SFS 2007:549 Lag om ändring i lagen (1998:1757) om förvaltning av vissa fonder inom socialförsäkringsområdet

Du är här: Start / Socialrätt / Lag (1998:1757) om förvaltning av vissa fonder inom socialförsäkringsområdet / SFS 2007:549 Lag om ändring i lagen (1998:1757) om förvaltning av vissa fonder inom socialförsäkringsområdet
070549.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1998:1757) om förvaltning av
vissa fonder inom socialförsäkringsområdet;

utfärdad den 14 juni 2007.

Enligt riksdagens beslut

1

föreskrivs att 5 § lagen (1998:1757) om förvalt-

ning av vissa fonder inom socialförsäkringsområdet skall ha följande ly-
delse.

5 §

Om det är uppenbart att en fond annars skulle lida en avsevärd förlust

får Kammarkollegiet skydda en fordran genom att på offentlig auktion eller
på en reglerad marknad eller en motsvarande marknad utanför Europeiska
ekonomiska samarbetsområdet köpa in egendom som är utmätt eller pantsatt
för fordringen eller överta egendom som betalning för fordringen. Egendom
som förvärvats på detta sätt skall avyttras så snart det är lämpligt och senast
då det kan ske utan förlust.

Kammarkollegiet får anta ackord vid betalningsinställelse eller konkurs.

1. Denna lag träder i kraft den 1 november 2007.
2. I fråga om förvärv som har skett före ikraftträdandet gäller äldre be-

stämmelser.

På regeringens vägnar

CRISTINA HUSMARK PEHRSSON

Kjell Rempler
(Socialdepartementet)

1

Prop. 2006/07:115, bet. 2006/07:FiU25, rskr. 2006/07:211.

SFS 2007:549

Utkom från trycket
den 27 juni 2007

background image

Thomson Fakta, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2007

Viktiga lagar inom socialrätten

Viktiga lagar inom socialrätten

LSS
LVM
LVU
Socialtjänstlagen
JP Infonets socialrättsliga tjänster

JP Infonets socialrättsliga tjänster

Jobbar du med socialrätt? JP Infonet förser dagligen ett stort antal kunder med det juridiska underlag de behöver för att kunna fatta rättssäkra beslut. Vi kan tillgodose hela ditt behov av information och stöd oavsett om du arbetar inom kommunal socialtjänst, annan myndighet, domstol, advokatbyrå eller i privat verksamhet. Se allt inom socialrätt.