SFS 2003:197 Lag om ändring i lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade

Du är här: Start / Socialrätt / Lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade / SFS 2003:197 Lag om ändring i lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade
030197.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1993:387) om stöd och service
till vissa funktionshindrade;

utfärdad den 15 maj 2003.

Enligt riksdagens beslut

1

föreskrivs att 22 § lagen (1993:387) om stöd och

service till vissa funktionshindrade skall ha följande lydelse.

22 §

Ledningen av landstingets eller kommunens verksamhet enligt denna

lag skall utövas av en eller flera nämnder som fullmäktige utser. Särskilda
bestämmelser om gemensam nämnd finns i lagen (2003:192) om gemensam
nämnd inom vård- och omsorgsområdet.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2003.

På regeringens vägnar

BERIT ANDNOR

Björn Reuterstrand
(Socialdepartementet)

1

Prop. 2002/03:20, bet. 2002/03:SoU12, rskr. 2002/03:158.

SFS 2003:197

Utkom från trycket
den 27 maj 2003

background image

Thomson Fakta, tel. 08-587 671 00

Elanders Gotab, Stockholm 2003

Viktiga lagar inom socialrätten

Viktiga lagar inom socialrätten

JP Infonets socialrättsliga tjänster

JP Infonets socialrättsliga tjänster

Jobbar du med socialrätt? JP Infonet förser dagligen ett stort antal kunder med det juridiska underlag de behöver för att kunna fatta rättssäkra beslut. Vi kan tillgodose hela ditt behov av information och stöd oavsett om du arbetar inom kommunal socialtjänst, annan myndighet, domstol, advokatbyrå eller i privat verksamhet. Se allt inom socialrätt.