SFS 1994:1701 Lag om ändring i lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade

Du är här: Start / Socialrätt / Lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade / SFS 1994:1701 Lag om ändring i lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade
SFS 1994_1701 Lag om ändring i lagen (1993_387) om stöd och service till vissa funktionshindrade

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

6269

SFS 1994:1701
Utkom från trycket
den 29 december 1994

Lag
om ändring i lagen (1993:387) om stöd och service till
vissa funktionshindrade;

utfärdad den 16 december 1994.

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 9 § lagen (1993:387) om stöd och

service till vissa funktionshindrade skall ha följande lydelse.

9 § Insatserna för särskilt stöd och särskild service är

1. rådgivning och annat personligt stöd som ställer krav på särskild

kunskap om problem och livsbetingelser för människor med stora och
varaktiga funktionshinder,

2. biträde av personlig assistent eller ekonomiskt stöd till skäliga kost-

nader för sådan assistans, till den del behovet av ekonomiskt stöd inte
täcks av assistansersättning enligt lagen (1993:389) om assistansersätt-
ning,

3. ledsagarservice,
4. biträde av kontaktperson,
5. avlösarservice i hemmet,
6. korttidsvistelse utanför det egna hemmet,
7. korttidstillsyn för skolungdom över 12 år utanför det egna hemmet i

anslutning till skoldagen samt under lov,

8. boende i familjehem eller i bostad med särskild service för barn och

ungdomar som behöver bo utanför föräldrahemmet,

9. bostad med särskild service för vuxna eller annan särskilt anpassad

bostad för vuxna,

10. daglig verksamhet för personer i yrkesverksam ålder som saknar

förvärvsarbete och inte utbildar sig.

Insatser enligt första stycket 2 avser inte tid efter det att den insatsberät-

tigade har fyllt 65 år.

Som kostnad för personlig assistans enligt första stycket 2 anses inte i

något fall ersättning som den enskilde själv lämnar

1. till någon som han lever i hushållsgemenskap med, eller

2. till en personlig assistent för arbete som utförts på arbetstid som

överstiger den tid som anges i 2 - 4 §§ lagen (1970:943) om arbetstid m. m.
i husligt arbete.

I insatserna enligt första stycket 5 - 8 och 10 samt i insatsen bostad med

särskild service för vuxna ingår också omvårdnad. I insatserna bostad med

1

Prop. 1994/95:77, bet. 1994/95: SoU07, rskr. 1994/95:107.

background image

6270

SFS 1994:1701

särskild service för barn och ungdomar samt bostad med särskild service

för vuxna ingår också fritidsverksamhet och kulturella aktiviteter.

Denna lag träder i kraft den 1 februari 1995.

På regeringens vägnar

ANNA HEDBORG

Susanne Billum
(Socialdepartementet)

Viktiga lagar inom socialrätten

Viktiga lagar inom socialrätten

JP Infonets socialrättsliga tjänster

JP Infonets socialrättsliga tjänster

Jobbar du med socialrätt? JP Infonet förser dagligen ett stort antal kunder med det juridiska underlag de behöver för att kunna fatta rättssäkra beslut. Vi kan tillgodose hela ditt behov av information och stöd oavsett om du arbetar inom kommunal socialtjänst, annan myndighet, domstol, advokatbyrå eller i privat verksamhet. Se allt inom socialrätt. 

Populära lagar

Populära lagar

LSS
LVM
LVU
Socialtjänstlagen