SFS 1995:479 Lag om nordisk konvention om socialt bistånd och sociala tjänster

Du är här: Start / Socialrätt / Lag (1995:479) om nordisk konvention om socialt bistånd och sociala tjänster / SFS 1995:479 Lag om nordisk konvention om socialt bistånd och sociala tjänster
SFS 1995_479 Lag om nordisk konvention om socialt bistånd och sociala tjänster

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

SFS 1995:479
Utkom från trycket
den 23 maj 1995

Lag
om nordisk konvention om socialt bistånd och sociala
tjänster;

utfärdad den 11 maj 1995.

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs följande.

1 §2 Den konvention mellan Danmark, Finland, Island, Norge och Sve-
rige om socialt bistånd och sociala tjänster som har undertecknats den 14

juni 1994 skall gälla som lag här i landet. Konventionens innehåll framgår

av bilaga till denna lag.

2 § Regeringen skall ge in den förteckning över lagstiftning som omfattas
av konventionen enligt konventionens artikel 2.3.

1

Prop. 1994/95:149, bet. 1994/95: SoU 19, rskr. 1994/95:298.

2

Texterna på danska, finska, isländska och norska finns tillgängliga hos Utrikesde-

partementet.

781

background image

SFS 1995:479

3 § Ansvarig myndighet enligt artikel 9 i konventionen är den kommun
eller det landsting som har ansvaret för motsvarande insatser till enskilda

som är bosatta i Sverige.

Till uppfyllande av artiklarna 9 och 10 i konventionen får kommuner

och landsting, utan hinder av annars gällande bestämmelser, själva fatta

de beslut och ingå de överenskommelser som enligt konventionen är en
uppgift för de ansvariga myndigheterna i respektive land.

De ansvariga myndigheterna skall underrätta Socialstyrelsen om sådana

beslut och överenskommelser.

4 § Det ekonomiska ansvaret för de beslut och överenskommelser som
avses i 3 § skall vila på kommunerna och landstingen själva, om regeringen
inte föreskriver annat.

782

background image

SFS 1995:479

Bilaga

Nordisk Konvention

om

Socialt Bistånd och Sociala Tjänster

Regeringarna i Danmark, Finland, Island, Norge och Sverige, som kon-

staterar att den nordiska konventionen den 15 juni 1992 om social trygg-
het endast omfattar socialförsäkringsförmåner, till skillnad från den tidi-
gare nordiska konventionen om social trygghet som också omfattade social
omvårdnad, som finner att, utöver den rätt till sociala förmåner som följer
av avtalet den 2 maj 1992 om Europeiska ekonomiska samarbetsområdet,
det fortsatt finns behov av särskilda nordiska regler om socialt bistånd och
sociala tjänster, som finner att den rätt att använda sitt eget språk i ett
annat nordiskt land som gäller enligt den nordiska språkkonventionen den

17 juni 1981 i vissa hänseenden bör utvidgas inom social- och hälsovårds-

området, har kommit överens om att sluta en nordisk konvention om
socialt bistånd och sociala tjänster av följande lydelse:

AVDELNING 1

ALLM�NNA BEST�MMELSER

Artikel 1. Definitioner

I denna konvention avses med uttrycken
a) "nordiskt land"

vart och ett av de fördragsslutande länderna,

b) "nordisk medborgare"

medborgare i ett nordiskt land,

c) "behörig myndighet"

i Danmark Socialministern,
i Finland Social- och hälsovårdsministeriet,
i Island Socialministeriet,
i Norge Socialdepartementet,
i Sverige regeringen (Socialdepartementet), eller

den myndighet som dessa myndigheter förordnar,

d) "inrättning"

central, regional eller lokal myndighet eller institution som tillhandahåller
en förmån.

Artikel 2. Tillämpningsområde

1. Denna konvention är tillämplig på all i de nordiska länderna vid varje

tillfälle gällande lagstiftning rörande följande sociala förmåner:

a) socialt bistånd och sociala tjänster,
b) andra sociala förmåner som inte omfattas av reglerna i den nordiska

konventionen den 15 juni 1992 om social trygghet.

2. Artiklarna 5 och 9 skall även tillämpas på lagstiftningen om hälso- och

sjukvård.

3. Vid godkännandet av denna konvention skall varje nordiskt land ge

in en förteckning över den lagstiftning som omfattas av konventionen.

