SFS 1996:534 Lag om ändring i lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade

Du är här: Start / Socialrätt / Lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade / SFS 1996:534 Lag om ändring i lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade
SFS 1996_534 Lag om ändring i lagen (1993_387) om stöd och service till vissa funktionshindrade

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

SFS 1996:534
Utkom från trycket
den 14 juni 1996

809

Lag
om ändring i lagen (1993:387) om stöd och service till
vissa funktionshindrade;

utfärdad den 30 maj 1996.

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs i fråga om lagen (1993:387) om stöd

och service till vissa funktionshindrade

dels att 9 § skall ha följande lydelse,
dels att det i lagen skall införas två nya paragrafer, 9 a och 9 b §§, av

följande lydelse.

9 §2 Insatserna för särskilt stöd och service är

1. rådgivning och annat personligt stöd som ställer krav på särskild kun-

skap om problem och livsbetingelser för människor med stora och varakti-
ga funktionshinder,

2. biträde av personlig assistent eller ekonomiskt stöd till skäliga kost-

nader för sådan assistans, till den del behovet av ekonomiskt stöd inte täcks
av assistansersättning enligt lagen (1993:389) om assistansersättning,

1

Prop. 1995/96:146, bet. 1995/96:SoU15, rskr. 1995/96:262.

2

Senaste lydelse 1994:1701. �ndringen innebär att andra-fjärde styckena upphävs.

background image

SFS 1996:534

3. ledsagarservice,

4. biträde av kontaktperson,
5. avlösarservice i hemmet,
6. korttidsvistelse utanför det egna hemmet,

7. korttidstillsyn för skolungdom över 12 år utanför det egna hemmet i

anslutning till skoldagen samt under lov,

8. boende i familjehem eller bostad med särskild service för barn eller

ungdomar som behöver bo utanför föräldrahemmet,

9. bostad med särskild service för vuxna eller annan särskilt anpassad

bostad för vuxna,

10. daglig verksamhet för personer i yrkesverksam ålder som saknar för-

värvsarbete och inte utbildar sig.

9 a § Med personlig assistans enligt 9 § 2 avses personligt utformat stöd
som ges av ett begränsat antal personer åt den som på grund av stora och
varaktiga funktionshinder behöver hjälp med sin personliga hygien,
måltider, att klä av och på sig, att kommunicera med andra eller annan
hjälp som förutsätter ingående kunskaper om den funktionshindrade
(grundläggande behov).

Den som har behov av personlig assistans för sina grundläggande behov

har även rätt till insats enligt 9 § 2 för andra personliga behov om behoven
inte tillgodoses på annat sätt.

Som kostnad för personlig assistans enligt 9 § 2 anses inte i något fall er-

sättning som den enskilde själv lämnar

1. till någon som han eller hon lever i hushållsgemenskap med, eller

2. till en personlig assistent för arbete som utförts på arbetstid som

överstiger den tid som anges i 2-4 §§ lagen (1970:943) om arbetstid m.m. i
husligt arbete.

Insatser enligt 9 § 2 avser inte tid efter det att den insatsberättigade har

fyllt 65 år.

9 b § I insatserna enligt 9 § 5-8 och 10 samt i insatsen bostad med
särskild service för vuxna ingår också omvårdnad. I insatserna bostad med
särskild service för barn och ungdomar samt bostad med särskild service
för vuxna ingår också fritidsverksamhet och kulturella aktiviteter.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 1996.

På regeringens vägnar

MARGOT WALLSTR�M

Björn Reuterstrand
(Socialdepartementet)

810

Viktiga lagar inom socialrätten

Viktiga lagar inom socialrätten

JP Infonets socialrättsliga tjänster

JP Infonets socialrättsliga tjänster

Jobbar du med socialrätt? JP Infonet förser dagligen ett stort antal kunder med det juridiska underlag de behöver för att kunna fatta rättssäkra beslut. Vi kan tillgodose hela ditt behov av information och stöd oavsett om du arbetar inom kommunal socialtjänst, annan myndighet, domstol, advokatbyrå eller i privat verksamhet. Se allt inom socialrätt. 

Populära lagar

Populära lagar

LSS
LVM
LVU
Socialtjänstlagen