SFS 1997:723 Lag om ändring i lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade

Du är här: Start / Socialrätt / Lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade / SFS 1997:723 Lag om ändring i lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade
SFS 1997_723 Lag om ändring i lagen (1993_387) om stöd och service till vissa funktionshindrade

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1376

SFS 1997:723

Utkom från trycket
den 28 oktober 1997

Lag
om ändring i lagen (1993:387) om stöd och
service till vissa funktionshindrade;

utfärdad den 16 oktober 1997.

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 9 § lagen (1993:387) om stöd och

service till vissa funktionshindrade skall ha följande lydelse.

9 §2 Insatserna för särskilt stöd och service är

1. rådgivning och annat personligt stöd som ställer krav på särskild kun-

skap om problem och livsbetingelser för människor med stora och varaktiga
funktionshinder,

2. biträde av personlig assistent eller ekonomiskt stöd till skäliga kostna-

der för sådan assistans, till den del behovet av stöd inte täcks av beviljade as-
sistanstimmar enligt lagen (1993:389) om assistansersättning,

3. ledsagarservice,

4. biträde av kontaktperson,
5. avlösarservice i hemmet,
6. korttidsvistelse utanför det egna hemmet,
7. korttidstillsyn för skolungdom över 12 år utanför det egna hemmet i an-

slutning till skoldagen samt under lov,

8. boende i familjehem eller bostad med särskild service för barn eller

ungdomar som behöver bo utanför föräldrahemmet,

9. bostad med särskild service för vuxna eller annan särskilt anpassad bo-

stad för vuxna,

10. daglig verksamhet för personer i yrkesverksam ålder som saknar för-

värvsarbete och inte utbildar sig.

Denna lag träder i kraft den 1 november 1997.

På regeringens vägnar

MAJ-INGER KLINGVALL

Björn Reuterstrand
(S oci aldepartementet)

1

Prop. 1996/97:146, bet. 1997/98:SoU4, rskr. 1997/98:5.

2

Senaste lydelse 1996:534.

Viktiga lagar inom socialrätten

Viktiga lagar inom socialrätten

JP Infonets socialrättsliga tjänster

JP Infonets socialrättsliga tjänster

Jobbar du med socialrätt? JP Infonet förser dagligen ett stort antal kunder med det juridiska underlag de behöver för att kunna fatta rättssäkra beslut. Vi kan tillgodose hela ditt behov av information och stöd oavsett om du arbetar inom kommunal socialtjänst, annan myndighet, domstol, advokatbyrå eller i privat verksamhet. Se allt inom socialrätt.