SFS 1996:1067 Lag om ändring i lagen (1994:1920) om allmän löneavgift

Du är här: Start / Socialrätt / Lag (1994:1920) om allmän löneavgift / SFS 1996:1067 Lag om ändring i lagen (1994:1920) om allmän löneavgift
SFS 1996_1067 Lag om ändring i lagen (1994_1920) om allmän löneavgift

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

SFS 1996:1067
Utkom från trycket

den 19 november 1996

Lag
om ändring i lagen (1994:1920) om allmän löneavgift;

utfärdad den 31 oktober 1996.

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 3 § lagen (1994:1920) om allmän

löneavgift skall ha följande lydelse.

3 § Allmän löneavgift tas ut med 3,70 procent av underlaget och tillfaller
staten.

1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 1997.

2. Den nya bestämmelsen tillämpas på lön i pengar eller annan ersättning

enligt 1 § som betalas ut från och med den 1 januari 1998. På lön i pengar
eller annan ersättning som betalas ut under år 1997 skall allmän löneavgift
tas ut med 2,60 procent.

3. Den nya bestämmelsen tillämpas också på inkomst enligt 2 § som

uppbärs från och med den 1 januari 1998. I fråga om inkomster som upp-
bärs under år 1997 är den allmänna löneavgiften 2,60 procent. Omfattar be-
skattningsåret tid såväl före som efter utgången av år 1996 skall, om den
skattskyldige inte visar annat, så stor del av beskattningsårets inkomst an-
ses hänförlig till tiden efter utgången av år 1996 som svarar mot förhållan-
det mellan den del av beskattningsåret som infaller under denna tid och
hela beskattningsåret. En motsvarande fördelning skall göras om beskatt-
ningsåret omfattar tid såväl före som efter utgången av år 1997.

På regeringens vägnar

THOMAS �STROS

Karin Almgren
(Finansdepartementet)

1

Prop. 1995/96:209, bet. 1996/97:SfU4, rskr. 1996/97:22.

1820

Viktiga lagar inom socialrätten

Viktiga lagar inom socialrätten

LSS
LVM
LVU
Socialtjänstlagen
JP Infonets socialrättsliga tjänster

JP Infonets socialrättsliga tjänster

Jobbar du med socialrätt? JP Infonet förser dagligen ett stort antal kunder med det juridiska underlag de behöver för att kunna fatta rättssäkra beslut. Vi kan tillgodose hela ditt behov av information och stöd oavsett om du arbetar inom kommunal socialtjänst, annan myndighet, domstol, advokatbyrå eller i privat verksamhet. Se allt inom socialrätt.