SFS 1996:439 Lag om ändring i lagen (1994:1744) om allmänna egenavgifter

Du är här: Start / Socialrätt / Lag (1994:1744) om allmän pensionsavgift / SFS 1996:439 Lag om ändring i lagen (1994:1744) om allmänna egenavgifter
SFS 1996_439 Lag om ändring i lagen (1994_1744) om allmänna egenavgifter

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

700

SFS 1996:439

Lag
om ändring i lagen (1994:1744) om allmänna
egenavgifter;

Utkom från trycket
den 5 juni 1996

utfärdad den 23 maj 1996.

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 3 § lagen (1994:1744) om allmän-

na egenavgifter skall ha följande lydelse.

3 §2 Avgifterna beräknas på sådan inkomst av anställning som avses i

11 kap. 2 § lagen (1962:381) om allmän försäkring och sådan inkomst av

annat förvärvsarbete som avses i 11 kap. 3 § nämnda lag om den enskilde
är skattskyldig för inkomsten enligt kommunalskattelagen (1928:370). In-
komst av anställning och inkomst av annat förvärvsarbete skall därvid var
för sig avrundas till närmast lägre hundratal kronor.

Vid beräkning av inkomst av anställning skall avdrag göras för kostnader

som arbetstagaren haft att bestrida i innehavd anställning, i den mån kost-

1

Prop. 1995/96:149, bet. 1995/96:SfU7, rskr. 1995/96:258.

2

Senaste lydelse 1994:1956.

background image

naderna, minskade med erhållen kostnadsersättning, överstiger ettusen kro-
nor.

Avgifterna beräknas på summan av inkomsterna till den del summan inte

överstiger sju och en halv gånger det förhöjda basbeloppet som anges i

1 kap. 6 § lagen om allmän försäkring.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 1996.

På regeringens vägnar

MAJ-INGER KLINGVALL

Björn Reuterstrand
(Socialdepartementet)

SFS 1996:439

701

Viktiga lagar inom socialrätten

Viktiga lagar inom socialrätten

LSS
LVM
LVU
Socialtjänstlagen
JP Infonets socialrättsliga tjänster

JP Infonets socialrättsliga tjänster

Jobbar du med socialrätt? JP Infonet förser dagligen ett stort antal kunder med det juridiska underlag de behöver för att kunna fatta rättssäkra beslut. Vi kan tillgodose hela ditt behov av information och stöd oavsett om du arbetar inom kommunal socialtjänst, annan myndighet, domstol, advokatbyrå eller i privat verksamhet. Se allt inom socialrätt.