SFS 2015:774 Lag om ändring i lagen (1994:1920) om allmän löneavgift

Du är här: Start / Socialrätt / Lag (1994:1920) om allmän löneavgift / SFS 2015:774 Lag om ändring i lagen (1994:1920) om allmän löneavgift
150774.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1994:1920) om allmän
löneavgift;

utfärdad den 26 november 2015.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs i fråga om lagen (1994:1920) om all-

män löneavgift

dels att 3 § ska ha följande lydelse,
dels att punkt 2 och 3 i ikraftträdande- och övergångsbestämmelserna till

lagen (2015:472) om ändring i nämnda lag ska ha följande lydelse.

3 §

2

Allmän löneavgift tas ut med 9,65 procent av underlaget och tillfaller

staten.

2.

3 Bestämmelserna i 1 och 3 §§ i den äldre lydelsen tillämpas fortfarande

på lön eller annan ersättning enligt 1 § som betalas ut före ikraftträdandet.

Vid tillämpningen av 3 § på lön eller annan ersättning enligt 1 § som beta-

las ut under perioden 1 augusti 2015�31 maj 2016 ska för dem som vid årets
ingång inte har fyllt 25 år, löneavgiften tas ut med arton tjugofemtedelar av
procenttalet och anges med två decimaler så att övriga decimaler faller bort.

3.

4 Bestämmelserna i 2 och 3 §§ i den äldre lydelsen tillämpas fortfarande

på inkomst enligt 2 § som uppbärs före ikraftträdandet.

Vid tillämpningen av 3 § på inkomst enligt 2 § som uppbärs under perioden

1 augusti 2015�31 maj 2016 ska för dem som vid årets ingång inte har fyllt
25 år, löneavgiften tas ut med arton tjugofemtedelar av procenttalet och anges
med två decimaler så att övriga decimaler faller bort.

Omfattar beskattningsåret tid såväl före som efter den 1 augusti 2015 res-

pektive såväl före som efter den 31 maj 2016 ska, om den avgiftsskyldige inte
visar annat, så stor del av beskattningsårets inkomst anses hänförlig till tiden
efter den 1 augusti 2015 respektive tiden efter den 31 maj 2016 som svarar
mot förhållandet mellan den del av beskattningsåret som infaller under res-
pektive tid och hela beskattningsåret.

1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2016.
2. Bestämmelsen i 3 § i den nya lydelsen tillämpas på lön eller annan er-

sättning enligt 1 § som betalas ut efter den 31 december 2015.

1 Prop. 2015/16:1, bet. 2015/16:FiU1, rskr. 2015/16:51.

2 Senaste lydelse 2015:472.

3 Senaste lydelse 2015:472.

4 Senaste lydelse 2015:472.

SFS 2015:774

Utkom från trycket
den 4 december 2015

background image

2

SFS 2015:774

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2015

3. Bestämmelsen i 3 § i den nya lydelsen tillämpas på inkomst enligt 2 §

som uppbärs efter den 31 december 2015. Omfattar beskattningsåret tid såväl
före som efter ikraftträdandet ska, om den avgiftsskyldige inte visar annat, så
stor del av beskattningsårets inkomst anses hänförlig till tiden efter den
31 december 2015 som svarar mot förhållandet mellan den del av beskatt-
ningsåret som infaller under denna tid och hela beskattningsåret.

På regeringens vägnar

MAGDALENA ANDERSSON

Peter Ljungqvist
(Finansdepartementet)

Viktiga lagar inom socialrätten

Viktiga lagar inom socialrätten

LSS
LVM
LVU
Socialtjänstlagen
JP Infonets socialrättsliga tjänster

JP Infonets socialrättsliga tjänster

Jobbar du med socialrätt? JP Infonet förser dagligen ett stort antal kunder med det juridiska underlag de behöver för att kunna fatta rättssäkra beslut. Vi kan tillgodose hela ditt behov av information och stöd oavsett om du arbetar inom kommunal socialtjänst, annan myndighet, domstol, advokatbyrå eller i privat verksamhet. Se allt inom socialrätt.