SFS 2002:1037 Lag om ändring i lagen (1998:1757) om förvaltning av vissa fonder inom socialförsäkringsområdet

Du är här: Start / Socialrätt / Lag (1998:1757) om förvaltning av vissa fonder inom socialförsäkringsområdet / SFS 2002:1037 Lag om ändring i lagen (1998:1757) om förvaltning av vissa fonder inom socialförsäkringsområdet
021037.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1998:1757) om förvaltning av
vissa fonder inom socialförsäkringsområdet;

utfärdad den 5 december 2002.

Enligt riksdagens beslut

1

föreskrivs att 8 § lagen (1998:1757) om förvalt-

ning av vissa fonder inom socialförsäkringsområdet skall ha följande ly-
delse.

8 §

För varje räkenskapsår skall Kammarkollegiet i samråd med Riksför-

säkringsverket upprätta en årsredovisning över kapitalförvaltningen för de
fonder som omfattas av denna lag. Den skall innefatta förvaltningsberättelse,
resultaträkning och balansräkning. Riksrevisionen skall granska årsredovis-
ningen för förvaltningen av de fonder som omfattas av denna lag.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2003.

På regeringens vägnar

BERIT ANDNOR

Kjell Rempler
(Socialdepartementet)

1

Prop. 2001/02:190, bet. 2002/03:KU12, rskr. 2002/03:22.

SFS 2002:1037

Utkom från trycket
den 17 december 2002

background image

Thomson Fakta, tel. 08-587 671 00

Elanders Gotab, Stockholm 2002

Viktiga lagar inom socialrätten

Viktiga lagar inom socialrätten

LSS
LVM
LVU
Socialtjänstlagen
JP Infonets socialrättsliga tjänster

JP Infonets socialrättsliga tjänster

Jobbar du med socialrätt? JP Infonet förser dagligen ett stort antal kunder med det juridiska underlag de behöver för att kunna fatta rättssäkra beslut. Vi kan tillgodose hela ditt behov av information och stöd oavsett om du arbetar inom kommunal socialtjänst, annan myndighet, domstol, advokatbyrå eller i privat verksamhet. Se allt inom socialrätt.