SFS 2005:125 Lag om ändring i lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade

Du är här: Start / Socialrätt / Lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade / SFS 2005:125 Lag om ändring i lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade
050125.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1993:387) om stöd och service
till vissa funktionshindrade;

utfärdad den 10 mars 2005.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs i fråga om lagen (1993:387) om stöd

och service till vissa funktionshindrade

dels att 2, 6, 7, 11�13, 23 och 27 §§ samt rubriken närmast före 27 § skall

ha följande lydelse,

dels att det skall införas nio nya paragrafer, 21 a�21 d, 23 a�23 c, 24 a och

27 a §§ samt närmast före 21 a och 24 a §§ nya rubriker av följande lydelse.

2 §

Varje landsting skall, om inte något annat avtalats enligt 17 §, svara för

insatser enligt 9 § 1.

Varje kommun skall, om inte något annat avtalats enligt 17 §, svara för in-

satser enligt 9 § 2�10.

6 §

Verksamheten enligt denna lag skall vara av god kvalitet och bedrivas

i samarbete med andra berörda samhällsorgan och myndigheter. Verksamhe-
ten skall vara grundad på respekt för den enskildes självbestämmanderätt
och integritet. Den enskilde skall i största möjliga utsträckning ges infly-
tande och medbestämmande över insatser som ges. Kvaliteten i verksamhe-
ten skall systematiskt och fortlöpande utvecklas och säkras.

För verksamheten enligt denna lag skall det finnas den personal som be-

hövs för att ett gott stöd och en god service och omvårdnad skall kunna ges.

7 §

Personer som anges i 1 § har rätt till insatser i form av särskilt stöd och

särskild service enligt 9 § 1�9, om de behöver sådan hjälp i sin livsföring
och om deras behov inte tillgodoses på annat sätt. Personer som anges i 1 § 1
och 2 har, under samma förutsättningar, även rätt till insatser enligt 9 § 10.

Den enskilde skall genom insatserna tillförsäkras goda levnadsvillkor. In-

satserna skall vara varaktiga och samordnade. De skall anpassas till mottaga-
rens individuella behov samt utformas så att de är lätt tillgängliga för de per-
soner som behöver dem och stärker deras förmåga att leva ett självständigt
liv.

11 §

Om någon till följd av ålderdomssvaghet, sjuklighet, långvarigt miss-

bruk av beroendeframkallande medel eller någon annan liknande orsak är ur
stånd att själv ta hand om sådant ekonomiskt stöd från kommunen som avses

1 Prop. 2004/05:39, bet. 2004/05:SoU12, rskr. 2004/05:165.

SFS 2005:125

Utkom från trycket
den 22 mars 2005

background image

2

SFS 2005:125

i 9 § 2, får kommunen besluta att ersättningen skall betalas ut till någon an-
nan person för att användas till kostnader för personlig assistans till den
stödberättigade.

12 §

Kommunen får besluta om återbetalning av ekonomiskt stöd som

kommunen beviljat enligt 9 § 2, om den som erhållit stödet eller hans eller
hennes ställföreträdare genom att lämna oriktiga uppgifter eller på annat sätt
har förorsakat att det ekonomiska stödet har lämnats felaktigt eller med för
högt belopp. Detsamma gäller om det ekonomiska stödet annars har lämnats
felaktigt eller med ett för högt belopp och den som erhållit stödet eller hans
eller hennes ställföreträdare skäligen borde ha insett detta.

13 §

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får i

fråga om verksamhet enligt 9 § 6�10 meddela föreskrifter till skydd för en-
skildas liv, personliga säkerhet eller hälsa.

Dokumentation och gallring

21 a §

Handläggning av ärenden som rör enskilda samt genomförande av

beslut om insatser enligt denna lag skall dokumenteras. Dokumentationen
skall utvisa beslut och åtgärder som vidtas i ärendet samt faktiska omstän-
digheter och händelser av betydelse.

