SFS 2002:439 Lag om ändring i lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade

Du är här: Start / Socialrätt / Lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade / SFS 2002:439 Lag om ändring i lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade
020439.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1993:387) om stöd och service
till vissa funktionshindrade;

utfärdad den 30 maj 2002.

Enligt riksdagens beslut

1

föreskrivs i fråga om lagen (1993:387) om stöd

och service till vissa funktionshindrade

dels

att 26 a § skall upphöra att gälla,

dels

att 27 § skall ha följande lydelse,

dels

att det i lagen skall införas fyra nya paragrafer, 28 a�d §§, samt när-

mast före 28 a § en ny rubrik av följande lydelse.

27 §

2

Beslut av en sådan nämnd som avses i 22 § eller av länsstyrelsen får

överklagas hos allmän förvaltningsdomstol om beslutet avser

1. insatser för en enskild enligt 9 §,
2. utbetalning till någon annan enligt 11 §,
3. återbetalning enligt 12 §,
4. förhandsbesked om rätt till insatser enligt 16 § andra stycket,
5. tillstånd till enskild verksamhet enligt 23 §, eller
6. föreläggande eller återkallelse av tillstånd enligt 24 §.
Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätten.
Beslut i frågor som avses i första stycket gäller omedelbart. Länsrätten el-

ler kammarrätten får dock förordna att dess beslut skall gälla först sedan det
vunnit laga kraft.

Särskild avgift

28 a §

En kommun eller ett landsting som underlåter att utan oskäligt

dröjsmål tillhandahålla en insats enligt 9 § som någon är berättigad till enligt
en domstols avgörande, skall åläggas att betala en särskild avgift.

Avgiften tillfaller staten.

28 b §

Den särskilda avgiften fastställs till lägst tio tusen kronor och högst

en miljon kronor.

När avgiftens storlek fastställs skall det särskilt beaktas hur länge dröjs-

målet pågått och hur allvarligt det i övrigt kan anses vara.

Avgiften får efterges om det finns synnerliga skäl för det. I ringa fall skall

inte någon avgift tas ut.

1

Prop. 2001/02:122, bet. 2001/02:KU27, rskr. 2001/02:271.

2

Senaste lydelse 2000:526.

SFS 2002:439

Utkom från trycket
den 11 juni 2002

background image

2

SFS 2002:439

Fakta Info Direkt, tel. 08-587 671 00

Elanders Gotab, Stockholm 2002

28 c §

Frågor om särskild avgift prövas efter ansökan av länsstyrelsen av

den länsrätt inom vars domkrets kommunen är belägen. En ansökan som av-
ser ett landsting prövas av den länsrätt inom vars domkrets landstingets för-
valtning förs.

Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätten.

28 d §

Om en kommun eller ett landsting efter att ha ålagts att betala sär-

skild avgift fortfarande underlåter att tillhandahålla insatsen får ny särskild
avgift dömas ut.

Särskild avgift får dömas ut bara om ansökan enligt 28 c § delgetts kom-

munen eller landstinget inom två år från det att domen om insatsen vunnit
laga kraft.

1. Denna lag träder i kraft den 1 juli 2002.
2. �ldre bestämmelser gäller när fråga är om dröjsmål med verkställighet

av avgöranden som meddelats före lagens ikraftträdande.

På regeringens vägnar

LARS ENGQVIST

Björn Reuterstrand
(Socialdepartementet)

Viktiga lagar inom socialrätten

Viktiga lagar inom socialrätten

JP Infonets socialrättsliga tjänster

JP Infonets socialrättsliga tjänster

Jobbar du med socialrätt? JP Infonet förser dagligen ett stort antal kunder med det juridiska underlag de behöver för att kunna fatta rättssäkra beslut. Vi kan tillgodose hela ditt behov av information och stöd oavsett om du arbetar inom kommunal socialtjänst, annan myndighet, domstol, advokatbyrå eller i privat verksamhet. Se allt inom socialrätt. 

Populära lagar

Populära lagar

LSS
LVM
LVU
Socialtjänstlagen