluta att
ersättningen skall betalas ut till någon annan person för att användas till
kostnader för personlig assistans till den stödberättigade.

12 § Kommunen får besluta om återbetalning av ekonomiskt stöd som

kommunen beviljat enligt 9 § första stycket 2, om den som erhållit stödet
eller hans ställföreträdare genom att lämna oriktiga uppgifter eller på
annat sätt har förorsakat att det ekonomiska stödet har lämnats felaktigt
eller med för högt belopp. Detsamma gäller om det ekonomiska stödet
annars har lämnats felaktigt eller med ett för högt belopp och den som
erhållit stödet eller hans ställföreträdare skäligen borde ha insett detta.

13 § Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får i

fråga om verksamhet enligt 9 § första stycket 6 - 1 0 meddela föreskrifter
till skydd för enskildas liv, personliga säkerhet eller hälsa.

Särskilda uppgifter för kommunen

14 § Kommunen skall verka för att insatser som skall tas upp i planer

som avses i 10 § samordnas.

15 § Till kommunens uppgifter hör att

1. fortlöpande följa upp vilka som omfattas av lagen och vilka deras

behov av stöd och service är,

2. verka för att personer som anges i 1 § får sina behov tillgodosedda,
3. informera om mål och medel för verksamheten enligt denna lag,
4. medverka till att personer som anges i 1 § får tillgång till arbete eller

studier,

5. verka för att det allmänna fritids- och kulturutbudet blir tillgängligt

för personer som anges i 1 §,

6. anmäla till överförmyndaren dels när en person som omfattas av 1 §

kan antas behöva förmyndare, förvaltare eller god man, dels när ett för-
myndarskap, förvaltarskap eller godmanskap bör kunna upphöra, samt

7. samverka med organisationer som företräder människor med omfat-

tande funktionshinder.

1000

background image

Gemensamma bestämmelser om landstingens och kommunernas ansvar

16 § En kommuns ansvar enligt denna lag gäller gentemot dem som är

bosatta i kommunen.

Om en person som anges i 1 § tänker bosätta sig i en kommun, skall

kommunen på ansökan meddela förhandsbesked om rätten till insatser
från kommunen enligt 9 §. Vid prövningen av en ansökan om förhandsbe-
sked skall bestämmelserna i denna lag gälla. Kommunen skall utan dröjs-
mål planera och förbereda insatser som förhandsbeskedet ger den enskilde
rätt till om han bosätter sig i kommunen. Förhandsbeskedet gäller under
sex månader räknat från den dag då insatserna blir tillgängliga för den
enskilde.

Om behov av insatser enligt denna lag uppkommer under en tillfällig

vistelse i en kommun skall kommunen ge det stöd och den hjälp som

omedelbart behövs.

Såvitt avser landstingets förpliktelser gäller vad som sägs i denna para-

graf om kommunen i stället landstinget.

17 § Ett landsting eller en kommun får med bibehållet ansvar sluta avtal

med någon annan om att tillhandahålla insatser enligt denna lag.

Ett landsting och en kommun som ingår i landstinget får träffa avtal om

att ansvar för en eller flera uppgifter enligt denna lag överlåts från lands-
tinget till kommunen eller från kommunen till landstinget. Om en sådan
överlåtelse sker skall föreskrifterna i denna lag om landsting eller kommun
gälla för den till vilken uppgiften överlåtits.

Om ett landsting och en kommun har träffat en överenskommelse enligt

andra stycket, får överlåtaren lämna sådant ekonomiskt bidrag till motta-
garen som motiveras av överenskommelsen. Har en överlåtelse skett från
ett landsting till samtliga kommuner som ingår i landstinget, får kommu-
nerna lämna ekonomiska bidrag till varandra, om det behövs för kostnads-

utjämning mellan kommunerna.

Avgifter m.m.

18 § Av dem som enligt beslut av allmän försäkringskassa är berättigade

att få assistansersättning enligt lagen (1993:389) om assistansersättning får
avgift för personlig assistans tas ut inom ramen för sådan ersättning.

19 § Av dem som har folkpension i form av hel förtidspension eller hel

ålderspension eller som har annan inkomst av motsvarande storlek får
skäliga avgifter för bostad, fritidsverksamhet och kulturella aktiviteter tas
ut enligt de grunder som kommunen bestämmer. Avgifterna får dock inte
överstiga kommunens självkostnader. Kommunen skall se till att den
enskilde får behålla tillräckliga medel för sina personliga behov.

