SFS 1995:1493 Lag om ändring i lagen (1994:1744) om allmänna egenavgifter

Du är här: Start / Socialrätt / Lag (1994:1744) om allmän pensionsavgift / SFS 1995:1493 Lag om ändring i lagen (1994:1744) om allmänna egenavgifter
SFS 1995_1493 Lag om ändring i lagen (1994_1744) om allmänna egenavgifter

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

SFS 1995:1493
Utkom från trycket
den 27 december 1995

Lag
om ändring i lagen (1994:1744) om allmänna
egenavgifter;

utfärdad den 14 december 1995.

Enligt riksdagens beslut föreskrivs att 2 § lagen (1994:1744) om allmän-

na egenavgifter skall ha följande lydelse.

2 §2

1

Den som uppbär sådan inkomst som avses i 3 § skall på avgifts-

underlaget för varje år betala allmänna egenavgifter i form av

1. pensionsavgift med 1 procent,

2. sjukförsäkringsavgift med 3,95 procent.
Avgifterna avrundas var för sig till närmast hela hundratal kronor. Avgift

som slutar på 50 kronor avrundas till närmast lägre hundratal kronor.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1996. De nya bestämmelserna till-

lämpas på skattepliktig ersättning som uppbärs från och med den dagen.
Omfattar beskattningsåret tid såväl före som efter utgången av år 1995 skall
därvid, om den skattskyldige inte visar annat, så stor del av beskattnings-
årets inkomst anses hänförlig till tiden efter utgången av år 1995 som svarar
mot förhållandet mellan den del av beskattningsåret som infaller under
denna tid och hela beskattningsåret.

På regeringens vägnar

INGELA THAL�0N

Björn Reuterstrand
(Socialdepartementet)

1

Prop. 1995/96:69, bet. 1995/96:SfU2, rskr. 1995/96:87.

2

Senaste lydelse 1994:1956.

89-SFS 1995

2817

Viktiga lagar inom socialrätten

Viktiga lagar inom socialrätten

LSS
LVM
LVU
Socialtjänstlagen
JP Infonets socialrättsliga tjänster

JP Infonets socialrättsliga tjänster

Jobbar du med socialrätt? JP Infonet förser dagligen ett stort antal kunder med det juridiska underlag de behöver för att kunna fatta rättssäkra beslut. Vi kan tillgodose hela ditt behov av information och stöd oavsett om du arbetar inom kommunal socialtjänst, annan myndighet, domstol, advokatbyrå eller i privat verksamhet. Se allt inom socialrätt.