SFS 2002:199 Lag om ändring i lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade

Du är här: Start / Socialrätt / Lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade / SFS 2002:199 Lag om ändring i lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade
020199.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1993:387) om stöd och service
till vissa funktionshindrade;

utfärdad den 25 april 2002.

Enligt riksdagens beslut

1

föreskrivs att 19 § lagen (1993:387) om stöd och

service till vissa funktionshindrade skall ha följande lydelse.

19 §

Av dem som har hel ålderspension enligt lagen (1998:674) om in-

komstgrundad ålderspension eller hel garantipension enligt lagen
(1998:702) om garantipension eller hel sjukersättning eller hel aktivitetser-
sättning enligt lagen (1962:381) om allmän försäkring eller som har annan
inkomst av motsvarande storlek får skäliga avgifter för bostad, fritidsverk-
samhet och kulturella aktiviteter tas ut enligt de grunder som kommunen be-
stämmer. Avgifterna får dock inte överstiga kommunens självkostnader.
Kommunen skall se till att den enskilde får behålla tillräckliga medel för
sina personliga behov.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2003.

På regeringens vägnar

LARS ENGQVIST

Björn Reuterstrand
(Socialdepartementet)

1

Prop. 2001/02:84, bet. 2001/02:SfU12, rskr. 2001/02:215.

SFS 2002:199

Utkom från trycket
den 8 maj 2002

background image

Fakta Info Direkt, tel. 08-587 671 00

Elanders Gotab, Stockholm 2002

Viktiga lagar inom socialrätten

Viktiga lagar inom socialrätten

JP Infonets socialrättsliga tjänster

JP Infonets socialrättsliga tjänster

Jobbar du med socialrätt? JP Infonet förser dagligen ett stort antal kunder med det juridiska underlag de behöver för att kunna fatta rättssäkra beslut. Vi kan tillgodose hela ditt behov av information och stöd oavsett om du arbetar inom kommunal socialtjänst, annan myndighet, domstol, advokatbyrå eller i privat verksamhet. Se allt inom socialrätt. 

Populära lagar

Populära lagar

LSS
LVM
LVU
Socialtjänstlagen