Handlingar som rör enskildas personliga förhållanden skall förvaras så att

obehöriga inte får tillgång till dem.

21 b §

Dokumentationen skall utformas med respekt för den enskildes in-

tegritet. Den enskilde bör hållas underrättad om de journalanteckningar och
andra anteckningar som förs om honom eller henne. Om den enskilde anser
att någon uppgift i dokumentationen är oriktig skall detta antecknas.

21 c §

Om anteckningar och andra uppgifter i en personakt hos den eller

de nämnder som avses i 22 § tillhör sådan sammanställning av uppgifter
som avses i lagen (2001:454) om behandling av personuppgifter inom soci-
altjänsten, skall uppgifterna gallras fem år efter det att sista anteckningen
gjordes i akten. Uppgifterna skall dock inte gallras så länge uppgifterna om
samma person inte har gallrats av nämnden enligt andra stycket.

Uppgifter i en sammanställning som avses i lagen om behandling av per-

sonuppgifter inom socialtjänsten skall gallras fem år efter det att de förhål-
landen som uppgifterna avser har upphört.

Gallringen skall vara avslutad senast kalenderåret efter det att gallrings-

skyldigheten inträdde.

21 d §

Handlingar som kommit in eller upprättats i samband med att en in-

sats lämnas enligt 9 § 8 får inte gallras med stöd av bestämmelserna i 21 c §.

Handlingar skall vidare undantas från gallring enligt bestämmelserna i

21 c § av hänsyn till forskningens behov i ett representativt urval av kommu-
ner och landsting och i övriga kommuner och landsting beträffande ett repre-
sentativt urval av personer.

background image

3

SFS 2005:125

23 §

En enskild person får inte utan tillstånd av länsstyrelsen yrkesmässigt

bedriva sådan verksamhet som avses i 9 § 6�10. Tillstånd skall sökas hos
länsstyrelsen i det län där verksamheten skall bedrivas. Länsstyrelsen har
rätt att inspektera verksamheten.

Enskild verksamhet skall stå under tillsyn av den eller de nämnder som

avses i 22 § i den kommun där verksamheten bedrivs. Om ansvaret för upp-
giften överlåtits till landstinget enligt 17 § andra stycket skall verksamheten
i stället stå under tillsyn av landstingets motsvarande nämnd. Nämnden har
rätt att inspektera verksamheten.

23 a §

Bestämmelserna i 21 a och 21 b §§ gäller i tillämpliga delar i en-

skild verksamhet. Dokumentationen skall bevaras så länge den kan antas ha
betydelse för åtgärder i verksamheten.

23 b §

En handling i en personakt i enskild verksamhet skall, om det be-

gärs av den som akten rör, så snart som möjligt tillhandahållas denne för läs-
ning eller avskrivning på stället eller i avskrift eller kopia, om inte annat föl-
jer av 29 §.

Frågor om utlämnande enligt första stycket prövas av den som ansvarar

för personakten. Anser denne att personakten eller någon del av den inte bör
lämnas ut skall han eller hon genast med eget yttrande överlämna frågan till
länsstyrelsen för prövning.

23 c §

Länsstyrelsen får besluta att en personakt i enskild verksamhet skall

tas om hand

1. om verksamheten upphör,
2. om det på sannolika skäl kan antas att personakten inte kommer att

handhas enligt föreskrifterna i denna lag eller enligt föreskrifter som medde-
lats med stöd av lagen, eller

3. om den som ansvarar för personakten ansöker om det och det finns ett

påtagligt behov av att akten tas om hand.

En omhändertagen personakt skall återlämnas, om det är möjligt och det

inte finns skäl för omhändertagande enligt första stycket. Beslut i fråga om
återlämnande meddelas av länsstyrelsen efter ansökan av den som vid beslu-
tet om omhändertagande ansvarade för personakten.

