SFS 1994:1703 Lag om ändring i lagen (1993:388) om införande av lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade

Du är här: Start / Socialrätt / Lag (1993:388) om införande av lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade / SFS 1994:1703 Lag om ändring i lagen (1993:388) om införande av lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade
SFS 1994_1703 Lag om ändring i lagen (1993_388) om införande av lagen (1993_387) om stöd och service till vissa funktionshindrade

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

Lag
om ändring i lagen (1993:388) om införande av lagen
(1993:387) om stöd och service till vissa
funktionshindrade;

SFS 1994:1703
Utkom från trycket
den 29 december 1994

utfärdad den 16 december 1994.

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 4 och 10 §§ lagen (1993:388) om

införande av lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktions-
hindrade skall ha följande lydelse.

4 § Ett landsting och en kommun inom landstinget får träffa avtal om att
en eller flera uppgifter enligt 3 § flyttas över från landstinget till kommu-
nen vid en tidigare tidpunkt än den 1 januari 1996.1 så fall gäller vad som
sägs i 17 § tredje stycket nya lagen.

Ett landsting får i fråga om en enskild som tidigare varit bosatt inom

landstinget men som före den 1 januari 1996 flyttat till ett annat landsting
träffa avtal med det andra landstinget om kostnadsansvar för boende i
bostad med särskild service för barn och ungdomar, bostad med särskild
service för vuxna och annan särskilt anpassad bostad för vuxna. I sådant
fall får överenskommelsen även omfatta andra insatser enligt 9 § nya lagen
som ges den enskilde. Avtalet upphör att gälla om den enskilde flyttar till
ett tredje landsting eller tillbaka till det första.

Vad som sägs i andra stycket om landsting gäller också kommun som

övertagit ansvaret för sådant boende som där avses.

10 § Ett landsting och en kommun som ingår i landstinget får träffa avtal

om att kommunen i stället tillhandahåller omsorger vid vårdhem. I så fall
gäller vad som sägs i 17 § tredje stycket nya lagen.

Ett landsting får i fråga om en enskild som tidigare varit bosatt inom

landstinget men som före den 1 januari 1996 flyttat till ett annat landsting
träffa avtal med det andra landstinget om kostnadsansvar för boende på

vårdhem eller specialsjukhus. I sådant fall får överenskommelsen även
omfatta insatser enligt 9 § nya lagen som ges den enskilde. Avtalet upphör
att gälla om den enskilde flyttar till ett tredje landsting eller tillbaka till det
första.

Vad som sägs i andra stycket om landsting gäller också kommun som

övertagit ansvaret för vårdhem.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1995.

På regeringens vägnar

ANNA HEDBORG

Susanne Billum
(Socialdepartementet)

1

Prop. 1994/95:77, bet. 1994/95: SoU07, rskr. 1994/95:107.

6271

Viktiga lagar inom socialrätten

Viktiga lagar inom socialrätten

JP Infonets socialrättsliga tjänster

JP Infonets socialrättsliga tjänster

Jobbar du med socialrätt? JP Infonet förser dagligen ett stort antal kunder med det juridiska underlag de behöver för att kunna fatta rättssäkra beslut. Vi kan tillgodose hela ditt behov av information och stöd oavsett om du arbetar inom kommunal socialtjänst, annan myndighet, domstol, advokatbyrå eller i privat verksamhet. Se allt inom socialrätt.