SFS 2009:1000 Lag om ändring i lagen (1998:1757) om förvaltning av vissa fonder inom socialförsäkringsområdet

Du är här: Start / Socialrätt / Lag (1998:1757) om förvaltning av vissa fonder inom socialförsäkringsområdet / SFS 2009:1000 Lag om ändring i lagen (1998:1757) om förvaltning av vissa fonder inom socialförsäkringsområdet
091000.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1998:1757) om förvaltning av
vissa fonder inom socialförsäkringsområdet;

utfärdad den 22 oktober 2009.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs i fråga om lagen (1998:1757) om för-

valtning av vissa fonder inom socialförsäkringsområdet

dels att 1, 2, 6 och 8 §§ ska ha följande lydelse,
dels att det i lagen ska införas en ny paragraf, 6 a §, av följande lydelse.

1 §

2

Denna lag ska tillämpas på följande fonder

� Den frivilliga pensionsförsäkringens fonder
� Sjömanspensioneringsfonden
� Stiftelsen Nils Jönssons donationsfond
� Fonden för frivillig yrkesskadeförsäkring
� Fiskarförsäkringsfonden
� Affärsverksfonden
� Trafiklivräntefonden.

2 §

3

Fonderna ska förvaltas av Kammarkollegiet enligt de föreskrifter som

regeringen utfärdar om inte annat följer av denna lag.

Om det för någon fond finns särskilda föreskrifter som avviker från vad

som anges i denna lag eller vad som av regeringen föreskrivits om Kammar-
kollegiets fondförvaltning gäller dock dessa föreskrifter.

Kammarkollegiets förvaltning ska i övrigt ske på det sätt och i de former

som Kammarkollegiet och Försäkringskassan respektive Pensionsmyndig-
heten kommer överens om.

6 §

4

Försäkringskassan ska svara för att medel ur följande fonder och

dessas avkastning används i enlighet med de ändamål som fonderna är av-
sedda för

� Stiftelsen Nils Jönssons donationsfond
� Fonden för frivillig yrkesskadeförsäkring
� Fiskarförsäkringsfonden
� Affärsverksfonden
� Trafiklivräntefonden.

1 Prop. 2008/09:202, bet. 2009/10:SfU3, rskr. 2009/10:4.

2 Senaste lydelse 2004:844.

3 Senaste lydelse 2004:844.

4 Senaste lydelse 2004:844.

SFS 2009:1000

Utkom från trycket
den 3 november 2009

background image

2

SFS 2009:1000

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2009

6 a §

Pensionsmyndigheten ska svara för att medel ur följande fonder och

dessas avkastning används i enlighet med de ändamål som fonderna är av-
sedda för

� Den frivilliga pensionsförsäkringens fonder
� Sjömanspensioneringsfonden.

8 §

5

För varje räkenskapsår ska Kammarkollegiet i samråd med Försäk-

ringskassan respektive Pensionsmyndigheten upprätta en årsredovisning
över kapitalförvaltningen för de fonder som Kammarkollegiet förvaltar åt
respektive myndighet enligt denna lag. �&rsredovisningarna ska innefatta för-
valtningsberättelse, resultaträkning och balansräkning. Riksrevisionen ska
granska årsredovisningarna för förvaltningen av de fonder som omfattas av
denna lag.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2010.

På regeringens vägnar

CRISTINA HUSMARK PEHRSSON

Kjell Rempler
(Socialdepartementet)

5 Senaste lydelse 2004:844.

Viktiga lagar inom socialrätten

Viktiga lagar inom socialrätten

LSS
LVM
LVU
Socialtjänstlagen
JP Infonets socialrättsliga tjänster

JP Infonets socialrättsliga tjänster

Jobbar du med socialrätt? JP Infonet förser dagligen ett stort antal kunder med det juridiska underlag de behöver för att kunna fatta rättssäkra beslut. Vi kan tillgodose hela ditt behov av information och stöd oavsett om du arbetar inom kommunal socialtjänst, annan myndighet, domstol, advokatbyrå eller i privat verksamhet. Se allt inom socialrätt.