783

background image

784

SFS 1995:479

Därefter skall varje land årligen före februari månads utgång till det
danska utrikesministeriet anmäla de ändringar i förteckningen som föran-

leds av lagstiftning som antagits under föregående kalenderår.

Artikel 3. Personkrets

Om inte något annat följer av de särskilda artiklarna är denna konven-

tion tillämplig på

a) nordiska medborgare,
b) andra personer som är lagligen bosatta i ett nordiskt land.

Artikel 4. Likställdhet för nordiska medborgare

Vid tillämpningen av ett nordiskt lands lagstiftning som omfattas av

denna konvention likställs medborgare i ett annat nordiskt land som
lagligen vistas tillfälligt eller är lagligen bosatta i landet med landets egna
medborgare.

AVDELNING II

S�RSKILDA BEST�MMELSER

Artikel 5. Användning av nordiska språk

1. En medborgare i ett nordiskt land har vid skriftlig kontakt med en

myndighet i ett annat nordiskt land i ärenden rörande socialt bistånd eller
sociala tjänster rätt att använda danska, finska, isländska, norska eller
svenska. I sådana fall skall myndigheten svara för att medborgaren, om det
behövs, får erforderlig tolk- och översättningshjälp till dessa språk.

2. I de fall där språket har stor betydelse för att syftet med socialt

bistånd och sociala tjänster skall uppnås skall inrättningen, såvitt möjligt,
använda ett språk som personen i fråga förstår.

3. Bestämmelserna i första och andra stycket gäller även i fråga om

behandling och tjänster inom hälso- och sjukvården.

4. I övrigt gäller bestämmelserna i den nordiska språkkonventionen den

17 juni 1981.

Artikel 6. Socialt bistånd och sociala tjänster vid tillfällig vistelse i ett annat

nordiskt land

En person som omfattas av denna konvention och som under en laglig

tillfällig vistelse i ett nordiskt land behöver omedelbart socialt bistånd och
sociala tjänster skall från vistelselandet få sådant bistånd som enligt lan-
dets lagstiftning svarar mot hjälpbehovet.

Artikel 7. Skydd mot hemsändning

En nordisk medborgare kan inte hemsändas på grund av sitt behov av

socialt bistånd om hans familjeförhållanden, anknytning till bosättnings-
landet eller omständigheterna i övrigt talar för att han bör stanna där och
under alla omständigheter inte om medborgaren under de sista tre åren
varit lagligen bosatt i landet.

background image

SFS 1995:479

785

Artikel 8. Samarbete om resa till ett annat nordiskt land

1. När det för en myndighet i ett nordiskt land blir fråga om att en

person som omfattas av denna konvention skall mottas i ett annat nordiskt
land skall denna myndighet, när så behövs, i erforderlig utsträckning
tillrättalägga resan i samarbete med den ansvariga inrättningen i det andra
nordiska landet.

Artikel 9. Flyttning till ett annat nordiskt land för personer som behöver

långvarig behandling eller vård

1. När en person som omfattas av denna konvention och som behöver

långvarig behandling eller vård önskar flytta från ett nordiskt land till ett
annat nordiskt land till vilket personen har en särskild anknytning, skall de
ansvariga myndigheterna i de båda länderna söka medverka till en sådan
flyttning om denna kommer att förbättra personens livssituation.

2. De ansvariga myndigheterna i in- och utflyttningsländerna kan som

ett led i en överenskommelse om en flyttning fatta beslut om fördelning av
kostnaderna för behandling eller vård mellan myndigheterna i de båda
länderna.

3. I den mån en överenskommelse enligt andra stycket omfattar fördel-

ning av kostnader för förmåner vid sjukdom skall en sådan överenskom-
melse anses vara en sådan överenskommelse som avses i artikel 23 första
stycket i den nordiska konventionen den 15 juni 1992 om social trygghet.

Artikel 10. Färdtjänst

Kommunerna i gränsområdena mellan de nordiska länderna skall sam-

arbeta för att genom sina system för färdtjänst göra det möjligt för handi-
kappade och äldre personer att resa till en grannkommun i det andra
landet på samma sätt som till en grannkommun innanför det egna landets
gränser.

Artikel 11. Bidragsförskott

1. En person som omfattas av denna konvention och som flyttar från ett

nordiskt land till ett annat nordiskt land har rätt till bidragsförskott från
det sistnämnda landet på samma villkor som detta lands egna medborgare
från den tidpunkt personen bosätter sig i landet.

