SFS 2001:493 Lag om ändring i lagen (1994:1744) om allmän pensionsavgift

Du är här: Start / Socialrätt / Lag (1994:1744) om allmän pensionsavgift / SFS 2001:493 Lag om ändring i lagen (1994:1744) om allmän pensionsavgift
010493.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1994:1744) om allmän
pensionsavgift;

utfärdad den 7 juni 2001.

Enligt riksdagens beslut

1

föreskrivs att 4 § lagen (1994:1744) om allmän

pensionsavgift skall ha följande lydelse.

4 §

2

Avgift skall inte betalas av den som har sådana inkomster som avses i

3 §, om inkomsterna understiger 27 procent av det för året gällande prisbas-
beloppet enligt lagen (1962:381) om allmän försäkring.

Avgift skall inte heller betalas på sådan inkomstrelaterad sjukersättning

eller inkomstrelaterad aktivitetsersättning som anges i 2 kap. 5 § 17 lagen
(1998:674) om inkomstgrundad ålderspension.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2003.

På regeringens vägnar

BOSSE RINGHOLM

Ulf Rehnberg

(Finansdepartementet)

1

Prop. 2000/01:96, bet. 2000/01:SfU15, rskr. 2000/01:257.

2

Senaste lydelse 2000:1007.

SFS 2001:493

Utkom från trycket
den 19 juni 2001

background image

Fakta Info Direkt, tel. 08-587 671 00

Elanders Gotab, Stockholm 2001

Viktiga lagar inom socialrätten

Viktiga lagar inom socialrätten

JP Infonets socialrättsliga tjänster

JP Infonets socialrättsliga tjänster

Jobbar du med socialrätt? JP Infonet förser dagligen ett stort antal kunder med det juridiska underlag de behöver för att kunna fatta rättssäkra beslut. Vi kan tillgodose hela ditt behov av information och stöd oavsett om du arbetar inom kommunal socialtjänst, annan myndighet, domstol, advokatbyrå eller i privat verksamhet. Se allt inom socialrätt.