SFS 2014:623 Lag om ändring i lagen (1998:603) om verkställighet av sluten ungdomsvård

Du är här: Start / Socialrätt / Lag (1998:603) om verkställighet av sluten ungdomsvård / SFS 2014:623 Lag om ändring i lagen (1998:603) om verkställighet av sluten ungdomsvård
140623.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1998:603) om verkställighet av
sluten ungdomsvård;

utfärdad den 12 juni 2014.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs i fråga om lagen (1998:603) om verk-

ställighet av sluten ungdomsvård

dels att 6, 8 och 9 §§ ska ha följande lydelse,
dels att rubriken närmast före 20 § ska lyda ⬝Handräckning av Polismyn-

digheten⬝.

6 §

Verkställigheten får inledas omedelbart, om den dömde före överkla-

gandetidens utgång förklarar att han eller hon avstår från att överklaga domen
när det gäller påföljden och medger att påföljden får verkställas (nöjdförkla-
ring).

Nöjdförklaring får lämnas inför
1. chefen för häktet, av den som är häktad,
2. den som förestår vården vid ett särskilt ungdomshem, av den som är in-

tagen i ett sådant hem,

3. Polismyndigheten.
Nöjdförklaring enligt andra stycket 1 eller 2 får lämnas även inför en annan

tjänsteman vid ett häkte eller ett särskilt ungdomshem som har förordnats att
ta emot en sådan förklaring.

En tjänsteman som avses i andra stycket 1 eller 2 eller tredje stycket ska så

snart det kan ske upplysa den dömde om att han eller hon har rätt att lämna en
sådan förklaring samt om när och hur det kan ske. En sådan tjänsteman är
vidare skyldig att den dag, då nöjdförklaring först kan lämnas, fråga om den
dömde vill lämna en sådan förklaring.

8 §

En nöjdförklaring gäller endast om den dömde har haft betänketid till

andra dagen efter den dag då domen avkunnades för honom eller henne vid
rätten eller på annat sätt delgavs honom eller henne och om den som ska ta
emot förklaringen har tillgång till domen eller domsbevis. Den dömde ska ges
tillfälle att under betänketiden samråda med sin försvarare.

En nöjdförklaring som har lämnats enligt denna lag får inte tas tillbaka. Har

den dömde överklagat domen när det gäller påföljden, ska överklagandet
anses återkallat genom nöjdförklaringen.

Lämnar den dömde nöjdförklaring inför en sådan tjänsteman som avses i

6 § andra stycket 1 eller 2 eller tredje stycket, ska tjänstemannen omedelbart
se till att domen verkställs. Lämnar den dömde nöjdförklaring inför Polis-

1 Prop. 2013/14:110, bet. 2013/14:JuU23, rskr. 2013/14:262.

SFS 2014:623

Utkom från trycket
den 27 juni 2014

background image

2

SFS 2014:623

Norstedts Juridik AB/Fritzes

Elanders Sverige AB, 2014

myndigheten, ska den som tar emot förklaringen se till att den dömde förpas-
sas till det särskilda ungdomshem där verkställigheten ska äga rum.

9 §

När domen får verkställas ska Statens institutionsstyrelse förelägga den

dömde att senast en viss dag inställa sig vid det särskilda ungdomshem som
styrelsen bestämmer. Statens institutionsstyrelse ska se till att intagning sker
så snart som möjligt efter det att domen får verkställas.

Om den dömde inte rättar sig efter eller inte kan nås av ett föreläggande

enligt första stycket, ska Polismyndigheten på begäran av Statens institutions-
styrelse förpassa honom eller henne till ungdomshemmet.

Den dömde får i väntan på förpassning förvaras i häkte eller i polisarrest,

om det är nödvändigt för att förpassningen ska kunna genomföras.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2015.

På regeringens vägnar

BEATRICE ASK

Viveca Lång
(Justitiedepartementet)

Viktiga lagar inom socialrätten

Viktiga lagar inom socialrätten

JP Infonets socialrättsliga tjänster

JP Infonets socialrättsliga tjänster

Jobbar du med socialrätt? JP Infonet förser dagligen ett stort antal kunder med det juridiska underlag de behöver för att kunna fatta rättssäkra beslut. Vi kan tillgodose hela ditt behov av information och stöd oavsett om du arbetar inom kommunal socialtjänst, annan myndighet, domstol, advokatbyrå eller i privat verksamhet. Se allt inom socialrätt. 

Populära lagar

Populära lagar

LSS
LVM
LVU
Socialtjänstlagen