SFS 2004:826 Lag om ändring i lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade

Du är här: Start / Socialrätt / Lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade / SFS 2004:826 Lag om ändring i lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade
040826.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1993:387) om stöd och service
till vissa funktionshindrade;

utfärdad den 28 oktober 2004.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 18 § lagen (1993:387) om stöd och

service till vissa funktionshindrade skall ha följande lydelse.

18 §

Av dem som enligt beslut av Försäkringskassan är berättigade att få

assistansersättning enligt lagen (1993:389) om assistansersättning får avgift
för personlig assistans tas ut inom ramen för sådan ersättning.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2005. Avgift får även efter ikraftträ-

dandet tas ut med anledning av beslut som fattats av en allmän försäkrings-
kassa.

På regeringens vägnar

BERIT ANDNOR

Björn Reuterstrand
(Socialdepartementet)

1 Prop. 2003/04:152, bet. 2004/05:SfU4, rskr. 2004/05:8.

SFS 2004:826

Utkom från trycket
den 9 november 2004

background image

Thomson Fakta, tel. 08-587 671 00

Elanders Gotab, Stockholm 2004

Viktiga lagar inom socialrätten

Viktiga lagar inom socialrätten

JP Infonets socialrättsliga tjänster

JP Infonets socialrättsliga tjänster

Jobbar du med socialrätt? JP Infonet förser dagligen ett stort antal kunder med det juridiska underlag de behöver för att kunna fatta rättssäkra beslut. Vi kan tillgodose hela ditt behov av information och stöd oavsett om du arbetar inom kommunal socialtjänst, annan myndighet, domstol, advokatbyrå eller i privat verksamhet. Se allt inom socialrätt. 

Populära lagar

Populära lagar

LSS
LVM
LVU
Socialtjänstlagen