SFS 2020:441 Lag om ändring i lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade

Du är här: Start / Socialrätt / Lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade / SFS 2020:441 Lag om ändring i lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade
SFS2020-441.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag

om ändring i lagen (1993:387) om stöd och service till

vissa funktionshindrade

Utfärdad den 4 juni 2020

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs i fråga om lagen (1993:387) om stöd och
service till vissa funktionshindrade

dels att 9 a § ska ha följande lydelse,
dels att det ska införas en ny paragraf, 9 f §, av följande lydelse.

9 a §2 Med personlig assistans enligt 9 § 2 avses personligt utformat stöd
som ges av ett begränsat antal personer åt den som på grund av stora och
varaktiga funktionshinder behöver hjälp med andning, sin personliga
hygien, måltider, att klä av och på sig, att kommunicera med andra eller
annan hjälp som förutsätter ingående kunskaper om den funktionshindrade
(grundläggande behov). Hjälp med andning eller med måltider i form av
sondmatning ska anses som sådant stöd, oavsett hjälpens karaktär.

Den som har behov av personlig assistans för sina grundläggande behov

har även rätt till insats enligt 9 § 2 för andra personliga behov om behoven
inte tillgodoses på annat sätt. Om behovet avser hjälp med andning, omfattar
rätten till insats alla åtgärder som är direkt nödvändiga för att hjälpen ska
kunna ges. Om behovet avser hjälp med måltider i form av sondmatning,
omfattar rätten till insats alla åtgärder som är direkt nödvändiga för för-
beredelse och efterarbete i samband med sådana måltider. Personlig assi-
stans för andra personliga behov avser även

1. tid under den enskildes dygnsvila när en assistent behöver vara till-

gänglig i väntan på att den enskilde behöver hjälp utan att det är fråga om
tillsyn (väntetid),

2. tid under den enskildes dygnsvila när en assistent i stället behöver

finnas till förfogande på annan plats i väntan på att den enskilde behöver
hjälp (beredskap), och

3. tid när en assistent behöver vara närvarande i samband med en aktivitet

utanför den enskildes hem på grund av att ett hjälpbehov kan förväntas upp-
stå.

Den som har behov av mer än en personlig assistent samtidigt, har rätt till

två eller flera assistenter endast om möjligheterna att få bidrag enligt lagen
(2018:222) om bostadsanpassningsbidrag eller hjälpmedel enligt hälso- och
sjukvårdslagen (2017:30), har utretts.

9 f § När behovet av personlig assistans bedöms för ett barn ska det bortses
från det hjälpbehov som en vårdnadshavare normalt ska tillgodose enligt

1 Prop. 2019/20:92, bet. 2019/20:SoU16, rskr. 2019/20:289.
2 Senaste lydelse 2019:618.

SFS

2020:441

Publicerad
den

6 juni 2020

background image

2

SFS

2020:441

föräldrabalken med hänsyn till barnets ålder, utveckling och övriga omstän-
digheter. Detta gäller dock inte till den del hjälpbehovet avser

1. andning,
2. åtgärder som är direkt nödvändiga för att hjälp med andning ska kunna

ges,

3. måltider i form av sondmatning, eller
4. åtgärder som är direkt nödvändiga för förberedelse och efterarbete i

samband med sådana måltider.

Om omvårdnadsbidrag lämnas får det inte påverka bedömningen av be-

hovet av personlig assistans.

1. Denna lag träder i kraft den 1 juli 2020.
2. �ldre bestämmelser gäller fortfarande för personlig assistans som avser

tid före ikraftträdandet.

3. Vid tillämpning av 9 f § andra stycket ska vårdbidrag som lämnas

enligt 22 kap. socialförsäkringsbalken i lydelsen före den 1 januari 2019 lik-
ställas med omvårdnadsbidrag.

På regeringens vägnar

LENA HALLENGREN

Kjell Rempler
(Socialdepartementet)

Viktiga lagar inom socialrätten

Viktiga lagar inom socialrätten

JP Infonets socialrättsliga tjänster

JP Infonets socialrättsliga tjänster

Jobbar du med socialrätt? JP Infonet förser dagligen ett stort antal kunder med det juridiska underlag de behöver för att kunna fatta rättssäkra beslut. Vi kan tillgodose hela ditt behov av information och stöd oavsett om du arbetar inom kommunal socialtjänst, annan myndighet, domstol, advokatbyrå eller i privat verksamhet. Se allt inom socialrätt. 

Populära lagar

Populära lagar

LSS
LVM
LVU
Socialtjänstlagen