Personakter som tagits om hand skall förvaras avskilda hos arkivmyndig-

heten i den kommun där akterna omhändertagits. Personakter skall bevaras i
minst två år från det att de kom in till arkivmyndigheten. En myndighet som
har hand om en personakt som har omhändertagits har, om en uppgift ur ak-
ten begärs för ett särskilt fall, samma skyldighet att lämna uppgiften som
den haft som ansvarat för akten före omhändertagandet.

Anmälan om missförhållanden

24 a §

Var och en som fullgör uppgifter enligt denna lag skall vaka över

att de personer som får insatser enligt lagen får gott stöd och god service och
lever under trygga förhållanden. Den som uppmärksammar eller får känne-
dom om ett allvarligt missförhållande som rör en enskild som får insats en-
ligt denna lag skall genast anmäla detta till den eller de nämnder som avses i
22 §. Om inte missförhållandet avhjälps utan dröjsmål, skall nämnden an-

background image

4

SFS 2005:125

Thomson Fakta, tel. 08-587 671 00

Elanders Gotab, Stockholm 2005

mäla förhållandet till tillsynsmyndigheten. Anmälningsskyldigheten gäller
också den som handlägger ärenden enligt denna lag eller lagen (1993:389)
om assistansersättning.

Första stycket gäller även inom motsvarande yrkesmässigt bedriven en-

skild verksamhet. Anmälan skall göras till den som är ansvarig för verksam-
heten. Den ansvarige är skyldig att utan dröjsmål avhjälpa missförhållandet
eller anmäla detta till tillsynsmyndigheten.

Bestämmelser om skyldighet att anmäla till socialnämnden att ett barn

kan behöva nämndens skydd finns i 14

kap. 1

§ socialtjänstlagen

(2001:453).

�verklagande m.m.

27 §

2

Beslut av en sådan nämnd som avses i 22 § eller av länsstyrelsen får

överklagas hos allmän förvaltningsdomstol om beslutet avser

1. insatser för en enskild enligt 9 §,
2. utbetalning till någon annan enligt 11 §,
3. återbetalning enligt 12 §,
4. förhandsbesked om rätt till insatser enligt 16 § andra stycket,
5. tillstånd till enskild verksamhet enligt 23 §,
6. omhändertagande av personakt enligt 23 c §, eller
7. föreläggande eller återkallelse av tillstånd enligt 24 §.
Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätten.
I fråga om överklagande av länsstyrelsens beslut enligt 23 b § gäller i till-

lämpliga delar bestämmelserna i 15 kap. 7 § sekretesslagen (1980:100).

Beslut i frågor som avses i första stycket gäller omedelbart. Länsrätten el-

ler kammarrätten får dock förordna att dess beslut skall gälla först sedan det
vunnit laga kraft.

27 a §

Polismyndigheten skall lämna den hjälp som behövs för att verk-

ställa ett beslut om omhändertagande av personakt. Begäran om sådan hjälp
får dock göras endast om

1. det på grund av särskilda omständigheter kan befaras att åtgärden inte

kan utföras utan att polisens särskilda befogenheter enligt 10 § polislagen
(1984:387) behöver tillgripas, eller

2. det annars finns synnerliga skäl.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2005. Anmälningsskyldigheten enligt

24 a § gäller inte för förhållanden som enbart avser tiden före ikraftträdan-
det.

På regeringens vägnar

BERIT ANDNOR

Björn Reuterstrand
(Socialdepartementet)

2 Senaste lydelse 2002:439.

Viktiga lagar inom socialrätten

Viktiga lagar inom socialrätten

JP Infonets socialrättsliga tjänster

JP Infonets socialrättsliga tjänster

Jobbar du med socialrätt? JP Infonet förser dagligen ett stort antal kunder med det juridiska underlag de behöver för att kunna fatta rättssäkra beslut. Vi kan tillgodose hela ditt behov av information och stöd oavsett om du arbetar inom kommunal socialtjänst, annan myndighet, domstol, advokatbyrå eller i privat verksamhet. Se allt inom socialrätt. 

Populära lagar

Populära lagar

LSS
LVM
LVU
Socialtjänstlagen