SFS 1981:329

810329.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

SFS 1981:329

Lag

Utkom från trycket

den 19

1981

om äodrmg 5 lagen (1974:202) om beräkning av strafftid

m. m.;

utfärdad den 30 april 198 1.

Enligt riksdagens beslut' foreskrivs att 20 och 28 §§ lagen (1974:202) om

beräkning av strafftid m. m. skall ha nedan angivna lydelse.

20

För den som har böljat undergå fängelse på viss tid skall krimin al­

vårdsstyrelsen så snart det kan ske fastställa dagen fö r strafftidens slut.

�verstiger strafftiden tre månader, skall styrelsen även ange den eller de

dagar, som är av betydelse för tillämpning av bestämmelserna i brottsbal­

ken om villkorl ig frigivning, samt den strafftid som då återstår.

Kriminalvårdsstyrelsen får överlåta åt tjänstemän inom kriminalvården

att meddela beslut enligt första s tycket.

När omständigheterna ger anledning till de t, får kriminalvårdsstyrelsen

eller, enligt styrelsens bestämmande, tjänstemän inom kriminalvården
ändra ett beslut enligt första stycket.

550

' Prop, 1980/81:44, JuU 32, rskr 252.

^ Senaste lydelse 1979:692.

¬

background image

Kriminalvårdsstyrelsen kan ändra vad en tjän steman inom k riminalvår-

SFS 1981:329

den har beslutat med stöd av andra eller tredje stycket.

28 § När inte annat är angivet meddelar kriminalvårdsstyrelsen de beslut
som avses i denna lag.

Beslut enligt lagen länder omedelbart till efterrättelse, om ej annat för­

ordnas.

Denna lag träder i kraft den I juli 1981.

På regeringens vägnar

H�&KAN WINBERG

Johan Munck

(Justitiedepartementet)

¬

Viktiga lagar inom socialrätten

Viktiga lagar inom socialrätten

LSS
LVM
LVU
Socialtjänstlagen
JP Infonets socialrättsliga tjänster

JP Infonets socialrättsliga tjänster

Jobbar du med socialrätt? JP Infonet förser dagligen ett stort antal kunder med det juridiska underlag de behöver för att kunna fatta rättssäkra beslut. Vi kan tillgodose hela ditt behov av information och stöd oavsett om du arbetar inom kommunal socialtjänst, annan myndighet, domstol, advokatbyrå eller i privat verksamhet. Se allt inom socialrätt.