SFS 1996:682 Lag om ändring i lagen (1994:1744) om allmänna egenavgifter

Du är här: Start / Socialrätt / Lag (1994:1744) om allmän pensionsavgift / SFS 1996:682 Lag om ändring i lagen (1994:1744) om allmänna egenavgifter
SFS 1996_682 Lag om ändring i lagen (1994_1744) om allmänna egenavgifter

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

SFS 1996:682
Utkom från trycket
den 20 juni 1996

Lag
om ändring i lagen (1994:1744) om allmänna
egenavgifter;

utfärdad den 6 juni 1996.

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att det i lagen (1994:1744) om all-

männa egenavgifter skall införas en ny paragraf, 8 §, av följande lydelse.

8 § Vad som i skattebrottslagen (1971:69) föreskrivs om skatt gäller
även i fråga om avgift som avses i denna lag.

Avgift enligt denna lag omfattas även av lagen (1971:1072) om förmåns-

berättigade skattefordringar m.m. och lagen (1978:880) om betalningssäk-
ring för skatter, tullar och avgifter.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 1996.

På regeringens vägnar

MARGOT WALLSTR�M

Mona Wildig

(Socialdepartementet)

1

Prop. 1995/96:170, bet. 1995/96:JuU23, rskr. 1995/96:277.

1015

Viktiga lagar inom socialrätten

Viktiga lagar inom socialrätten

LSS
LVM
LVU
Socialtjänstlagen
JP Infonets socialrättsliga tjänster

JP Infonets socialrättsliga tjänster

Jobbar du med socialrätt? JP Infonet förser dagligen ett stort antal kunder med det juridiska underlag de behöver för att kunna fatta rättssäkra beslut. Vi kan tillgodose hela ditt behov av information och stöd oavsett om du arbetar inom kommunal socialtjänst, annan myndighet, domstol, advokatbyrå eller i privat verksamhet. Se allt inom socialrätt.