SFS 1994:1920 Lag om allmän löneavgift

Du är här: Start / Socialrätt / Lag (1994:1920) om allmän löneavgift / SFS 1994:1920 Lag om allmän löneavgift
SFS 1994_1920 Lag om allmän löneavgift

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

6697

SFS 1994:1920
Utkom från trycket
den 30 december 1994

Lag
om allmän löneavgift;

utfärdad den 20 december 1994.

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs följande.

1 § Arbetsgivare skall för varje år betala allmän löneavgift. Löneavgiften

beräknas på det underlag som gäller för arbetsgivaravgift till folkpensione-
ringen enligt lagen (1981:691) om socialavgifter.

2 § Den som enligt 1 kap. 2 § lagen (1981:691) om socialavgifter skall
betala egenavgifter skall för varje år betala allmän löneavgift. Löneavgiften
beräknas på det underlag som gäller för egenavgift till folkpensioneringen
enligt nämnda lag.

3 § Allmän löneavgift tas ut med 1,5 procent av underlaget och tillfaller
staten.

4 § I fråga om allmän löneavgift gäller bestämmelserna i 5 kap. lagen
(1981:691) om socialavgifter samt vad som i nedan angivna författningar
är föreskrivet i fråga om avgifter enligt nämnda lag:

1. kommunalskattelagen (1928:370),

2. lagen (1990:325) om självdeklaration och kontrolluppgifter,
3. skattebrottslagen (1971:69),
4. lagen (1971:1072) om förmånsberättigade skattefordringar m.m.,
5. lagen (1979:611) om upphovsmannakonto.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1995 och tillämpas

1. på lön eller annan ersättning som betalas ut efter utgången av år

1994,

2. på inkomst enligt 2 § som tas upp till beskattning vid 1996 års

taxering eller senare. Omfattar beskattningsår tid såväl före som efter
utgången av år 1994, skall � om den skattskyldige inte visar annat � så
stor del av beskattningsårets inkomst anses hänförlig till tiden efter utgång-
en av år 1994 som svarar mot förhållandet mellan den del av beskattnings-
året som infaller under denna tid och hela beskattningsåret.

På regeringens vägnar

MONA SAHLIN

JAN NYGREN
(Finansdepartementet)

1

Prop. 1994/95:122, bet. 1994/95: SkU 16, rskr. 1994/95:149.

Viktiga lagar inom socialrätten

Viktiga lagar inom socialrätten

LSS
LVM
LVU
Socialtjänstlagen
JP Infonets socialrättsliga tjänster

JP Infonets socialrättsliga tjänster

Jobbar du med socialrätt? JP Infonet förser dagligen ett stort antal kunder med det juridiska underlag de behöver för att kunna fatta rättssäkra beslut. Vi kan tillgodose hela ditt behov av information och stöd oavsett om du arbetar inom kommunal socialtjänst, annan myndighet, domstol, advokatbyrå eller i privat verksamhet. Se allt inom socialrätt.