SFS 2003:885 Lag om ändring i lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade

Du är här: Start / Socialrätt / Lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade / SFS 2003:885 Lag om ändring i lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade
030885.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1993:387) om stöd och service
till vissa funktionshindrade;

utfärdad den 27 november 2003.

Enligt riksdagens beslut

1

föreskrivs att det i lagen (1993:387) om stöd och

service till vissa funktionshindrade skall införas en ny paragraf, 15 a §, av
följande lydelse.

15 a §

Kommunen skall lämna ut vissa personuppgifter beträffande en-

skilda som beviljas insatser enligt 9 § till Socialstyrelsen för framställning
av officiell statistik. Regeringen meddelar föreskrifter om vilka uppgifter
som skall lämnas ut.

Denna lag träder i kraft den 1 mars 2004.

På regeringens vägnar

BERIT ANDNOR

Björn Reuterstrand
(Socialdepartementet)

1

Prop. 2002/03:151, bet. 2003/04:FiU9, rskr. 2003/04:40.

SFS 2003:885

Utkom från trycket
den 5 december 2003

background image

Thomson Fakta, tel. 08-587 671 00

Elanders Gotab, Stockholm 2003

Viktiga lagar inom socialrätten

Viktiga lagar inom socialrätten

JP Infonets socialrättsliga tjänster

JP Infonets socialrättsliga tjänster

Jobbar du med socialrätt? JP Infonet förser dagligen ett stort antal kunder med det juridiska underlag de behöver för att kunna fatta rättssäkra beslut. Vi kan tillgodose hela ditt behov av information och stöd oavsett om du arbetar inom kommunal socialtjänst, annan myndighet, domstol, advokatbyrå eller i privat verksamhet. Se allt inom socialrätt. 

Populära lagar

Populära lagar

LSS
LVM
LVU
Socialtjänstlagen