2. En handling om rätt till underhållsbidrag, som upprättats i ett nor-

diskt land, skall anses utgöra giltigt underlag för bidragsförskott även i ett
annat nordiskt land. Utgör handlingen inte ett beslut av en domstol eller
en annan offentlig myndighet, skall handlingen vara försedd med bevis att
den kan ligga till grund för indrivning hos den bidragsskyldige i det land
där den har upprättats.

3. Bidragsförskott får innehållas i den mån bidragsförskott har utgått

från ett annat nordiskt land för samma tid.

background image

SFS 1995:479

AVDELNING III

�VRIGA BEST�MMELSER

Artikel 12. Tillämpningsbestämmelser

De behöriga myndigheterna skall i samarbete utfärda de bestämmelser

som behövs för att säkerställa en enhetlig nordisk tillämpning av denna
konvention.

Artikel 13. Samarbete mellan myndigheter och inrättningar

1. Myndigheter och inrättningar skall i erforderlig utsträckning bistå

varandra vid tillämpningen av dennna konvention, inbegripet då sociala
tjänster lämnas i gränsområdena mellan de nordiska länderna. I varje
nordiskt land skall det finnas ett förbindelseorgan som utses av den behöri-

ga myndigheten.

2. Vid samarbete i ärenden som rör barn skall särskild uppmärksamhet

ägnas åt barnets behov, barnets möjligheter till kontakt med de personer
som är av särskild betydelse för barnet och barnets egna önskemål.

Artikel 14. Ikraftträdande

1. Denna konvention träder i kraft den första dagen i den månad som

infaller två hela kalendermånader efter den dag då samtliga parter har
meddelat det danska utrikesministeriet att de har godkänt konventionen.

2. För Färöarnas, Grönlands och �&lands del träder denna konvention i

kraft den första dagen i den månad som infaller två hela kalendermånader
efter den dag då Danmarks respektive Finlands regering har meddelat det
danska utrikesministeriet att Färöarnas landsstyrelse och Grönlands
landsstyrelse respektive �&lands lagting har meddelat att konventionen
skall gälla för Färöarna och Grönland respektive �&land.

3. Det danska utrikesministeriet skall underrätta de övriga parterna och

Nordiska ministerrådets sekretariat om mottagandet av dessa meddelan-
den och om tidpunkten för konventionens ikraftträdande.

Artikel 15. Uppsägning

1. En part kan säga upp denna konvention genom skriftligt meddelande

om detta till det danska utrikesministeriet som skall underrätta de övriga
parterna härom och om meddelandets innehåll.

2. En uppsägning gäller endast den uppsägande parten och får verkan

sex månader från den dag det danska utrikesministeriet mottog meddelan-
det om uppsägningen.

Artikel 16. Upphävande av bestämmelse i konventionen om social trygghet

När denna konvention träder i kraft upphör sista meningen i artikel 30 i

den nordiska konventionen den 15 juni 1992 om social trygghet att gälla.

Artikel 17. Deponering av originaltexten

Originaltexten till denna konvention skall deponeras hos det danska

utrikesministeriet som skall tillställa de övriga parterna bestyrkta kopior
av texten.

Till bekräftelse härav har de befullmäktigade ombuden undertecknat

denna konvention.

786

background image

SFS 1995:479

INGELA THAL�0N
(Socialdepartementet)

Utfärdad i Arendal den 14 juni 1994 i ett exemplar på danska, finska,

isländska, norska och svenska, vilka texter alla har samma giltighet.

Denna lag träder i kraft den dag regeringen bestämmer.

På regeringens vägnar

INGVAR CARLSSON

787

Viktiga lagar inom socialrätten

Viktiga lagar inom socialrätten

LSS
LVM
LVU
Socialtjänstlagen
JP Infonets socialrättsliga tjänster

JP Infonets socialrättsliga tjänster

Jobbar du med socialrätt? JP Infonet förser dagligen ett stort antal kunder med det juridiska underlag de behöver för att kunna fatta rättssäkra beslut. Vi kan tillgodose hela ditt behov av information och stöd oavsett om du arbetar inom kommunal socialtjänst, annan myndighet, domstol, advokatbyrå eller i privat verksamhet. Se allt inom socialrätt.