SFS 2000:526 Lag om ändring i lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade

Du är här: Start / Socialrätt / Lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade / SFS 2000:526 Lag om ändring i lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade
000526.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1993:387) om stöd och service
till vissa funktionshindrade;

utfärdad den 8 juni 2000.

Enligt riksdagens beslut

1

föreskrivs i fråga om lagen (1993:387) om stöd

och service till vissa funktionshindrade

dels

att 26 och 27 §§ skall ha följande lydelse,

dels

att det i lagen skall införas en ny paragraf, 26 a §, av följande lydelse.

26 §

Länsstyrelsen har inom länet tillsyn över verksamhet enligt denna lag

och får då inspektera verksamheten.

Länsstyrelsen skall också inom länet
1. informera och ge råd till allmänheten i frågor som rör verksamheten,
2. ge kommunerna råd i deras verksamhet,
3. verka för att kommunerna och landstingen planerar för att kunna tillgo-

dose framtida stöd- och servicebehov, samt

4. främja samverkan i planering mellan kommunerna, landstingen och an-

dra samhällsorgan.

26 a §

Om länsstyrelsen finner att en kommun eller ett landsting inte full-

gör vad som ålagts kommunen eller landstinget i en lagakraftvunnen dom
om rätt till insatser enligt 9 §, får länsstyrelsen förelägga kommunen eller
landstinget att avhjälpa bristen. Föreläggandet får förenas med vite.

Länsstyrelsen får inte meddela ett vitesföreläggande enligt första stycket

om verkställighet av domen redan har sökts enligt utsökningsbalken. Ett
meddelat vitesföreläggande förfaller om verkställighet söks enligt utsök-
ningsbalken.

27 §

2

Beslut av en sådan nämnd som avses i 22 § eller av länsstyrelsen får

överklagas hos allmän förvaltningsdomstol om beslutet avser

1. insatser för en enskild enligt 9 §,
2. utbetalning till någon annan enligt 11 §,
3. återbetalning enligt 12 §,
4. förhandsbesked om rätt till insatser enligt 16 § andra stycket,
5. tillstånd till enskild verksamhet enligt 23 §,
6. föreläggande eller återkallelse av tillstånd enligt 24 §, eller
7. avslag på en begäran om vitesföreläggande enligt 26 a §.

1

Prop. 1999/2000:79, bet. 1999/2000:SoU14, rskr. 1999/2000:240.

2

Senaste lydelse 1995:100.

SFS 2000:526

Utkom från trycket
den 20 juni 2000

background image

2

SFS 2000:526

Fakta Info Direkt, tel. 08-587 671 00

Elanders Gotab, Stockholm 2000

Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätten.
Beslut i frågor som avses i första stycket 1�6 gäller omedelbart. Länsrät-

ten eller kammarrätten får dock förordna att dess beslut skall gälla först se-
dan det vunnit laga kraft.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2000.

På regeringens vägnar

LARS ENGQVIST

Björn Reuterstrand
(Socialdepartementet)

Viktiga lagar inom socialrätten

Viktiga lagar inom socialrätten

JP Infonets socialrättsliga tjänster

JP Infonets socialrättsliga tjänster

Jobbar du med socialrätt? JP Infonet förser dagligen ett stort antal kunder med det juridiska underlag de behöver för att kunna fatta rättssäkra beslut. Vi kan tillgodose hela ditt behov av information och stöd oavsett om du arbetar inom kommunal socialtjänst, annan myndighet, domstol, advokatbyrå eller i privat verksamhet. Se allt inom socialrätt. 

Populära lagar

Populära lagar

LSS
LVM
LVU
Socialtjänstlagen