SFS 1982:364

820364.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

SFS 1982:364

utkom från trycket

den 15 juni 1982

Lag_

om ändring i lagen (1974:202) om beräkning av strafftid
111 ft 111 ft ^

Utfärdad den 3 juni 1982,

Enligt riksdagens beslut' föreskrivs att 12, 13, 20 och 21 §§ lagen

(1974; 2021 om beräkning av strafftid m. m. skall ha nedan angivna lydelse.

12 § Om särskilda skäl föreligger med hänsyn till den dömdes hälsotill­
stånd, arbets- eller utbildningsförhållanden eller andra omständigheter, får

kriminalvårdsstyrelsen på ansökan av den som dömts till fängelse och icke

är häktad bevilja uppskov med verkställigheten under viss tid, högst sex

månader från den dag då domen enligt vad ovan är föreskrivet i denna l ag

får verkställas. Föreligger synnerliga skäl får uppskov beviljas under ytter­

ligare högst sex månader. Kvinna som är havande eller ammar barn får be­

viljas uppskov under tid som prövas skälig.

Uppskov får ej beviljas, om det finns skälig anledning antaga att den

dömde avviker. Uppkommer anledning till så dant antagande sedan upp­

skov beviljats, skall beslutet återkallas.

Visar den dömde att han har g ett in ansökan om uppskov sist den dag då

han enligt 10 § första stycket senast skulle ha inställt sig vid krimina lvårds­

anstalt och har uppskov inte tidigare sökts i m ålet, skall verkställigheten
anstå i avvaktan på krim inalvårdsstyrelsens beslut.

13

Visar den som har dömts till fängelse att en ansökan om att han av

nåd skall be frias från straffet eller få detta utbytt mot böte r eller disciplin­

straff, villkorlig dom, skyddstillsyn eller överlämnande till särskild vård

har getts in ti ll regeringen sist den dag då han enligt 10 § första stycket se­

nast skulle ha inställt sig vid kriminalvårdsanstalt, skall verkställigheten

anstå i avvaktan på regeringens beslut med anledning av ansökningen.

Detta gäller dock inte om den dömde är intagen i häkte eller kriminalvårds-

anstalt, om nåd tidigare har sö kts i m ålet eller om det finns skälig anledning
antaga att den dömde avviker.

766

' Prop, 1981/82; 153, JuU 51, rskr 297,

^ S enaste lydelse 1979:692.

¬

background image

^0

För den som har böljat undergå fängelse på viss tid skall kriminal-

SFS 1982:364

vårdsstyrelsen så snart det kan ske fastställa dagen för strafftidens slut.

�verstiger strafftiden två månader, skall styrelsen även ange den eller de

dagar, som är av betydelse för tillämpning av brottsbalkens bestämmelser
om villkorlig frigivning, samt den strafftid som då återstår.

Kriminalvårdsstyrelsen får överlåta åt tjänstemän inom kriminalvården

att meddela beslut enligt f örsta stycket.

När omständigheterna ger anledning till de t, får kriminalvårdsstyrelsen

eller, enligt styrelsens bestämmande, tjänstemän inom kriminalvården
ändra ett beslut enligt första stycket.

Kriminalvårdsstyrelsen kan ändra vad en tjänsteman inom kriminalvår­

den har beslutat med stöd av andra eller tredje stycket.

21 § ⬢* Förekommer till verkställighet fängelse i högs t två månader, skall

vid beräkni ng av strafftiden omräkning ske till da gar, därvid månad skall

anses utgöra trettio dagar. Antalet dagar skall läggas till den dag från vil­

ken tiden räkna s.

Skall tid för fängel se räknas efter månad eller år, skall den dag som ge­

nom sit t tal i månaden motsvarar den från vilken strafftiden räknas anses
som slutdag. Finns ej motsvarande dag i slut månaden, skall den månadens

sista dag anses som slutdag. Ingår även dagar i t iden, skall antalet dagar

läggas till slutdagen för den övriga tiden.

�r tiden för fängelse bestämd endast i dag ar, skall antalet dagar läggas

till den dag från vilken tiden räknas.

Uppkommer vid beräkning av tid fö r fängelse del av månad, anses må­

naden utgöra tre ttio dagar. Del a v dag bortfaller.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 1982.1 den utsträckning det behövs för

tillämpningen av 26 kap. 6 och 8 §§ brottsbalken i den lydelse paragraferna
erhåller enligt lagen (1982: 363) om ändring i b rottsbalken, får 20 och 21 §§

tillämpas redan före ikraftträdandet.

På regeringen vägnar

CARL AXEL PETRI

Johan Munck

(Justitiedepartementet)

^ Senaste lydelse 1981:329.
' Senaste lydelse 1979:692.

767

¬

Viktiga lagar inom socialrätten

Viktiga lagar inom socialrätten

LSS
LVM
LVU
Socialtjänstlagen
JP Infonets socialrättsliga tjänster

JP Infonets socialrättsliga tjänster

Jobbar du med socialrätt? JP Infonet förser dagligen ett stort antal kunder med det juridiska underlag de behöver för att kunna fatta rättssäkra beslut. Vi kan tillgodose hela ditt behov av information och stöd oavsett om du arbetar inom kommunal socialtjänst, annan myndighet, domstol, advokatbyrå eller i privat verksamhet. Se allt inom socialrätt.