SFS 2009:454 Lag om ändring i lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade

Du är här: Start / Socialrätt / Lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade / SFS 2009:454 Lag om ändring i lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade
090454.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1993:387) om stöd och service
till vissa funktionshindrade;

utfärdad den 20 maj 2009.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 27 § lagen (1993:387) om stöd och

service till vissa funktionshindrade ska ha följande lydelse.

27 §

2

Beslut av en sådan nämnd som avses i 22 § eller av länsstyrelsen får

överklagas hos allmän förvaltningsdomstol om beslutet avser

1. insatser för en enskild enligt 9 §,
2. utbetalning till någon annan enligt 11 §,
3. återbetalning enligt 12 §,
4. förhandsbesked om rätt till insatser enligt 16 § andra
stycket,
5. tillstånd till enskild verksamhet enligt 23 §,
6. omhändertagande av personakt enligt 23 c §, eller
7. föreläggande eller återkallelse av tillstånd enligt 24 §.
Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätten.
I fråga om överklagande av länsstyrelsens beslut enligt 23 b § gäller i till-

lämpliga delar bestämmelserna i 6 kap. 7�11 §§ offentlighets- och sekretess-
lagen (2009:400).

Beslut i frågor som avses i första stycket gäller omedelbart. Länsrätten el-

ler kammarrätten får dock förordna att dess beslut ska gälla först sedan det
vunnit laga kraft.

Denna lag träder i kraft den 30 juni 2009.

På regeringens vägnar

G�RAN H�GGLUND

Kjell Rempler
(Socialdepartementet)

1 Prop. 2008/09:150, bet. 2008/09:KU24, rskr. 2008/09:237.

2 Senaste lydelse 2005:125.

SFS 2009:454

Utkom från trycket
den 2 juni 2009

background image

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2009

Viktiga lagar inom socialrätten

Viktiga lagar inom socialrätten

JP Infonets socialrättsliga tjänster

JP Infonets socialrättsliga tjänster

Jobbar du med socialrätt? JP Infonet förser dagligen ett stort antal kunder med det juridiska underlag de behöver för att kunna fatta rättssäkra beslut. Vi kan tillgodose hela ditt behov av information och stöd oavsett om du arbetar inom kommunal socialtjänst, annan myndighet, domstol, advokatbyrå eller i privat verksamhet. Se allt inom socialrätt. 

Populära lagar

Populära lagar

LSS
LVM
LVU
Socialtjänstlagen