SFS 2022:986 Lag om ändring i lagen (1998:1757) om förvaltning av vissa fonder inom socialförsäkringsområdet

Du är här: Start / Socialrätt / Lag (1998:1757) om förvaltning av vissa fonder inom socialförsäkringsområdet / SFS 2022:986 Lag om ändring i lagen (1998:1757) om förvaltning av vissa fonder inom socialförsäkringsområdet
SFS2022-986.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

1 2 3 4 5 6

7 8 9 0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

0

Svensk författningssamling

Lag

om ändring i lagen (1998:1757) om förvaltning av vissa

fonder inom socialförsäkringsområdet

Utfärdad den 16 juni 2022

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 5 § lagen (1998:1757) om förvalt-
ning av vissa fonder inom socialförsäkringsområdet ska ha följande lydelse.

5 §2 Om det är uppenbart att en fond annars skulle lida en avsevärd förlust
får Kammarkollegiet skydda en fordran genom att på offentlig auktion eller
på en reglerad marknad eller en motsvarande marknad utanför Europeiska
ekonomiska samarbetsområdet köpa in egendom som är utmätt eller pantsatt
för fordringen eller överta egendom som betalning för fordringen. Egendom
som förvärvats på detta sätt ska avyttras så snart det är lämpligt och senast
då det kan ske utan förlust.

Kammarkollegiet får anta ackord vid betalningsinställelse eller konkurs

eller godkänna ett förslag till rekonstruktionsplan under företagsrekonstruk-
tion.

Denna lag träder i kraft den 1 augusti 2022.

På regeringens vägnar

ARDALAN SHEKARABI

Torbjörn Almerheim
(Socialdepartementet)

1 Prop. 2021/22:215, bet. 2021/22:CU22, rskr. 2021/22:375.
2 Senaste lydelse 2007:549.

SFS

2022:986

Publicerad
den

23 juni 2022

Viktiga lagar inom socialrätten

Viktiga lagar inom socialrätten

LSS
LVM
LVU
Socialtjänstlagen
JP Infonets socialrättsliga tjänster

JP Infonets socialrättsliga tjänster

Jobbar du med socialrätt? JP Infonet förser dagligen ett stort antal kunder med det juridiska underlag de behöver för att kunna fatta rättssäkra beslut. Vi kan tillgodose hela ditt behov av information och stöd oavsett om du arbetar inom kommunal socialtjänst, annan myndighet, domstol, advokatbyrå eller i privat verksamhet. Se allt inom socialrätt.