SFS 2010:430 Lag om ändring i lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade

Du är här: Start / Socialrätt / Lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade / SFS 2010:430 Lag om ändring i lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade
100430.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1993:387) om stöd och service
till vissa funktionshindrade;

utfärdad den 27 maj 2010.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs i fråga om lagen (1993:387) om stöd

och service till vissa funktionshindrade

dels att 24 a § och rubriken närmast före 24 a § ska ha följande lydelse,
dels att det i lagen ska införas sju nya paragrafer, 23 e och 24 b�g §§, av

följande lydelse.

23 e §

Ett missförhållande eller en påtaglig risk för ett missförhållande,

som har rapporterats enligt 24 b §, ska i yrkesmässigt bedriven enskild verk-
samhet utredas av den som bedriver verksamheten.

Rapporten samt utredningen och övrig dokumentation enligt 24 e § ska

bevaras och därefter gallras fem år efter det att den sista anteckningen gjor-
des.

Den nämnd som har beslutat om en insats som genomförs i en yrkesmäs-

sigt bedriven enskild verksamhet, får träffa avtal med den som bedriver
verksamheten om att sådana handlingar som avses i andra stycket ska över-
lämnas till nämnden när gallringsskyldigheten inträder.

Anmälan om och avhjälpande av missförhållanden m.m.

24 a §

2

Var och en som fullgör uppgifter enligt denna lag ska medverka till

att den verksamhet som bedrivs och de insatser som genomförs är av god
kvalitet.

24 b §

Den som fullgör uppgifter i verksamhet enligt lagstiftning om stöd

och service till vissa funktionshindrade ska genast rapportera om han eller
hon uppmärksammar eller får kännedom om ett missförhållande eller en på-
taglig risk för ett missförhållande, som rör den som får eller som kan komma
ifråga för insatser enligt sådan lagstiftning.

Rapporteringsskyldigheten fullgörs
1. i yrkesmässigt bedriven enskild verksamhet till den som bedriver verk-

samheten, och

2. i övrigt till berörda nämnder som avses i 22 §.

1 Prop. 2009/10:131, bet. 2009/10:SoU19, rskr. 2009/10:287.

2 Senaste lydelse 2005:125.

SFS 2010:430

Utkom från trycket
den 4 juni 2010

background image

2

SFS 2010:430

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2010

24 c §

Den som enligt 24 b § ska ta emot rapporter ska informera den som

fullgör uppgifter i verksamhet enligt lagstiftning om stöd och service till
vissa funktionshindrade om de skyldigheter som han eller hon har enligt 24 a
och b §§.

24 d §

Den som, i yrkesmässigt bedriven enskild verksamhet, enligt 24 b §

ska ta emot rapporter ska informera berörd nämnd om de rapporter han eller
hon har tagit emot.

24 e §

Ett missförhållande eller en påtaglig risk för ett missförhållande, ska

dokumenteras, utredas och avhjälpas eller undanröjas utan dröjsmål.

24 f §

Ett allvarligt missförhållande eller en påtaglig risk för ett allvarligt

missförhållande, ska snarast anmälas till Socialstyrelsen. Den utredning som
gjorts med anledning av det inträffade ska bifogas anmälan. Anmälan ska
göras av

1. berörda nämnder som avses i 22 §, eller
2. den som bedriver yrkesmässig enskild verksamhet.
Den som bedriver yrkesmässig enskild verksamhet ska informera berörda

nämnder som avses i 22 § om anmälan.

24 g §

Ytterligare bestämmelser om anmälnings- och rapporterings-

skyldighet finns i 14 kap. 1 och 3 §§ socialtjänstlagen (2001:453).

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2011. �ldre föreskrifter gäller fort-

farande för anmälningar som har gjorts före ikraftträdandet.

På regeringens vägnar

MARIA LARSSON

Kjell Rempler
(Socialdepartementet)

Viktiga lagar inom socialrätten

Viktiga lagar inom socialrätten

JP Infonets socialrättsliga tjänster

JP Infonets socialrättsliga tjänster

Jobbar du med socialrätt? JP Infonet förser dagligen ett stort antal kunder med det juridiska underlag de behöver för att kunna fatta rättssäkra beslut. Vi kan tillgodose hela ditt behov av information och stöd oavsett om du arbetar inom kommunal socialtjänst, annan myndighet, domstol, advokatbyrå eller i privat verksamhet. Se allt inom socialrätt. 

Populära lagar

Populära lagar

LSS
LVM
LVU
Socialtjänstlagen