SFS 1997:544 Lag om ändring i lagen (1994:1744) om allmänna egenavgifter

Du är här: Start / Socialrätt / Lag (1994:1744) om allmän pensionsavgift / SFS 1997:544 Lag om ändring i lagen (1994:1744) om allmänna egenavgifter
SFS 1997_544 Lag om ändring i lagen (1994_1744) om allmänna egenavgifter

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

957

SFS 1997:544
Utkom från trycket
den 25 juni 1997

Lag
om ändring i lagen (1994:1744) om allmänna
egenavgifter;

utfärdad den 12 juni 1997.

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 7§ lagen (1994:1744) om all-

männa egenavgifter skall ha följande lydelse.

7 § Bestämmelserna i taxeringslagen (1990:324) och skattebetalningslagen
(1997:483) tillämpas i fråga om avgifter enligt denna lag. I fråga om sjukför-
säkringsavgift tilllämpas även 4 kap. 1 § lagen (1981:691) om socialavgifter.

Denna lag träder i kraft den 1 november 1997 och tillämpas första gången

vid 1999 års taxering.

På regeringens vägnar

THOMAS �STROS

Karin Almgren
(Finansdepartementet)

1

Prop. 1996/97:100, bet. 1996/97 :SkU23, rskr. 1996/97:276.

Viktiga lagar inom socialrätten

Viktiga lagar inom socialrätten

LSS
LVM
LVU
Socialtjänstlagen
JP Infonets socialrättsliga tjänster

JP Infonets socialrättsliga tjänster

Jobbar du med socialrätt? JP Infonet förser dagligen ett stort antal kunder med det juridiska underlag de behöver för att kunna fatta rättssäkra beslut. Vi kan tillgodose hela ditt behov av information och stöd oavsett om du arbetar inom kommunal socialtjänst, annan myndighet, domstol, advokatbyrå eller i privat verksamhet. Se allt inom socialrätt.