SFS 1983:242

830242.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

SFS 1983:242

Utkom från trycket

den 18 maj 1983

Lag

om ändring i lagen (1974:202) om beräkning av strafftid

m. m.;

utfärdad den 5 maj 1983.

Enligt riksdagens beslut' föreskrivs att 20 § lagen (1974: 202) om beräk­

ning av strafftid m.m. skall ha nedan angivna lydelse.

20 § ' För den som har börjat undergå fängelse på viss tid skall kriminal­

vårdsstyrelsen så snart det kan ske fastställa dagen för strafftidens slut.

�verstiger strafftiden två månader, skall styrelsen därvid även fastställa

tidpunkten för villkorlig frigivning och för prövotidens utgång eller, om det

är fråga om ett sådant fall som avses i 26 kap. 9 § första stycket första

meningen b rottsbalken, ange den eller de dagar, som är av betydelse för

546

' Prop. l982/83:85.JuU26, rskr24i.

- Senaste lydelse 1982: 364.

¬

background image

tillämpningen av bestämmelserna om sådan frigivning samt den strafftid

SFS 1983:242

som då återstår.

Kriminalvårdsstyrelsen får överlåta åt tjänstemän inom kriminalvården

att meddela beslut enligt första stycket.

När omständigheterna ger anledning till det. får kriminalvårdsstyrelsen

eller, enligt styrelsens bestämmande, tjänstemän inom kriminalvården
ändra ett beslut enligt första stycket.

Kriminalvårdsstyrelsen kan ändra vad en tjänsteman inom krimin alvår­

den har beslutat med stöd av andra eller tredje stycket.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 1983 men får tillämpas även dessförin­

nan i den mån det be hövs för tillämpningen av 26 kap. 6 och 7 SS brottsbal­

ken i den lydelse paragraferna erhåller genom lagen (1983:240) om ändring
i brottsbalke n.

På regeringens vägnar

OVE RAINER

Johan Munck
(Justitiedepartementet)

¬

Viktiga lagar inom socialrätten

Viktiga lagar inom socialrätten

LSS
LVM
LVU
Socialtjänstlagen
JP Infonets socialrättsliga tjänster

JP Infonets socialrättsliga tjänster

Jobbar du med socialrätt? JP Infonet förser dagligen ett stort antal kunder med det juridiska underlag de behöver för att kunna fatta rättssäkra beslut. Vi kan tillgodose hela ditt behov av information och stöd oavsett om du arbetar inom kommunal socialtjänst, annan myndighet, domstol, advokatbyrå eller i privat verksamhet. Se allt inom socialrätt.