20 § Om någon som är under 18 år får omvårdnad i ett annat hem än det
egna med stöd av denna lag, är föräldrarna skyldiga att i skälig utsträck-
ning bidra till kommunens kostnader för omvårdnaden. Kommunen får i
sådana fall uppbära underhållsbidrag som avser barnet.

1001

SFS 1993:387

background image

SFS 1993:387

21 § I andra fall än som anges i 18 �20 §§ får avgifter eller ersättning för
kostnader inte tas ut för insatser enligt denna lag.

Nämnder

22 § Ledningen av landstingets eller kommunens verksamhet enligt den-
na lag skall utövas av en eller flera nämnder som fullmäktige utser.

Enskild verksamhet

23 § En enskild person får inte utan tillstånd av länsstyrelsen yrkesmäs-
sigt bedriva sådan verksamhet om avses i 9 § första stycket 6�10. Till-
stånd skall sökas hos länsstyrelsen i det län där verksamheten skall bedri-
vas. Länsstyrelsen har rätt att inspektera verksamheten.

Enskild verksamhet skall stå under tillsyn av den eller de nämnder som

avses i 22 § i den kommun där verksamheten bedrivs. Om ansvaret för
uppgiften överlåtits till landstinget enligt 17 § andra stycket skall verksam-
heten i stället stå under tillsyn av landstingets motsvarande nämnd.
Nämnden har rätt att inspektera verksamheten.

24 § Om det råder något allvarligt missförhållande inom en enskild
verksamhet som avses i 23 §, skall länsstyrelsen förelägga den som bedri-
ver verksamheten att avhjälpa missförhållandet.

Om länsstyrelsens föreläggande inte följs, får länsstyrelsen återkalla

tillståndet.

Tillsyn m.m.

25 § Socialstyrelsen har den centrala tillsynen över verksamhet enligt
denna lag. Styrelsen skall följa, stödja och utvärdera verksamheten samt
informera om den och stimulera till vidareutveckling.

26 § Länsstyrelsen har inom länet tillsyn över verksamhet enligt denna
lag och får då inspektera verksamheten.

Länsstyrelsen skall också inom länet

1. informera och ge råd till allmänheten i frågor som rör verksamheten,

2. ge kommunerna råd i deras verksamhet, samt
3. främja samverkan i planering mellan kommunerna, landstingen och

andra samhällsorgan.

�verklagande

27 § Beslut av en sådan nämnd som avses i 22 § eller av länsstyrelsen får
överklagas hos länsrätten om beslutet avser

1. insatser för en enskild enligt 9 §,

2. utbetalning till någon annan enligt 11 §,
3. återbetalning enligt 12 §,
4. förhandsbesked om rätt till insatser enligt 16 § andra stycket,

5. tillstånd till enskild verksamhet enligt 23 §, eller
6. föreläggande eller återkallelse av tillstånd enligt 24 §.

1002

background image

Beslut i frågor som avses i första stycket gäller omedelbart. Länsrätten

eller kammarrätten får dock förordna att dess beslut skall gälla först sedan
det vunnit laga kraft.

Straff

28 § Den som uppsåtligen eller av oaktsamhet bryter mot 23 § första
stycket första meningen döms till böter.

Tystnadsplikt

29 § Den som är eller har varit verksam inom yrkesmässigt bedriven
enskild verksamhet som avser insatser enligt denna lag får inte obehörigen
röja vad han därvid erfarit om enskildas personliga förhållanden.

SFS 1993:387

Föreskrifter om ikraftträdande av denna lag meddelas i lagen

(1993:388) om införande av lagen (1993:387) om stöd och service till vissa
funktionshindrade.

På regeringens vägnar

BO K�NBERG

BENGT WESTERBERG
(Socialdepartementet)

1003

Viktiga lagar inom socialrätten

Viktiga lagar inom socialrätten

JP Infonets socialrättsliga tjänster

JP Infonets socialrättsliga tjänster

Jobbar du med socialrätt? JP Infonet förser dagligen ett stort antal kunder med det juridiska underlag de behöver för att kunna fatta rättssäkra beslut. Vi kan tillgodose hela ditt behov av information och stöd oavsett om du arbetar inom kommunal socialtjänst, annan myndighet, domstol, advokatbyrå eller i privat verksamhet. Se allt inom socialrätt.