SFS 1993:388 Lag om införande av lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade

Du är här: Start / Socialrätt / Lag (1993:388) om införande av lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade / SFS 1993:388 Lag om införande av lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade
SFS 1993_388 Lag om införande av lagen (1993_387) om stöd och service till vissa funktionshindrade

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

SFS 1993:388
Utkom från trycket
den 8 juni 1993

Lag
om införande av lagen (1993:387) om stöd och service till
vissa funktionshindrade;

utfärdad den 27 maj 1993.

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs följande.

Allmänna bestämmelser

1 § Lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade

träder i kraft den 1 januari 1994.

Vid ikraftträdandet skall, med de undantag som framgår av denna lag,

följande lagar upphöra att gälla, nämligen lagen (1985:568) om särskilda
omsorger om psykiskt utvecklingsstörda m.fl., lagen (1985: 569) om infö-
rande av lagen (1985: 568) om särskilda omsorger om psykiskt utvecklings-
störda m.fl. och lagen (1965: 136) om elevhem för vissa rörelsehindrade
barn m.fl.

1

Prop. 1992/93: 159, bet. 1992/93: SoU19, rskr. 1992/93:321.

1003

background image

2 § I denna lag avses med

omsorgslagen lagen (1985: 568) om särskilda omsorger om psykiskt ut-

vecklingsstörda m.fl.,

införandelagen till omsorgslagen lagen (1985:569) om införande av

lagen (1985:568) om särskilda omsorger om psykiskt utvecklingsstörda
m.fl.,

elevhemslagen lagen (1965:136) om elevhem för vissa rörelsehindrade

barn m.fl., och

den nya lagen lagen (1993: 387) om stöd och service till vissa funktions-

hindrade.

Befintlig verksamhet enligt omsorgslagen och elevhemslagen

3 § Under tiden fram till och med den 31 december 1995 skall, utan
hinder av bestämmelsen i 2 § andra stycket nya lagen, varje landsting svara
för insatser enligt

1. 9 § första stycket 4 och 6�10 nya lagen för personer som omfattas av

1 § 1 och 2 samma lag, och

2. 9 § första stycket 8 nya lagen för barn med fysiska funktionshinder

som omfattas av 1 § 3 samma lag, i de fall barnen till följd av funktions-

hindren eller av andra särskilda skäl är i behov av särskilt boende för att
kunna delta i undervisning i grundskolan eller, beträffande barn före
skolåldern, för att kunna få vård och förskoleundervisning som påkallas av
funktionshindren.

Tillsyn enligt 23 § andra stycket nya lagen utövas i dessa fall av lands-

tingets nämnd enligt 22 § samma lag.

4 § Ett landsting och en kommun inom landstinget får träffa avtal om att
en eller flera uppgifter enligt 3 § flyttas över från landstinget till kommu-

nen vid en tidigare tidpunkt än den 1 januari 1996. I så fall gäller vad som
sägs i 17 § tredje stycket nya lagen.

5 § Den som vid den nya lagens ikraftträdande får omsorger enligt
omsorgslagen eller inackordering enligt elevhemslagen skall utan särskilt
beslut anses ha blivit beviljad motsvarande insatser enligt den nya lagen.

Specialsjukhus och vårdhem

6 § Landstingen och kommunerna skall gemensamt planera för avveck-
ling av befintliga specialsjukhus och vårdhem. Avvecklingsplaner skall

upprättas och lämnas in till Socialstyrelsen senast den 31 december 1994.

7 § Specialsjukhus och vårdhem får användas för sitt hittillsvarande
ändamål tills de har avvecklats helt. För innehållet i verksamheten och för
verksamhetens bedrivande i övrigt gäller bestämmelserna i den nya lagen i
tillämpliga delar. För avgifter gäller dock 4 § införandelagen till omsorgs-
lagen i stället för 19 och 20 §§ nya lagen. För specialsjukhusen tillämpas
därutöver bestämmelserna i 13 och 14 §§ och 16 § första stycket hälso- och
sjukvårdslagen (1982:763).

Nyintagning i specialsjukhus eller i vårdhem får inte ske i annat fall än

1004

SFS 1993:388

background image

SFS 1993:388

när det är fråga om vård oberoende av samtycke. För sådan vård gäller
fortfarande i tillämpliga delar 6 och 7 §§ införandelagen till omsorgslagen.

8 § Landstingen är huvudmän för befintliga vårdhem, om inte annat
avtalats enligt 10 §, samt för specialsjukhus. Ledningen av verksamheten

vid specialsjukhus och vårdhem skall utövas av den eller de nämnder som
utövar ledningen av verksamheten enligt den nya lagen.

Socialstyrelsen har tillsyn över verksamheten vid specialsjukhus och

vårdhem. Styrelsen har rätt att inspektera verksamheten.

9 § En sådan kommunal nämnd som avses i 22 § nya lagen skall regel-
bundet och minst en gång om året i samråd med landstingets motsvarande

nämnd överväga om boendet i specialsjukhus eller vårdhem i stället kan
fortsätta i någon boendeform enligt den nya lagen.

10 § Ett landsting och en kommun som ingår i landstinget får träffa avtal

om att kommunen i stället tillhandahåller omsorger vid vårdhem. I så fall
gäller vad som sägs i 17 § tredje stycket nya lagen.

�vriga bestämmelser

11 § Den som har fått tillstånd att driva enskild verksamhet enligt 17 §

omsorgslagen eller som anses ha ett sådant tillstånd enligt 9 § införande-
lagen till omsorgslagen skall anses ha fått tillståndet enligt 23 § nya lagen.

12 § Om det i lag eller annan författning hänvisas till en föreskrift som

har ersatts genom en bestämmelse i den nya lagen eller i denna lag, skall
hänvisningen i stället avse den nya bestämmelsen.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1994.

På regeringens vägnar

BO K�NBERG

BENGT WESTERBERG

(Socialdepartementet)

1005

Viktiga lagar inom socialrätten

Viktiga lagar inom socialrätten

JP Infonets socialrättsliga tjänster

JP Infonets socialrättsliga tjänster

Jobbar du med socialrätt? JP Infonet förser dagligen ett stort antal kunder med det juridiska underlag de behöver för att kunna fatta rättssäkra beslut. Vi kan tillgodose hela ditt behov av information och stöd oavsett om du arbetar inom kommunal socialtjänst, annan myndighet, domstol, advokatbyrå eller i privat verksamhet. Se allt inom socialrätt.