SFS 2000:1032 Lag om ändring i lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade

Du är här: Start / Socialrätt / Lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade / SFS 2000:1032 Lag om ändring i lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade
001032.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1993:387) om stöd och service
till vissa funktionshindrade;

utfärdad den 23 november 2000.

Enligt riksdagens beslut

1

föreskrivs att det i lagen (1993:387) om stöd och

service till vissa funktionshindrade skall införas en ny paragraf, 17 a §, av
följande lydelse.

17 a §

Utan hinder av 16 § första stycket får en kommun om särskilda skäl

föreligger träffa avtal om kostnadsansvar för insatser enligt 9 § för en en-
skild som genom insats enligt 9 § 8 eller 9 inte längre är eller inte kommer
att vara bosatt i kommunen. Sådant avtal får träffas med en annan kommun
eller med en enskild vårdgivare i en annan kommun.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2001.

På regeringens vägnar

INGELA THAL�0N

Björn Reuterstrand
(Socialdepartementet)

1

Prop. 2000/01:6, bet. 2000/01:SoU4, rskr. 2000/01:24.

SFS 2000:1032

Utkom från trycket
den 5 december 2000

background image

Fakta Info Direkt, tel. 08-587 671 00

Elanders Gotab, Stockholm 2000

Viktiga lagar inom socialrätten

Viktiga lagar inom socialrätten

JP Infonets socialrättsliga tjänster

JP Infonets socialrättsliga tjänster

Jobbar du med socialrätt? JP Infonet förser dagligen ett stort antal kunder med det juridiska underlag de behöver för att kunna fatta rättssäkra beslut. Vi kan tillgodose hela ditt behov av information och stöd oavsett om du arbetar inom kommunal socialtjänst, annan myndighet, domstol, advokatbyrå eller i privat verksamhet. Se allt inom socialrätt. 

Populära lagar

Populära lagar

LSS
LVM
LVU
Socialtjänstlagen