SFS 2007:968 Lag om ändring i lagen (1994:1744) om allmän pensionsavgift

Du är här: Start / Socialrätt / Lag (1994:1744) om allmän pensionsavgift / SFS 2007:968 Lag om ändring i lagen (1994:1744) om allmän pensionsavgift
070968.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1994:1744) om allmän
pensionsavgift;

utfärdad den 22 november 2007.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 3 § lagen (1994:1744) om allmän

pensionsavgift ska ha följande lydelse.

3 §

2 Avgiften beräknas dels på sådan inkomst av anställning som avses i

2 kap. lagen (1998:674) om inkomstgrundad ålderspension, dels på sådan in-
komst av annat förvärvsarbete som avses i 2 kap. nämnda lag om den en-
skilde är skattskyldig för inkomsten enligt inkomstskattelagen (1999:1229).
Inkomst av anställning och inkomst av annat förvärvsarbete ska därvid var
för sig avrundas till närmast lägre hundratal kronor.

Vid beräkning av inkomst av anställning ska avdrag göras för kostnader

som arbetstagaren har haft i arbetet i den utsträckning kostnaderna, min-
skade med erhållen kostnadsersättning, överstiger 5 000 kronor.

Vid beräkning av avgiften bortses från inkomst av anställning och in-

komst av annat förvärvsarbete till den del summan av inkomsterna över-
stiger 8,07 gånger det för året gällande inkomstbasbeloppet enligt 1 kap. 6 §
lagen om inkomstgrundad ålderspension. Därvid ska i första hand bortses
från inkomst av annat förvärvsarbete.

Avgiften avrundas till närmast hela hundratal kronor. Avgift som slutar på

50 kronor avrundas till närmast lägre hundratal kronor.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2008 och tillämpas första gången vid

2009 års taxering.

På regeringens vägnar

ANDERS BORG

Per Classon
(Finansdepartementet)

1 Prop. 2007/08:1, bet. 2007/08:FiU1, rskr. 2007/08:30.

2 Senaste lydelse 2001:1117.

SFS 2007:968

Utkom från trycket
den 30 november 2007

background image

Thomson Förlag AB, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2007

Viktiga lagar inom socialrätten

Viktiga lagar inom socialrätten

LSS
LVM
LVU
Socialtjänstlagen
JP Infonets socialrättsliga tjänster

JP Infonets socialrättsliga tjänster

Jobbar du med socialrätt? JP Infonet förser dagligen ett stort antal kunder med det juridiska underlag de behöver för att kunna fatta rättssäkra beslut. Vi kan tillgodose hela ditt behov av information och stöd oavsett om du arbetar inom kommunal socialtjänst, annan myndighet, domstol, advokatbyrå eller i privat verksamhet. Se allt inom socialrätt.