SFS 1996:1652 Lag om ändring i lagen (1993:388) om införande av lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade

Du är här: Start / Socialrätt / Lag (1993:388) om införande av lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade / SFS 1996:1652 Lag om ändring i lagen (1993:388) om införande av lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade
SFS 1996_1652 Lag om ändring i lagen (1993_388) om införande av lagen (1993_387) om stöd och service till vissa funktionshindrade

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

Lag
om ändring i lagen (1993:388) om införande av
lagen (1993:387) om stöd och service till vissa
funktionshindrade;

SFS 1996:1652
Utkom från trycket
den 7 januari 1997

utfärdad den 12 december 1996.

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 7 § lagen (1993:388) om in-

förande av lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktions-
hindrade skall ha följande lydelse.

7 § Specialsjukhus och vårdhem får användas för sitt hittillsvarande
ändamål tills de har avvecklats helt. För innehållet i verksamheten och
för verksamhetens bedrivande i övrigt gäller bestämmelserna i den nya
lagen i tillämpliga delar. För avgifter gäller dock 4 § införandelagen
till omsorgslagen i stället för 19 och 20 §§ nya lagen. För special-

sjukhusen tillämpas därutöver bestämmelserna i 16 § första stycket och
27-30 §§ hälso- och sjukvårdslagen (1982:763).

Nyintagning i specialsjukhus eller i vårdhem får inte ske i annat fall än

när det är fråga om vård oberoende av samtycke. För sådan vård gäller
fortfarande i tillämpliga delar 6 och 7 §§ införandelagen till omsorgs-
lagen.

I mål i allmän förvaltningsdomstol angående inskrivning i eller

utskrivning från vårdhem eller specialsjukhus enligt 35 § lagen
(1967:940) angående omsorger om vissa psykiskt utvecklingsstörda

skall offentligt biträde förordnas för den som åtgärden avser, om det
inte måste antas att behov av biträde saknas.

3038

1

Prop. 1996/97:9, bet. 1996/97:JuU3, rskr. 1996/97:55.

Denna lag träder i kraft den 1 december 1997.

MARGOT WALLSTR�M

Björn Reuterstrand
(Socialdepartementet)

Viktiga lagar inom socialrätten

Viktiga lagar inom socialrätten

JP Infonets socialrättsliga tjänster

JP Infonets socialrättsliga tjänster

Jobbar du med socialrätt? JP Infonet förser dagligen ett stort antal kunder med det juridiska underlag de behöver för att kunna fatta rättssäkra beslut. Vi kan tillgodose hela ditt behov av information och stöd oavsett om du arbetar inom kommunal socialtjänst, annan myndighet, domstol, advokatbyrå eller i privat verksamhet. Se allt inom socialrätt.